gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 86, lipiec 2018 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
Z ŻYCIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA

WALNE ZEBRANIE TPJ

2 3 czerwca odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

O godzinie 11.30, w dniu 23 czerwca, w Gminnym Ośrodku Kultury, rozpoczęły się obrady podsumowujące roczną działalność TPJ. Zebranie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
 6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
  3. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
 10. Program działalności TPJ.
 11. Zamknięcie obrad.
Na zebraniu było obecnych 25 osób. Składki roczne, na łączna kwotę 360 zł, uregulowało 14 członków. Przebieg zebrania w całości został nagrany i znajdzie się w zasobach archiwalnych.
Leszek Kwasek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU TPJ
W DRUGIM ROKU KADENCJI 2016-2019

S zanowni Państwo

Trochę nieoczekiwanie musieliśmy zaprosić Was dwa miesiące wcześniej niż zazwyczaj - na Walne zebranie naszego Towarzystwa. Po prostu, nowe terminy urzędowe zmuszają nas do organizacji tego zebrania przed końcem czerwca. Ale czerwiec, to chyba także dobry termin Walnych zebrań TPJ i zapewne pozostaniemy przy nowym kalendarzu?

Te "zabrane" dwa miesiące skutkują nieco mniejszymi efektami naszej działalności. Na przykład nie możemy dzisiaj pokazać Państwu kolejnego numeru Notatnika Janowieckiego oraz dwóch innych realizowanych publikacji - teraz poczekajmy na nie do jesieni.

A teraz pokrótce o pracach zarządu w okresie 10 miesięcy upływających od 26 sierpnia 2017 roku.

Posiedzenia zarządu
W dobiegającym drugim roku aktualnej kadencji zarząd odbył trzy posiedzenia, a także kilka spotkań roboczych członków prezydium zarządu w związku z bieżącymi pracami.

Działalność wydawnicza
W opracowaniu i redakcji jest 21. Numer Notatnika Janowieckiego, który zapewne wydrukujemy po 20 sierpnia b.r. Również z końcem lata powinny wyjść drukiem planowane publikacje:
Halina Pelc, Renata Sykuła, "Dziedzictwo językowo kulturowe nadwiślańskiej gminy Janowiec"
"Bibliografia Janowca"
"Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku". Chodzi o książkę będącej pokłosiem XI Janowieckich Spotkań Historycznych, które odbyły się 24 czerwca 2017. Są trudności z jej wydaniem, a biorą się one z zaprzestania dalszej współpracy ze strony niektórych uczestników-referentów tej konferencji. Jednak kilka dni temu rozmawiałem raz jeszcze z prof. Gmiterkiem - prosił o pozdrowienie uczestników dzisiejszego spotkania - który widzi dalszą współpracę z pracownikami Instytutu Historii UMCS. Postaramy się zorganizować za rok kolejne Janowieckie Spotkania Historyczne na temat historii dworów magnackich w okolicy Janowca i wówczas w jedną książkę zebrane zostaną niektóre referaty z 2017 i nowe z 2019 roku.

Działalność konferencyjna

 1. W dniu 24 lutego 2018 roku zorganizowaliśmy XX Zimowe Spotkania Janowieckie pt. "SAMORZĄDOWY JANOWIEC".
  W roku wyborów samorządowych w Polsce, uznaliśmy, że dobrze byłoby porozmawiać o samorządzie właśnie. O jego istocie, znaczeniu, przemianach historycznych, i tym podobnych kwestiach. Ale także o samorządzie "tu i teraz" - w gminie Janowiec.
  Na konferencji wystąpili:
  - prof. Krystyna Leszczyńska z Wydziału Politologii UMCS, która wygłosiła referat pt. "Samorząd terytorialny w Polsce: geneza i zasady działania samorządu terytorialnego po 1989 roku";
  - Jan Gędek wójt gminy Janowiec, który w referacie pt. "Samorządny Janowiec" opowiadał o blaskach i cieniach pracy naszego samorządu.
Inna działalność
 1. Wznowiliśmy sprzedaż naszych publikacji w zamku. Przypomnę, że w trudnych czasach rynku publikacji regionalnych - muzeum-zamek staje się dla Towarzystwa podstawowym punktem dystrybucji - to jest 60 tys. zwiedzających rocznie!. Temat ewentualnej sprzedaży internetowej publikacji TPJ wymaga konsultacji prawnych.
 2. Zorganizowane zostało archiwum i biblioteka TPJ, co zawdzięczamy przede wszystkim Panu Prezesowi Leszkowi Kwaskowi.
  Profesjonalnie skatalogowano nasze 22-letnie zbiory archiwalne, zakupiliśmy cztery metalowe regały. Aktualnie kupujemy metalową bezpieczną szafę i komputer. Chcemy udostępniać nasze archiwalia historykom i zainteresowanym. Chcemy też spełnić wymogi RODO.
Realizacja wniosków z Walnego Zebrania w 2017 roku
Z protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ w 2017 roku wynika, że właściwie zgłoszono dwa nowe wnioski:
1. Wprowadzenie zmian w statucie TPJ - wnioskodawca - L. Kwasek.
2. Zgłoszenie przez TPJ do władz samorządowych gminy Janowiec kandydatury Pani Zofii Jancewicz do tytułu Honorowego Obywatela Janowca.

