gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 81, marzec 2017 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą


480 LAT JANOWCA

(7 marca 1537)

pomnik historii
foto: http://www.nid.pl
W 480-lecie Janowca zapraszamy na XIX sesję Zimowych Spotkań Janowieckich. Głównym referującym będzie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie dr Dariusz Kopciowski, a tematem konferencji - "Janowiec Pomnikiem Historii".
W powszechnej opinii utarło się przekonanie, że w Janowcu zabytkami są jedynie zamek i kościół. Natomiast prawda jest taka, że cała nasza miejscowość, jako miejski zespół urbanistyczny, została wpisana w 1971 roku do rejestru zabytków.
Co zadecydowało o takiej decyzji, co tak naprawdę jest cennego w naszej miejscowości, niestety, powszechnie nie jest znane.
O tym właśnie, w roku jubileuszu miasteczka, będzie mowa podczas dziewiętnastej sesji Zimowych Spotkań Janowieckich oraz o możliwościach ewentualnego uzyskania tytułu "Janowiec Pomnikiem Historii".

Leszek Kwasek
Czym jest ten tytuł?
Pomnik Historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 60 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń.

http://www.nid.pl

DOKUMENT LOKACYJNY JANOWCA

Zygmunt I Stary, król polski, nadaje Piotrowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi wiślickiemu, przywilej na lokowanie miasta Janowca na terenie jego dziedzicznej wsi Serokomli.

Kraków, 7 marca 1537
W imię Pańskie amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Ponieważ działania ludzkie jakkolwiek godne zapamiętania, łatwo umykają z pamięci, jeśli nie są uwiecznione mocą pisma, zatem my, Zygmunt, z bożej łaski król Polski, wielki książę Litwy, a także pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, ruskiej i całych Prus i Mazowsza oraz chełmińskiej, elbląskiej, pomorskiej itd., oznajmiamy niniejszym komu należy wszystkim i każdemu z osobna, obecnym i przyszłym, kto będzie chciał wiedzieć, że my dla zasług wielmożnego Piotra z Dąbrowicy i Kocka, kasztelana wiślickiego i starosty radomskiego oraz kazimierskiego, ulegając jego prośbom, na podstawie naszej znajomości rzeczy i specjalnej łaski oraz za radą i zgodą doradców naszych przebywających tu z nami, zgodziliśmy się i dozwoliliśmy, zgadzamy się i zezwalamy tym naszym pismem, w jego wsi dziedzicznej dotąd zwanej Serokomla, którą jednak odtąd chcemy by się zwała Janowiec, w pobliżu zamku tamże przez tegoż Piotra kasztelana wiślickiego wspaniale zbudowanego, w ziemi radomskiej położonej, miasteczko, które jak powiedziano zwie się Janowiec, założyć i lokować. Aby zaś owo miasteczko lepiej się rządziło i z dnia na dzień wzrastało, przyznajemy i nadajemy jego mieszkańcom prawo niemieckie, które zwie się magdeburskie. Otóż odtąd owe miasteczko i jego mieszkańców, obecnych i przyszłych, wyjmujemy spod prawa polskiego, a poddajemy i podporządkowujemy wspomnianemu prawu niemieckiemu, wyłączając i na zawsze uwalniając mieszkańców tego miasteczka od wszelkich jurysdykcji wszystkich wojewodów, kasztelanów, sędziów i podsędków naszego królestwa i jakichkolwiek innych ich urzędników i ministeriałów. Zatem przed nimi i kimkolwiek z nich w sprawach tak wielkich jak małych, to znaczy za kradzież, podpalenie, przelanie krwi, zabójstwo, uszkodzenie członków i jakiekolwiek inne niezwykłe występki w najmniejszej mierze nie będą odpowiadać ani nie będą zobowiązani płacić jakichkolwiek kar, lecz przed swym wójtem. Wójt zaś przed swoim panem dziedzicznym nie inaczej jak na podstawie tegoż prawa niemieckiego powinien odpowiadać oskarżającym go, tak jak toż prawo niemieckie z wszystkimi swoimi klauzulami, punktami, warunkami i artykułami żąda i wymaga. Prócz tego aby toż miasteczko Janowiec lepiej rosło w swym położeniu i warunkach, ustanawiamy i wyznaczamy w nim jeden targ tygodniowy w każdy czwartek oraz trzy jarmarki doroczne: pierwszy na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, drugi na uroczystość świętej Małgorzaty dziewicy, trzeci na Jedenaście tysięcy dziewic, mające się odbywać co roku, a to bez uszczerbku dla innych miast i miasteczek naokół w sąsiedztwie istniejących. Chcemy i postanawiamy, aby wszyscy ludzie obojga płci i jakiegokolwiek stanu i kondycji mogli przyjeżdżać do owego miasteczka Janowca na wspomniane jarmarki w celu kupowania i sprzedawania, wymieniania i zamieniania artykułów za artykuły, towarów za towary i dokonywania innych rodzajów kupieckich transakcji, i aby ściągając tam mogli cieszyć się naszym i naszych następców bezpieczeństwem i swobodą przebywania i odjeżdżania, chyba że byliby tacy, których prawa i ustawy nie dozwalają tolerować i którym słusznie odmawia się uczestnictwa w handlu i związkach uczciwych ludzi. Dla poświadczenia tego pisma pieczęć naszą przywieszono. Dan w Krakowie, na sejmie walnym tam odprawionym, w sobotę przed niedzielą Invocavit, Roku Pańskiego 1537, zaś panowania naszego roku 31.
Źródło: Wyrobisz A.: Początki miasta Janowca nad Wisłą: Dokumenty z lat 1537, 1566, 1580. TPJ, Janowiec, 1999, s: 22-24.
_______________________________
Or. obecnie nieznany.
Kop. 1. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [AGAD], Metryka Koronna 54, k. 27-28.
2. AGAD, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 2378, s. 323-32.

