gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 81, marzec 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA

NOWY ZARZĄD TPJ

W dniu 27 sierpnia 2016 roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa na kadencję 2016-2019.

Ustępujący prezes Leszek Kwasek zaproponował na funkcję prezesa TPJ moją osobę.

Uczestnicy zebrania dokonali wyboru i stało się... (...)

Nowo wybranym członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej składam serdeczne gratulacje. Mam nadzieję na owocną i sympatyczną współpracę.

Przypomnijmy skład zarządu i komisji:

Zarząd:
Andrzej Szymanek - prezes
Leszek Kwasek - wiceprezes
Filip Jaroszyński - wiceprezes
Andrzej Madej - sekretarz
Elżbieta Wójcik - skarbnik
Karolina Jaroszyńska - członek
Henryk Kowalski - członek
Łukasz Skowyra - członek
Wiesław Szczepanek - członek

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Maria Wójcik - przewodnicząca
Sabina Kwiatkowska - członek
Jan Dębicki - członek

W tamtym wyborczym dniu wygłosiłem krótkie przemówienie, którego przesłanie chciałbym pokazać także Czytelnikom naszego biuletynu i sympatykom Towarzystwa. Przede wszystkim dlatego, że jest tam zapisany krótki 7-punktowy plan działalności Towarzystwa, tak jak ją widzę dzisiaj. Jest także propozycja planu działań w dziedzinie edytorskiej i konferencyjnej TPJ na lata 2017-2020 i dalej.

To są oczywiście ramowe propozycje, które będą dyskutowane na posiedzeniach zarządu TPJ i przedstawiane do akceptacji, przy okazji Walnych Zebrań naszego Towarzystwa w latach 2017, 2018, 2019.

Andrzej Szymanek

ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA TPJ PO 2016 ROKU

 1. Towarzystwo powinno utrzymać dotychczasową aktywność wydawniczą: Notatnik Janowiecki, Gazeta Janowiecka, publikacje książkowe z Janowieckich Spotkań Historycznych; dodatkowo - jedna pozycja książkowa (rocznie).
 2. Należy utrzymać dotychczasową aktywność "konferencyjną": Zimowe Spotkania Janowieckie oraz Janowieckie Spotkania Historyczne; a także organizować konferencje tematyczne, na przykład w przyszłym roku może to być I Janowiecka konferencja Wiślana (Rok 2017 jest "Rokiem Wisły").
 3. Należy stworzyć "program badań regionalnych TPJ". W programie takim - poza badaniami historycznymi - powinny znaleźć się dziedziny mniej widoczne w naszych działaniach i pracach: etnografia tych terenów, rozwój gospodarczy, kulturalny, problemy ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego etc. Należy opracować i wydać istniejące, a nieznane źródła do historii Janowca i okolic. Przypomnijmy tutaj maksymę prof. Herbsta: "historię regionalną najlepiej uprawia się poprzez edycję materiałów źródłowych, szczególnie tych trudniej dostępnych".
 4. Należy nawiązać ściślejszą współpracę z ościennymi towarzystwami regionalnymi i wspólnie realizować projekty pokazujące janowiecką małą ojczyznę w otoczeniu ojczyzn sąsiedzkich.
 5. Dbać o efektywną współpracę z samorządem gminnym - w zakresie realizacji tych celów, które uzyskują priorytety mieszkańców Janowca, gminy i parafii, a które mogą okazać się perspektywiczne.
 6. Stworzyć program promocji Janowca, gminy i naszego Towarzystwa. W tym celu trzeba pozyskać projekty dla popularyzowania Janowca i okolicy jako miejsca "przyjaznego i otwartego". Wprawdzie robimy to i robią inni, ale może warto zwiększyć wysiłki w tym kierunku?
 7. Aktywizować młodzież i zachęcać ją do pracy w naszym Towarzystwie. Nie bardzo nam to wychodzi, chociaż przyczyny leżą zasadniczo poza nami. Młodzi, to przyszłość nie tylko naszego Towarzystwa i warto przybliżać im lokalny patriotyzm, poszanowanie tradycji, ale też wartości ponadczasowe.
Andrzej Szymanek

PROPOZYCJA PLANU DZIAŁAŃ TPJ NA LATA 2017-2020

Publikacje, konferencje, spotkania, wydarzenia:

Notatnik Janowiecki (Nr 19-20 (2013-2016)) - jesień 2016.

