gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 89, styczeń 2019 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
WIEŚCI Z URZĘDU GMINY


DRODZY MIESZKAŃCY GMINY JANOWIEC,
ZNAJOMI, PRZYJACIELE I GOŚCIE
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia w imieniu władz samorządowych Gminy Janowiec pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, by świąteczny czas upłynął w rodzinnej atmosferze pełnej radości, zdrowia i wspólnej życzliwości i zrozumienia. Okres Bożego Narodzenie jest czasem nadziei i nie zapominajmy, że "nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem" [Dante Alighieri].
Niech te święta złączą nas Wszystkich nie tylko w dni Bożego Narodzenia ale podczas normalnej zwykłej codziennej pracy. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Romana Dmowskiego, polityka okresu międzywojennego:
"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować."
Tak i my dzisiaj chcemy budować wspólnie naszą janowiecką ojczyznę. Życzymy Wszystkim, abyśmy ten cel realizowali, wykorzystując wszystkie możliwe działania, wspólne zaangażowanie, wspólną pracę i wspólną odpowiedzialność.
Niech narodziny Jezusa pozwolą wszystkim dostrzec drugiego człowieka, a tajemnica Bożego Narodzenia niech napełni pokojem i radością wszystkie dni nadchodzącego nowego 2019 roku.
Jan Gędek,
wójt gminy Janowiec


ODSUMOWANIE WYKONANYCH INWESTYCJI
W GMINIE JANOWIEC W OKRESIE 2014-2018

W Gminie Janowiec, w ostatnich kilku latach, był realizowany szereg inwestycji w różnych sołectwach, jak również w różnych zakresach i o różnej skali. W latach 2014 -2018 Gmina Janowiec wydatkowała łącznie na inwestycje około 16 mln zł., pozyskując łącznie, z różnych form dofinansowania zewnętrznego, ponad 50% wszystkich zainwestowanych środków.

Realizowane inwestycje możemy podzielić na główne obszary takie jak: chodniki, drogi, oświetlenia, solary, szkoła, świetlice, wodno-kanalizacyjne, zalew i inne. W omawianym okresie było zrealizowanych blisko 100 różnego rodzaju inwestycji. Szczegółowy rozkład poszczególnych inwestycji ukazuje najważniejsze obszary dla prawidłowego procesu inwestycyjnego w Gminie Janowiec.

Niewątpliwie najważniejsze inwestycje są to drogi i chodniki. Ten rodzaj inwestycji stanowi około 50% wszystkich rodzajów inwestycji. Tak duża potrzeba budowy, przebudowy, modernizacji dróg i chodników wynika z konieczności dostosowywania infrastruktury do rosnących potrzeb naszych mieszkańców jak również z niewystarczającej ilości budowanych i modernizowanych dróg przed rokiem 2014.

Udział procentowy poszczególnych grup zadań w nakładach inwestycyjnych potwierdza, że od roku 2014 jest to kierunek priorytetowy i wydaje się, że w najbliższych kilku latach ta tendencja zostanie nadal utrzymana. Mimo realizacji dwóch bardzo dużych zadań o wartości kilku milionów każde to udział procentowy kosztów budowanych dróg i tak łącznie jest największy i wynosi blisko 30%. Ilościowy rozkład zrealizowanych inwestycji w poszczególnych latach jest zróżnicowany, co świadczy o przyjętym systemie prowadzonych inwestycji przez cały okres.

Poniżej zostaną przedstawione inwestycje w poszczególnych miejscowościach w Gminie Janowiec: Oblasach, Wojszynie, Trzciankach, Nasiłowie, Janowicach, Brześcach, Janowcu oraz inwestycje realizowane na terenie całej gminy lub w kilku miejscowościach.

Inwestycje w Oblasach

  
W Oblasach wykonano modernizację drogi gminnej tzw. Droga na Oblasy Księże na odcinku ponad 1500 m. Modernizacja polegała na pokryciu istniejącej, zwietrzałej podbudowy cementowej, nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Łączny koszt budowy tej drogi wyniósł ponad 250 tys. zł.
  
Kolejną drogą w miejscowości Oblasy była budowa drogi obok remizy OSP. W ramach inwestycji wykonano drogę gminną na działce nr 990, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L. Drogę wykonano w technologii mineralno-bitumicznej. Wykonany odcinek wynosił blisko 200 m.

  
W Oblasach wyremontowano i zmodernizowano także drogę na dz. ewid. nr 588 (droga naprzeciwko sklepu Groszek). Wykonano odcinek o długości blisko 0,5 km, począwszy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca zabudowań.

 
Kolejną, dużą inwestycją drogową w Oblasach była budowa drogi gminnej, biegnącej po dz. ewid. nr 683 (droga za serwisem opon). Wykonano drogę o łącznej długości blisko jednego kilometra, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca zabudowań. Droga powstała w technologii mineralno-bitumicznej. Koszt budowy tej drogi wyniósł blisko 320 tys. zł.

 
Przy tego rodzaju inwestycjach w Oblasach warto wspomnieć jeszcze o budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2522L i przy drodze gminnej, łączącej Oblasy z Wojszynem. W ramach tych inwestycji został wykonany chodnik z kostki betonowej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 50 tys. zł.

  
Do inwestycji drogowych można zaliczyć także budowę lewostronnego rowu odwadniającego przy drodze gminnej na działce 867/1 w miejscowości Oblasy. Rów powstał od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L do końca drogi asfaltowej. Wykonanie rowu wiązało się również koniecznością wykonania wjazdów z przepustami. Koszt inwestycji blisko 115 tys. zł.

  
W Oblasach były także montowane nowe punkty oświetleniowe na istniejących słupach lub na nowo budowanych, przy drodze gminnej nr 107774L. Oświetlenie zostało zamontowane na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L w stronę Wojszyna. Oświetlenie było montowane także przy drodze gminnej nr 990 (droga przy remizie OSP). Inwestycja polegała na montażu na istniejących słupach nowych punktów świetlnych wraz z układem zasilającym. Koszt inwestycji oświetleniowych w Oblasach wyniósł ponad 41 tys. zł.

 
Oprócz inwestycji drogowo - chodnikowych prowadzono także budowę kolejnego etapu kanalizacji. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji wykonano blisko 1,5 km kanalizacji sanitarnej w postaci kolektora głównego ciśnieniowo - grawitacyjnego, studzienek kanalizacyjnych. Wykonano pompownię ścieków wraz przyłączem energetycznym. Sieć kanalizacyjna powstała na odcinku od hotelu Kazimierski Zdrój w Oblasach, w kierunku na Oblasy Księże. Inwestycja umożliwia dalszą rozbudowę kanalizacji na Oblasy Księże, Oblasy oraz Wojszyn. Koszt inwestycji wyniósł blisko 240 tys. zł z czego rzeczywisty poziom dofinansowania był rzędu prawie 60%.

Z zadań realizowanych w Oblasach warto jeszcze wspomnieć o modernizacji odcinka drogi gminnej dz. ewid. 632, gdzie zmodernizowano drogę o nawierzchni tłuczniowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2522L w stronę lasu (tzw. Oblasy Kolonia).

Dane pochodzą ze strony Urzędu Gminy w Janowcu
www.ug.janowiec.pl

Powrót

Powrót
strona główna TPJ
napisz!