Reg. Matricularum Regni Poloniae Summaria t. IV, cz. 3, nr 18369.
Wyd.: J. Wiśniewski, Monumenta dioecesis Sandomiriensis, series III, Radom 1913, s. 18-20.


Moje pierwsze spotkanie z Przyłękiem,
czyli jeden dzień z życia pięćdziesięciolatka

J uż prawie od roku zajmuję się genealogią swojej rodziny, co sprawiło, że dowiedziałem się więcej o sobie, poznałem nowych ludzi, a przede wszystkim odnalazłem tych, którzy już w moim życiu istnieli wcześniej, choć ja ich nie pamiętam. Do poszukiwań genealogicznych namówił mnie mój przyjaciel Piotr. Genealogia to ciągłe wykopaliska, które wymagają cierpliwości i staranności, ale jak już głęboko wsiąkniesz w temat, to radość z osiągniętych rezultatów jest nieoceniona. Wraz z odnajdywaniem przodków odkrywa się też miejsca z nimi związane..
Paweł Lachtara

Rozliczenie inwestycji 2016 r.
(inwestycje zakończone)

1. Docieplenie budynku starej szkoły w Brześcach; Łącznie wydatkowano: 30 000,00 zł.
2. Budowa placu zabaw w Trzciankach; Łącznie wydatkowano: 17 633,41 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 107778L w Oblasach przy remizie, od km 0+000 do km +170 m.; Łącznie wydatkowano: 72 098,77 zł.
4. Budowa drogi gminnej nr 107779L Oblasy Księże od km 1+800 do km 2+278; Łącznie wydatkowano: 75 892,12 zł.
5. Budowa drogi na działce 628 Wojszyn, wykonano 230 m, od 0+000 do 0+230; Łącznie wydano: 48 350,32 zł. Dotacja w wysokości 30 000 zł - Umowa z Urzędem Marszałkowskim.
6. Zakup Ławek na Rynku; Łącznie wydatkowano: 10 223,71 zł.
7. Budowa rowu odwadniającego łącznie z przepustami i przebudowa zjazdów w miejscowości Oblasy przy drodze gminnej nr 107774L; Łącznie wydatkowano: 114 032,62 zł.
Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Budowa 4 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 2519L i 2522L w miejscowości Wojszyn i Oblasy. Na zadanie przeznaczono 30 000 zł.
2. Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 107781L ul. Lubelska, Kościelna, Plac Wolności, Młynarska w miejscowości Janowiec.
3. Budowa drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 554 położonej w miejscowości Nasiłów od km 0+000 do 0+308.
4. Budowa drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 406, 405/1, 405/2, 405/3, i 59 położonej w miejscowości Trzcianki. Długość drogi do realizacji 170 mb.
5. Budowa drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną nr ew. 522 i 454 położonej w miejscowości Wojszyn. Długość drogi do realizacji 240 mb.
6. Remont mostu na rzece Plewka w Janowicach.
7. Poprawiono stan drogi gminnej w kierunku koloni Janowice.
8. Modernizacja OSP w Nasiłowie.
9. Budowa oświetlenia drogowego w Wojszynie, działka o nr ew. 469 od budynku OSP w kierunku lasu.
10. Modernizacja budynku po starej szkole w Brześcach na działce o nr ew. 695.
Zadania realizowane wspólnie z powiatem
1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2522L w miejscowości Oblasy - dotacja w wysokości 30 000 zł.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2522L w miejscowości Wojszyn - dotacja w wysokości 20 000 zł.
3. Remont drogi powiatowej Janowiec - Ławeczko.
UG Janowiec