Janowiec nad Wisłą. Przewodnik Historyczny (A. Szymanek) - czerwiec 2017 - książka.

XVIII Zimowe Spotkania Janowieckie "Janowiec na Liście Pomników Historii" - luty 2017.

Wisła "janowiecko-kazimierska" - I Janowiecka Konferencja Wiślana - maj 2017 - publikacja - red. A. Szymanek.

Parafia w Janowcu nad Wisłą. Monografia historyczna (A. Szymanek) - jesień 2017 - książka.

/Gwara w Janowcu i okolicy: językowe pogranicze/ (R. Kęczkowska, H. Pelc) - 2017 - książka.

Janowieckie biografie / Rody Janowieckie - 2017/2018 - książka.

"Obrazki historyczne z dziejów Janowca" - XI Janowieckie Spotkania Historyczne (H. Gmiterek + inni) - czerwiec 2018 - książka (materiały JSH) pomysł H. Gmiterka.

/Janowiec religijny/ - XII Janowieckie Spotkania Historyczne (H. Gmiterek + inni) - czerwiec 2019 - książka (materiały JSH) pomysł H. Gmiterka.

Dwory okolic Janowca nad Wisłą - ludzie i historia (F. Jaroszyński, A. Szymanek i inni) - 2018-2019 - książka (materiały JSH); współpraca z Muzeum Nadwiślańskim.

Janowieckie Potioritatis - historia dóbr ziemskich klucza janowieckiego (1790-1815) (A. Szymanek) - 2018-2019 - książka.

Towarzystwo Przyjaciół Janowca 1995-2020 - Księga Jubileuszowa 25-lecia TPJ (praca zbiorowa, red. A. Szymanek) - czerwiec 2020 - publikacja jubileuszowa.

Badania i projekty edytorskie TPJ:

Społeczeństwo Janowca nad Wisłą. Studium socjo-historyczne - 2018 - Pomysł L. Kwaska (17 IX 2012). Należy zlecić badania i napisanie rozprawy.

/Od upadku miasteczka do drugiej wojny światowej. Dzieje Janowca nad Wisłą w latach 1869-1939/, red. J. Kwasek, A. Szymanek - 2019 - Chyba także pomysł L. Kwaska. Zwrócić uwagę na cztery daty: 1863, 1869, 1905, 1939.

/Wisła w dziejach i życiu mieszkańców Janowca/, /Wisła tutejsza janowiecko-kazimierska/, koordynator projektu: A. Szymanek - 2017 - Rozpocząć badania literaturowe i źródłoznawcze + rozeznać zespół potencjalnych autorów + zaplanować szczegółowe tematy i zakres + zorganizować I Janowiecką Konferencję Wiślaną w maju 2017.

Tarłowie cz. III (Janowieckie Spotkania Historyczne) - po 2017 Lubomirscy cz. III (Janowieckie Spotkania Historyczne) - po 2017 Organizowanie imprez pt. "Jarmark Janowiecki" lub "Jarmark Historii Janowca" - przykładowe elementy imprezy:

- krótkie sesje popularno-naukowe [prezentacje multimedialne lub filmowe] nt. ciekawostek z dziejów Janowca (legendy, studnia zamkowa, kaplica zamkowa, krypty kościoła, inne).

- krótkie aktorskie widowiska plenerowo-historyczne w kostiumach z epoki, które przybliżą janowieckiej publiczności (także turystom) życie miasteczka w dawnych wiekach. - po 2017 - pomysł przedstawiłem pierwotnie na zebraniu zarządu TPJ 22 X 2013. Impreza mogłaby odbywać się podczas Dni Janowca, albo przy okazji Święta Wina, albo w osobnym letnim terminie (lipiec - sierpień).

Andrzej Szymanek

PODZIĘKOWANIE

R ezygnując z kandydowania w wyborach na funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca chciałbym złożyć następujące wyjaśnienia.