Ad 1. Zarząd na trzech swoich posiedzeniach dyskutował nad kwestią "rozsądnej" modernizacji statutu Towarzystwa. Ścierały się koncepcje zmian dużych i zmian małych. Nie udało się na razie uzyskać kompromisu, ale większość członków zarządu skłania się raczej ku małym zmianom w statucie - chodzi na przykład o takie kwestie, jak:
- zmniejszenie minimalnej liczby członków zarządu - "7" do "5".;
- wydłużenie kadencji zarządu z 3 do 5 lat;
- wprowadzenie tytułu i dyplomu honorowego "Zasłużony dla TPJ".
Zmiany poprawią między innymi sprawność decyzyjną zarządu oraz zwiększą horyzont planowania działalności Towarzystwa.
Ze względu na wcześniejszy termin dzisiejszego zebrania, uznaliśmy, że projekt modernizacji statutu przygotujemy jednak na Walne Zebranie TPJ w czerwcu 2019 roku i poddamy go pod głosowanie tegoż zgromadzenia.

Ad 2. Realizacja tego wniosku już się rozpoczęła - wystosowałem pismo do władz samorządowych gminy Janowiec, w którym przekazałem wniosek Walnego Zebrania TPJ z 2017 roku. Oczywiście napisałem uzasadnienie do tego wniosku Czekamy na reakcję samorządu Janowca, ufając w dobre chęci władz gminy.

Ciąg dalszy realizacji wniosków z Walnego Zebrania w 2016 roku
Wnioski realizujemy i postaramy się te zadania zakończyć do czerwca 2019.

 1. Strona internetowa TPJ - realizowana jest gruntowna modernizacja strony. Na razie własnymi siłami poprawiono elementy graficzne i tekstowe strony; między innymi wprowadzono zakładkę "Aktualności" oraz poprawiono dostęp do większości linków. Następnie zlecono wykonanie modernizacji strony internetowej osobie z zewnątrz, która wykona to profesjonalnie. Rozeznajemy także prawne regulacje i uwarunkowania prowadzenia na stronie sklepu internetowego z wydawnictwami TPJ. Zapewne we wrześniu zamkniemy to zadanie.
 2. Nowe legitymacje członkowskie - zadania podjął się Wiesław Szczepanek inicjator tego pomysłu. Legitymacje, to nie tylko projekt, wykonanie, koszty, ale także uchwalenie nowych norm w zakresie członkostwa w TPJ. Trzeba więcej czasu - będę wnioskował z tego miejsca, o przyjęcie poprawki, tzn. odroczenia tego zadania do roku 2010, gdy przypadnie jubileusz 25-lecia TPJ. Poproszę Państwa o rozważenie tej propozycji i jej poparcie.
 3. Upamiętnienie tablicą Ruty Czaplińskiej - w ubiegły roku skierowano pismo w tej sprawie do władz gminy Janowiec - na razie nie mamy odpowiedzi.
Plany na 3-ci rok bieżącej kadencji - 2018-2019
 1. Przygotować XXI Zimowe Spotkania Janowieckie [być może temat: Perspektywy rozwoju gminy Janowiec w latach 2019-2020]
 2. Przygotować konferencję XII Janowieckich Spotkań Historycznych - na temat dziejów siedzib magnackich w naszej okolicy. Ze strony UMCS sprawy organizacyjne zgodził się przejąć prof. Dariusz Kupisz. Niezależnie od tego trzeba szukać nowych form organizacyjnych dla czerwcowych spotkań naszej społeczności. Pomysłem jest zorganizowanie konferencji nt. Wisły "janowiecko-kazimierskiej" w historii i kulturze tego regionu. Konferencji mógłby towarzyszyć "Jarmark Janowiecki", na którym można byłoby poprzez pokazy multimedialne oraz inscenizacje - pokazać życie i pracę tutejszych "ludzi Wisły". Byłaby to nowa formuła działalności naszego Towarzystwa, która pozwoliłaby na pełniejsze włączenie się naszej społeczności w życie kulturalne Janowca.
 3. Przygotować i wydać drukiem nr 22-gi Notatnika Janowieckiego
 4. Wydać drukiem książkę - Andrzej Szymanek: Janowiec. Przewodnik historyczny
 5. Wydać drukiem książkę - Andrzej Szymanek: Parafia w Janowcu nad Wisłą. Monografia historyczna
 6. Rozpocząć publikowanie na stronie internetowej cyfrowych wersji publikacji TPJ.
Andrzej Szymanek - Prezes TPJ