Opryskiwacze

S przedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania opryskiwacze, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.
Zgłoszenia można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: o-pulawy@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Puławy.
Szczegółowe informacje: Puławy, Al. Królewska 19, budynek Starostwa Powiatowego pok. 223, tel. 81 886 47 58
Wzór zgłoszenia dostępny na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl/lublin.
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł. Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.
WIORiN Lublin

O Gninnej Spółdzielni w Janowcu

W Gazecie Janowieckiej ukazało się kilka artykułów, choćby o pracy Spółdzielni "Pomoc" w okresie przedwojennym, także o Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Janowcu. Właśnie działalność Gminnej Spółdzielni była dość szeroka na naszym terenie.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca poszukuje tematów dotyczących przeszłości naszej okolicy, nawet tej niedalekiej, stara się wejrzeć głębiej w życie codzienne naszych obywateli. Pragniemy przy pomocy Czytelników gazety, jak też mieszkańców, uzyskać bezpośrednie wiadomości o Gminnej Spółdzielni i o jej pracownikach. Tych ostatnich została niewielka liczba, ale żyją ich rodziny, czy znajomi. Mamy nadzieję, że udostępnicie nam Państwo zdjęcia osób i obiektów wzniesionych przez GS. Był czas, że spółdzielnia zatrudniała ponad sto osób, a więc dawała utrzymanie wielu rodzinom. Jej znaczenie było dość duże.
I właśnie to ich działanie, praca, życie codzienne nas interesuje. To oni dbali o rozwój okolicy, o budowę po pierwszej i drugiej wojnie. Zabiegi zwykłych ludzi doprowadziły do tego, że po latach jeszcze wspomina się czasem smak chleba pieczonego w starej, a potem w nowej piekarni GS-u. Powstała "Przetwórnia", a jej różnorodne wyroby sprzedawano nawet za granicę. To też stanowi osiągnięcie naszych obywateli, bo potrafili produkować towar dobrej jakości. Rozwój spółdzielczości na naszym terenie od czasów najwcześniejszych do jej upadku warto upamiętnić, bo to przecież przeszłość naszej okolicy. Do zbierania bezpośrednich materiałów będziemy robić spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.
Zachęcamy do podzielenia się własną wiedzą.
Krystyna Wolska

W dniu 22 stycznia 2017 roku
zmarła we Wrocławiu
Wanda Czaplińska

o czym zawiadamia pogrążony w bólu
mąż z rodziną.

 
Z życia Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety zamieszczamy założenia i kierunki działania TPJ po 2016 roku oraz propozycja planu działań na lata 2017-2020. Jest też podziekowanie ustępującego prezesa TPJ - Leszka Kwaska.
Zamieszczamy także sprawozdanie z drugiego posiedzenia zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
Redakcja

Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników w 2017 r.