Najpierw jednak gratuluję nowemu prezesowi TPJ i pozostałym członkom Zarządu wyboru i życzę im sukcesów w pracy oraz satysfakcji z racji jej wykonywania. Ja ze swej strony zobowiązuję się, w miarę swoich sił i możliwości, do rzetelnego wykonywania obowiązków jakie mi przypadną w udziale. Przede wszystkim jednak chciałbym najpierw doprowadzić do uporządkowania i profesjonalnego zabezpieczenia zgromadzonych wielu cennych, różnorakich lokalnych dokumentów oraz materiałów obrazujących naszą dotychczasowa działalność.

Minęło już bowiem dwadzieścia dwa lata od założenia TPJ. Za nami siedem trzyletnich kadencji Zarządu. Numeracja deklaracji wstępujących w nasze szeregi, przekroczyła już liczbę 500. Odbyło się wiele konferencji, spotkań i koncertów, wydaliśmy kilkadziesiąt książek i periodyków oraz ciągle ukazuje się lokalna gazeta. Każde z tych wydarzeń, biorąc je z osobna, ma swoją historię. Najpierw był pomysł, później szczegółowy projekt, następnie - zwykle powolna realizacja. Na przykład opracowanie pt. "Cmentarz parafialny w Janowcu" trwało kilkanaście lat i brało w nim udział wiele osób. W naszym archiwum, obok wielu ważnych dokumentów w postaci listów, fotografii i nagrań, znajdą się ślady powstawania wszystkich naszych wydawnictw oraz pozostałej działalności.

Rezygnując z dotychczas sprawowanej funkcji, brałem po uwagę swój wiek i ograniczenia jakie się z tym wiążą. Przekazując pałeczkę młodszym i jednocześnie jeszcze uczestnicząc w działalności Zarządu, chciałbym sprawić, aby Towarzystwo otrzymując nowy impuls, zachowało to, co w dotychczasowej pracy się sprawdziło.

Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować za współpracę:

 1. Władzom Samorządowym Janowca,
 2. Dyrekcji Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i kierownictwo Oddziału Zamek w Janowcu,
 3. Zarządowi Spółki Reypol w Janowcu,
 4. Dyrekcji i personelowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Janowcu za udostępnienie pomieszczenia na magazyn książek i archiwum,
 5. Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym i kierownictwu Oddziału w Janowcu,
 6. Proboszczowi parafii Janowiec ks. kanonikowi Januszowi Sosze,
 7. Dyrekcjom i nauczycielom janowieckich szkół oraz dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury,
 8. Darczyńcom i wszystkim wspierającym w różnoraki sposób naszą działalność,
 9. Obecnym i wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej
 10. Wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Leszek Kwasek

Darczyńcy i kwoty przez nich przekazane w 2017 roku
/w zł/

Stanisław Tomasz Jędrych - Otwock - 60,-;
Zofia Jancewicz - Warszawa - 500,-;
Marek Kwasek - Janowiec - 50,-;
Maria Barbara Bolesławska-Dziewulska - Warszawa - 300,-;
Jadwiga Wolska-Landowska - Warszawa - 200,-.

Serdecznie dziękujemy


BIBLIOGRAFIA JANOWCA

P od koniec tego roku planujemy wydanie "Bibliografii Janowca". Znajdą się w niej wszystkie odnotowane w dostępnych bibliograficznych bazach danych publikacje na temat naszej miejscowości oraz zawartość wydanej w roku ubiegłym "Bibliografii TPJ" wraz z obecnie opracowywaną bibliografią zawartości dotychczas wydanych numerów Gazety Janowieckiej. Publikację przygotowują wraz ze studentami pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, dr hab. Alicja Matczuk i dr hab. Artur Znajomski.

NASZE ARCHIWUM

O becnie trwają prace porządkujące nasze archiwum. Przez ponad dwadzieścia lat działalności zgromadziliśmy wiele zdjęć, listów, kopii i oryginalnych dokumentów dotyczących Janowca i okolicznych miejscowości. Oprócz tego chcielibyśmy zachować i zabezpieczyć również informacje o działalności naszego Towarzystwa.

Zakupiliśmy w tym celu w cieszyńskiej specjalistycznej firmie Beskid Plus teczki produkowane dla archiwów z trwałego kartonu bezkwasowego.

Od początku lutego, w każdą sobotę, dwie absolwentki archiwistyki UMCS w ramach płatnego zlecenia przeglądają, sortują i opisują nasze zasoby archiwalne. Po zakończeniu tych prac przyjdzie kolej na zakup odpowiedniej ilości składanych regałów.

