gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 86, lipiec 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
GMINA JANOWIEC
W LATACH 1809 - 1939
(cz. V)

GMINA OBLASSY W LATACH 1864-1918

Z materiałów archiwalnych wynika, iż radnymi reprezentującymi gminę Oblassy na początku lat trzydziestych XX wieku byli:

Stanisław Janiszewski
Jan Kowalczyk
Jan Wolszczak
Edmund Budniakiewicz
Lejzor Rubin
Franciszek Abramczyk
Antoni Gregorczyk (podwójci)
Tadeusz Czapliński
Antoni Samiec
Feliks Jasik
Stanisław Jasik
Stanisław Markowski
Tomasz Andzelm (wójt)1
W dniu 15 września 1933 roku odbyło się posiedzenie Rady Gminnej w Oblassach. Radni na czele z wójtem Tomaszem Andzelmem zaakceptowali jednogłośnie decyzję Wydziału Powiatowego starostwa w Kozienicach dotyczącego nowego podziału gminy na gromady. Wydział powiatowy działał bowiem w tym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 1933 roku. Na posiedzeniu obecny był również inspektor samorządu gminnego August Marszałek, który przy pracach nad projektem podziału gminy Oblassy na nowe gromady radził, aby unikać rozdrabniania gromad, miały one w przyszłości być samowystarczalne i silne. Rada gminy po wysłuchaniu opinii inspektora Marszałka podjęła jednogłośnie uchwałę nr 96: Rada gminna gminy Oblassy postanawia zaprojektować zniesienie niektórych gromad istniejących na podstawie ukazu z 1864 roku, a które ze względu na bardzo małą ilość mieszkańców nie będą zdolne do spełniania swych miejscowych zadań wynikających z sąsiedzkiego współżycia, a przyłączyć takowe do innych gromad oraz zaprojektować połączenie w jedną gromadę niektórych miejscowości, w których dotąd ustrój gromadzki nie istnieje, a które w myśl art. 15 ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zamianie ustroju samorządu terytorialnego z reguły stanowiłyby oddzielne gromady2.

Po wprowadzeniu powyższej uchwały gmina Oblassy została podzielona na 17 gromad, przedstawia to poniższa tabela.

gromady w gminie Oblassy

W materiałach archiwalnych znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Kielcach zachowały się również szczegółowe informacje na temat wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy Oblassy w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Między innymi informacje te dotyczą ustroju gromadzkiego, obszarów gruntów ornych i leśnych oraz tzw. odłogów, liczby mieszkańców, wspólnego majątku gromadzkiego, przynależności parafialnej oraz odległości danej miejscowości od siedziby urzędu gminy. Poniższa tabela nie uwzględnia wszystkich danych ze względu na ich ogrom. Ponadto przedstawienie ich zajęłoby zbyt wiele miejsca, a więc mijałoby się to z charakterem niniejszej pracy.

dane statystyczne dla gminy Oblassy

dane statystyczne dla gminy Oblassy - cd.

Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w powyższej tabeli możemy stwierdzić, iż gminę Oblassy w latach trzydziestych ubiegłego wieku zamieszkiwało 9 269 mieszkańców, zajmowała ona obszar o powierzchni 12 334 ha. Grunty orne zajmowały 9 419 ha, lasy również stanowiły znaczną powierzchnię, gdyż zajmowały obszar - 2023 ha, nieużytki (uwzględniono je w tabeli jedynie w sposób marginalny) obejmowały wówczas obszar o powierzchni 890 ha3.

--------------------------------
1. APWK, sygn. 4019 UWK I, Zażalenie na działalność gminnych i gromadzkich organów ustrojowych oraz na członków i pracowników tych organów w pow. kozienickim 1921-1938, k. 157.
2. APWK, sygn. 4453, UWK I . Podział gminy Oblassy na gromady..., k. 6.
3. Ibidem, k. 8-9.

Autor: Leszek Zugaj

Powrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!