U rząd Gminy Janowiec informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
W terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
- 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
UG Janowiec

Dni Janowca 2016

W spominamy tegoroczne "Dni Janowca". W tym roku była to już III edycja w ramach, której można było obejrzeć sprzęt wojskowy GRT Gregor oraz wystawę "Przyczółek. Janowiec 1944-45". Scenę estradow+/- zdominowały rodzime zespoły młodzieżowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Janowiec. Ponadto wyst+/-pili: Zespół PiePni i Tańca z D+/-brownicy, Kapela Podwórkowa "Końskowolskie Chłopaki", Kapela "Wesoła Trzy Plus Jeden", Chór "Pokolenie", Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Zespół JARZĘBINA z Kocudzy, Kacper Gołda - uczestnik X FACTOR, Zespół Extazy. Odbyła się również aukcja medalu Ligi Mistrzów Kobiet - Kingi Achruk na rzecz DKMS. Prawdziwym hitem spotkania był premierowy spektakl "Kamienie MiłoPci Czarnej Damy". Był to poetycki spektakl Jarosława Figury inspirowany legend+/- o Czarnej Damie z janowieckiego zamku. W rolach głównych wyst+/-pili: Kinga i Łukasz Achruk.
W pozostałych rolach wyst+/-pili: Natalia Jakubowska, Ewelina Kucharczyk, Teresa Matuszewska, Daria Nankiewicz, Weronika Nankiewicz, Julia Niedziółka, Nadia Niedziółka, Milena Sajnoga, Małgorzata Tatar, Aleksandra Walasek, Natalia Wójcik, Jarosław Zoń.
Łukasz Skowyra

VI
Zimowy Narodowy

N o i w końcu nadszedł ten dzień... piątek! Pogoda nie zawiodła - świeciło piękne słońce, humory nam dopisywały i wszyscy punktualnie stawili się na miejscu zbiórki - nawet autokar był przed czasem...
Nie mogło być inaczej - zapowiadała się super wycieczka. W drodze poszły w ruch batoniki, chipsy i kanapki z kotletem... Wiadomo, trzeba było nabrać sił...
Gdy dojechaliśmy na miejsce naszym oczom ukazał się on - piękny, ogromny, imponujący ehhh STADION NARODOWY... i zaczęło się zimowe szaleństwo.
Najpierw górka lodowa wydawała się malutka ale jak wdrapaliśmy się z tymi pontonami na górę to było czuć grozę... a co tam? Do odważnych świat należy - każdy obowiązkowo musiał zjechać minimum raz, ale takich była garstka.
Później szybka akcja wypożyczania łyżew i można szaleć kolejną godzinę tym razem na tafli lodu:) Niektórzy, wydawałoby się najodważniejsi, a właściwie taki był tylko jeden - Dyrektor - potrzebował trochę więcej wrażeń. Postanowił popatrzeć na wszystkich spod dachu stadionu, po czym przemknął na linie machając wesoło do kibicujących mu z dołu dzieciaków. Tym akcentem zakończyliśmy nasze szaleństwa na Zimowym Narodowym...

plakat

Głodni ale w świetnych humorach pojechaliśmy do Centrum Handlowego, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla swojego podniebienia. Wygrał Mc Donalds - to tam ustawiła się najdłuższa kolejka. Wszystkim trzęsły się uszy i z apetytem zajadali hamburgery i pizze.
No i godzina 16:00 czyli film SING. Każdy, zaopatrzony w okulary 3d zajął wygodne miejsce i można było przenieść się w świat teatru, śpiewu i tańca... Czas mknął nieubłaganie i zanim się obejrzeliśmy pojawiły się napisy końcowe...
Jak na dobrze zdyscyplinowaną wycieczkę przystało - ustawieni w "dwójki" udaliśmy się do autokaru. Aż szkoda było wracać... ale jak mus to mus...
Obiecujemy, że jeszcze nie jeden taki wyjazd przed nami, a korzystając z okazji dziękujemy za dofinansowanie płatnych atrakcji Wójtowi Gminy Janowiec, a Wam wszystkim za to, że byliście.

Łukasz Skowyra

Nasi sponsorzy

Z amieszczamy listę naszych sponsorów, bez których praca Towarzystwa byłaby niemożliwa. Dziękujemy Im za finansowe wsparcie działalności TPJ i życzymy wielu sukcesów.

Listy do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
Redakcja

Pamiętaj - "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to pocz+/-tek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.

KUPUJˇC KSIˇŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNO|Ć


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!