Mamy nadzieję, że to nasze archiwum będzie zaczątkiem archiwum gminnego, wyposażonego w odpowiedni sprzęt, obsługiwanego przez kompetentnego pracownika i gromadzącego ważne lokalne dokumenty.

Poza tym "papierowym" archiwum przygotowywana jest jego wersja cyfrowa.

O szczegółach tego przedsięwzięcia poinformujemy w następnym numerze gazety.

Leszek Kwasek

DRUGIE POSIEDZENIE ZARZĄDU TPJ

9 stycznia 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyło pięć osób, co zapewniało kworum zgromadzeniu. Oto lista uczestników według wpisu na liście obecności: Elżbieta Wójcik, Karolina Jaroszyńska, Filip Jaroszyński, Andrzej Szymanek, Leszek Kwasek.

Członkowie zarządu zatwierdzili listę wniosków i konkluzji z pierwszego posiedzenia zarządu TPJ. Prowadzący zebranie Andrzej Szymanek zaproponował by z planu prac TPJ na 2017 roku wykreślić organizację I Janowieckiej Konferencji o Wiśle. Uznał, że jest on nierealny do realizacji w tak krótkim czasie. Przyjęto tę zmianę w planie działań TPJ na rok 2017. Członkowie zarządu TPJ przystąpili następnie do dyskusji w kwestiach ustalenia tematyki, terminu i ramowego programu XIX Zimowych Spotkań Janowieckich (ZSJ). Przyjęto, że sesja odbędzie się w dniu 25 lutego (sobota) 2017 roku, o godzinie 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu. Przyjęto też roboczy temat "Janowiec na Liście Pomników Historii". Uznano, że tegoroczne zimowe spotkanie powinno mieć formę edukacji dla zainteresowanych mieszkańców gminy - w tym sensie - że powinni oni wysłuchać ekspertów i zastanowić się nad ewentualnymi korzyściami wizerunkowymi dla Janowca, co może przełożyć się w przyszłości na wzrost zainteresowania osadą, co z kolei może przynieść wymierne korzyści, np. wzrost wpływów z turystyki. Główne wystąpienie zaproponowano (i uzyskano zgodę) Dariuszowi Kopciowskiemu lubelskiemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków, a rolę moderatorów mają pełnić: pani Danuta Olesiuk (o ile wyrazi zgodę) szefowa Muzeum Zamek w Janowcu oraz Filip Jaroszyński pracownik tego muzeum, a przy tym wiceprezes TPJ.

Podczas XIX ZSJ zabierze głos wójt Gminy Janowiec i zapewne spróbuje odnieść się do koncepcji wpisania Janowca na listę pomników historii, ale będzie także mówił o bieżących problemach zarządzania gminą i planach jej rozwoju.

Działalność wydawnicza
JANOWIEC. PRZEWODNIK HISTORYCZNY.
Andrzej Szymanek zobowiązał się zakończyć pracę nad książką do początku marca 2017 roku. Projekt i skład książki zarząd zleci zapewne Emilii Pyza ("Poziomka Studio"), która specjalizuje się w projektowaniu książek, logotypów i plakatów. Współpracuje między innymi z instytucjami kulturalnymi. Dla muzeum w Janowcu zrealizowała projekt promocji regionalnej marki winiarskiej. Osobę wykonawczyni książki zaproponował Filip Jaroszyński.

/HERB JANOWCA/.
Ustalono, że publikacja ma mieć formę bibliofilską, a jej struktura będzie następująca:
- tekst autorstwa Henryka Seroki (publikowany w Notatniku Janowieckim Nr 19-20/2013-2016);
- tekst H. Seroki zawierający analizę "Ordynacji" A. Firleja z 1580 roku dokonaną na podstawie nowego odczytania oryginalnego dokumentu;
- tekst prof. Ryszarda Szczygła omawiający dokument A. Firleja od strony formalno-prawno-historycznej (na razie to tylko sugestia, rozmowy z prof. R. Szczygłem jeszcze nie prowadzono);
- tekst Andrzeja Szymanka opisujący archiwalne losy i peregrynację pergaminu "Ordynacji" A. Firleja.
W planowanej publikacji powinna znaleźć się bogata ikonografia, między innymi dobra reprodukcja odcisku pieczęci miejskiej Janowca z okresu staropolskiego. Wraz z książką chcemy wytworzyć faksymile powyższego pergaminu.
Podobnie, jak w dyskusji na pierwszym posiedzeniu zarządu uznano, że zarząd powinien rozpocząć starania o pozyskanie środków finansowych na wydanie publikacji. Ze względu na tematykę książki ustalono, że mogą to być przede wszystkim dotacje Urzędu Gminy Janowiec. Filip Jaroszyński ma opracować harmonogram prac nad publikacją.