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE PO 1989 ROKU
/II część referatu wygłoszonego podczas ZSJ w 2018 r./

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Organy stanowiące

Istnienie organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, które pochodzą z wyborów przewiduje Konstytucja z 1997 r. (art. 169 ust. 1 i 2).

W świetle ustaw samorządowych organami stanowiącymi samorządu terytorialnego są: rada gminy (art. 15 ust. 1 usg), rada powiatu (art. 9 ust. 1 usp) i sejmik województwa (art. 15 ust. 1 usw). Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej (art. 15 ust. 2 usg). W mieście na prawach powiatu funkcje organu stanowiącego powiatu sprawuje rada miasta (art. 92 ust. 1 pkt. 1 usp).

W latach 1990-2018 kadencje wyżej wymienionych organów wynosiły cztery lata, licząc od dnia, w którym odbywały się wybory. Kadencje, które rozpoczną się po wyborach w 2018 r., trwać będą pięć lat. Datę wyborów wyznacza Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia publikowanego w Dzienniku Ustaw.

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w powiatach i województwach wybory są proporcjonalne. W wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców stosowany jest system większości względnej, który polega na tym, że głosuje się na konkretne osoby, a mandaty kolejno otrzymują kandydaci z największą liczbą ważnie oddanych głosów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady (sejmiku) posiadają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu przeprowadzania wyborów kończą 18 lat i stale zamieszkują na obszarze działania tej rady.

Liczba radnych w poszczególnych organach stanowiących samorządu terytorialnego jest ściśle określona w ustawach samorządowych i zależy od liczby mieszkańców danej jednostki w dniu przeprowadzania wyborów.

Organy stanowiące obradują na sesjach zwoływanych przez ich przewodniczących, nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji, w ciągu 7 dniu po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad (sejmików) na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyniku wyborów na obszarze działania danego organu samorządowego. Sesję tę prowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem (obecny na sesji) radny. Przed objęciem mandatu radni składają ślubowanie, a następnie wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady (sejmiku).

Rady gmin, powiatów oraz sejmiki wojewódzkie sprawują obok funkcji stanowiącej także funkcję kontrolną. Rada gminy kontroluje działalność organu wykonawczego gminy tj. wójta, burmistrza lub prezydenta; gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada powiatu sprawuje kontrolę nad działalnością zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu województwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Uchwały organów stanowiących samorządu terytorialnego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ustawowej połowy radnych, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej. Z tym, że uchwały sejmiku województwa mogą również zapadać w głosowaniu jawnym imiennym.

Ustawy samorządowe stanowią, że radny jest obowiązany do kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej (gminy, powiatu, województwa), a także do utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami. Wyraża się to m.in. poprzez przyjmowanie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców danej jednostki, które są za pośrednictwem radnego przedstawiane właściwym organom do rozpatrzenia. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców. W czasie wykonywania mandatu osoby, które są członkami organów stanowiących samorządu terytorialnego, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Mandatu radnego nie można łączyć z: - mandatem posła lub senatora; - pełnieniem funkcji wojewody lub wicewojewody; - członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą sprawować funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta oraz wchodzić w skład zarządu powiatu oraz zarządu województwa.

W czasie pełnienia funkcji w radzie (sejmiku) radny nie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy jak również stosunków cywilnoprawnych. Działalność członków organów stanowiących samorządu terytorialnego ma charakter społeczny.

Udział radnego w pracach organu samorządowego wyraża się przede wszystkim w występowaniu z inicjatywą uchwałodawczą, zabieraniu głosu w dyskusjach, głosowaniu, a także w zgłaszaniu interpelacji i zapytań. Do obowiązków radnego należy również udział w pracach komisji stałych lub doraźnych, które zostaną powołane przez radę (sejmik).

