prof. dr hab. Henryk Gmiterek
prof. dr hab. Henryk Gmiterek