/GWARA ZIEMI JANOWIECKIEJ/.
Głos w tej sprawie zabrał Leszek Kwasek, który nadzoruje proces przygotowania tej publikacji. Do końca 2017 roku otrzymamy od autorki tekst w objętości około 20 stron, który opublikujemy w numerze 21. Notatnika Janowieckiego jako anons publikacji w formie książkowej. Należy tutaj przypomnieć informację przedstawioną przez L. Kwaska na pierwszym posiedzeniu zarządu TPJ. Otóż przygotowywana na UMCS publikacja może być rozprawą doktorską, a TPJ powinno starać się wydać książkę o gwarze ziemi janowieckiej, jako rozprawę doktorską, o ile nie ma przeszkód formalno-prawnych. Taka publikacja byłaby nowością w dorobku Towarzystwa i znacząco wzbogaciłaby jego dorobek edytorski.

/HISTORIA SPÓŁDZIELCZOŚCI w JANOWCU/
Planowana książka miałaby składać się z trzech części:
Historia spółdzielczości na ziemiach Polski
Dzieje spółdzielczości w Janowcu nad Wisłą
Aneks: Materiały ilustrujące dzieje spółdzielczości w Janowcu (biogramy spółdzielców, fotografie, teksty wspomnieniowe, inne materiały).
Aktualnie gromadzone są materiały. Projekt koordynują L. Kwasek i A. Szymanek.

BIBLIOGRAFIA JANOWCA
Przygotowania "Bibliografii Janowca" podjęła się Alicja Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS, autorka "Bibliografii wydawnictw TPJ" wydanej przez nas w 2016 roku. Jej kolejne opracowanie powstanie na bazie znanych bibliografii Lubelszczyzny oraz innych źródeł. W skład tej publikacji wejdzie również "Bibliografia zawartości Gazety Janowieckiej", obecnie opracowywana przez Alicję Matczuk. Według L. Kwaska publikacja byłaby gotowa do druku na koniec 2017 roku.

/INSKRYPCJE JANOWCA/
Na zebraniu przypomniano informacje przekazane przez Filipa Jaroszyńskiego na pierwszym posiedzeniu zarządu TPJ (4 X 2016). Chodzi tutaj o projekt wydawniczy w którym będą zebrane, opracowane i opublikowane inskrypcje kościoła, cmentarza i zamku w Janowcu. Autorem, czy też redaktorem byłby Paweł Madejski z Instytutu Historii UMCS, natomiast Krzysztof Winnicki zobowiązał się do wykonania oprawy do tej publikacji. Ponowiono wniosek roboczy z pierwszego zarządu TPJ: Towarzystwo Przyjaciół Janowca powinno starać się wydać drukiem publikację pt. "Inskrypcje Janowca", być może w serii Małe Monografie Janowieckie.

/INWENTARYZACJA IKONOGRAFII JANOWCA/
Ponownie krótko przedyskutowano udział TPJ w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSzW. Udział ten polegać ma na opracowaniu projektu "inwentaryzacji ikonografii Janowca". Dla realizacji zadania należy przeprowadzić kwerendy archiwalne i biblioteczne, sporządzić inwentarz oraz opracować publikację. Filip Jaroszyński złożył krótką relację na temat tego projektu autorstwa p. Jamskiego z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Uczestnicy posiedzenia otrzymali informację, że projekt miałby na celu zebranie wszelkich zachowanych źródeł ikonograficznych, ich krytyczne zestawienie i opis oraz publikację. Projekt mógłby zostać realizowany w ramach grantu Narodowego Rozwoju Humanistyki, a partnerem byłoby Muzeum Nadwiślańskie.

Andrzej Szymanek

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!