Organy wykonawcze

Jednoosobowym organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Organami wykonawczymi powiatu i województwa są wieloosobowe zarządy. Na czele zarządu powiatu stoi starosta, przewodniczącym zarządu województwa jest marszałek województwa. Starosta i marszałek województwa wyposażeni są we własne kompetencje.

Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta uległa radykalnej zmianie po wejściu w życie przepisów ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Wójt, burmistrz i prezydent miasta wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Na niespełna rok przed kolejnymi wyborami samorządowymi wprowadzono dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast licząc pierwszą kadencję od roku wprowadzenia zmiany, tj. 2018. Czynne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy gminy, którzy dysponują prawem wybierania do rady gminy. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 25 lat. Kandydat nie musi zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, jednocześnie z wyborami do rad gmin. Za wybranego na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta uznaje się tego kandydata, który w głosowaniu uzyskał ponad połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żadna z kandydujących osób nie uzyskała takiego poparcia, to w czternastym dniu po pierwszym głosowaniu zostaje przeprowadzone powtórne głosowanie. Wyboru dokonuje się spośród dwu kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Wygrywa kandydat, który uzyskał większość ważnie oddanych głosów. Należy podkreślić, że zastępca lub zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta nie są wybierani w głosowaniu powszechnym. Osoby te są powoływane i odwoływane przez wójta, burmistrza i prezydenta w drodze zarządzenia. Ich liczba zależy od ilości mieszkańców danej gminy.

Objęcie obowiązków przez wójta, burmistrza oraz prezydent następuje z chwilą złożenia ślubowania przed radą gminy.

Wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta następuje m.in. w przypadku:

 1. odmowy złożenia ślubowania;
 2. zrzeczenia się mandatu;
 3. utraty prawa wybieralności lub stwierdzenia braku tego prawa w dniu wyborów;
 4. prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za popełnienie przestępstwa umyślnego;
 5. stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków;
 6. śmierci;
 7. odwołania w drodze referendum (przeprowadza-nego po podjęciu przez radę gminy uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium lub przeprowadzonego z innej przyczyny na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady);
 8. zmian w podziale terytorialnym państwa.
Wybór i odwołanie zarządu powiatu, w tym starosty, należy do wyłącznych kompetencji rady powiatu. Wyboru zarządu województwa, w tym marszałka województwa, dokonuje sejmik województwa. Wyłonienie zarządu powiatu i zarządu województwa musi nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów samorządowych na obszarze całego kraju. Niedotrzymanie tego terminu stanowi podstawę do rozwiązania rady (sejmiku) z mocy prawa. Starosta powiatu i marszałek województwa są wybierani bezwzględną większością ustawowego składu rady (sejmiku), w głosowaniu tajnym.

Zadaniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz zarządu powiatu m.in. jest:

 1. przygotowywanie projektów uchwał;
 2. określanie sposobu wykonywania uchwał;
 3. gospodarowanie mieniem komunalnym;
 4. wykonywanie budżetu;
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (np. dyrektorów szkół).
Do zadań zarządu województwa m.in. należy:
 1. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa;
 2. gospodarowanie mieniem województwa;
 3. przygotowywanie strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie;
 4. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych państwach;
 5. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Dr hab. Krystyna Leszczyńska
Wydział Politologii UMCS w Lublinie

DARCZYŃCY I KWOTY PRZEZ NICH PRZEKAZANE W 2018 ROKU
/w zł/

Barbara Gonciara-Werner - 200,-;
Zofia Jancewicz - 200,-;
Jadwiga Wolska Landowska - 100,-;
Zygmunt Markowski - 140,-;
Krzysztof Długokęcki - 50,-;
Stanisław Tomasz Jędrych - 210,-;
Irena Włodarczyk - 100,-;
Kazimierz Czapliński - 500.-;
Krystyna Urbanek - 200,-;
Maciej Janiszewski - 40,-;
Anna i Przybysław Lawendowie - 86,-;
Helena Graszkiewicz-Jaślan - 80,-.
Razem - 1.906,-.
Serdecznie dziękujemy.


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI TPJ W LATACH 1995-2017 - łącznie

Wpływy ogółem- 476.188100%
Sprzedaż własnych wydawnictw- 236.94150%
Darowizny- 142.68030%
Składki członkowskie- 54.03911%
Odsetki od lokat- 23.8705%
Dotacje samorządowe- 18.4504%


Powrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!