gazeta Gazeta
Janowiecka

Janowiec nad Wisłą, nr 89, styczeń 2019 rok ISSN 1426-6288
Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą

 
 
BOŻE NARODZENIE

2   0   1   8

życzenia świąteczne


Uroczystości przy kościele parafialnym w JanowcuŚwiąteczne akcenty na dzwonnicy kościoła
 100.
ROCZNICA
ŚWIĘTA
NIEPOD-
LEGŁOŚCI

Foto: www.janowiec.pl
Dekoracje świąteczne w kościeleWójt Gminy Janowiec


 
 
Obchody
Narodowego Święta Niepodległości

N arodowe Święto Niepodległości dało nam w tym roku wyjątkową okazję świętowania 100-lecia odzyskania suwerenności i powrotu naszej ojczyzny na mapy świata. To podniosłe wydarzenie było uroczyście świętowane w całym kraju.
Złożenie wiązanek upamiętniających poległych w latach 1918/19
Poszczególne etapy obchodów miały swoje miejsce już od początku roku w formie rozmaitych wydarzeń o zabarwieniu patriotycznym. Nasza Gmina również w pełni zaangażowała się w te wyjątkowe działania. Rozpoczęliśmy bardzo mocnym akcentem, od niezwykłego spektaklu pod tytułem "Rzecz o Poli". Produkcję spektaklu skutecznie zrealizował GOK w Janowcu. Kolejnym wydarzeniem były październikowe uroczystości w Nasiłowie, połączone z poświęceniem pamiątkowego krzyża. Ostatnim krokiem były już uroczystości listopadowe, które trwały w naszej Gminie trzy dni, a odbywały się w Zespole Szkół w Janowcu, w Gminnym Ośrodku Kultury, w remizie w Oblasach, na skarpie przy Zamku w Janowcu oraz w kościele parafialnym. Podniosłe występy artystyczne, śpiewy, recytacje, prelekcje, koncerty przepełnione były czystą nutą patriotyzmu.
Występ młodzieży w GOK Janowiec
Zaangażowani byli zarówno dorośli jak i dzieci. Wprost brak miejsca by wymienić wszystkich współtworzących to podniosłe święto. My pragniemy złożyć publicznie serdeczne podziękowania. To Wy wszyscy, swym szczerym zaangażowaniem, czy też po prostu swą obecnością sprawiliście, że tegoroczne obchody odzyskania niepodległości były wyjątkowe.
UG Janowiec

Z życia
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

W bieżącym numerze Gazety zamieszczamy informację o nowej książce Krystyny Wolskiej i Filipa Jaroszyńskiego, będacej II częścią wydanej już książki o janowieckim cmentarzu. Publikujemy również wspomnienie o Zofii Markowskiej w rocznicę jej śmierci. Zwyczajowo zamieszczamy także aktualne informacje o Darczyńcach.
Redakcja

Wieści z Urzędu Gminy

W bieżącym wydaniu Gazety zamieszczamy podsumowanie inwestycji wykonanych w Gminie Janowiec w latach 2014 - 2018, a także życzenia świąteczne od Wójta Gminy Janowiec dla mieszkańców, znajomych, przyjaciół i gości.

Wspomnienia

W obecnym wydaniu Gazety kontynuujemy cykl wspomnień na temat rodziny Lachtarów z Mszadli prezentowany już w poprzednich numerach Gazety.
Redakcja

Szanowna Jubilatka

Okolicznościowy dyplom
Szanowna Jubilatka w otoczeniu gości
UG Janowiec

Transmisja
z sesji Rady Gminy Janowiec

N a mocy artykułu 20 ustęp 1b ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, w kadencji 2018-2023 obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie nakładają natomiast obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń poszczególnych komisji rady gminy. Zgodnie bowiem z art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje się jedynie konieczność zapewnienia mieszkańcom wstępu na posiedzenia komisji w ramach realizacji zasady jawności działania organów gminy. Jednak z uwagi na to, że jak wynika z art. 11b ust. 2 ustawy, formy zapewnienia jawności działania organów gminy są określone w tym przepisie w formie katalogu otwartego, możliwe jest rozszerzenie tej jawności poprzez np. odpowiednie zapisy w statucie gminy, przewidujące konieczność transmitowania i utrwalania również posiedzeń poszczególnych komisji rady gminy.
Dlatego osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć przebieg sesji rady gminy za pomocą Internetu. Transmisja z sesji Rady Gminy Janowiec zamieszczona jest na głównej stronie gminy www.janowiec.pl.

I posiedzenie
Rady Gminy Janowiec

Z godnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada2018 roku pierwsza sesja Rady Gminy Janowiec odbyła się 20 listopada 2018 roku o godzinie 16.00. Porządek obrad przewidywał:
- Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
- Złożenie ślubowania przez radnych.
- Złożenie ślubowania przez wójta.
- Uchwalenie dalszego porządku obrad, w tym wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego / wiceprzewodniczących Rady.
W wyniku głosowania na przewodniczącą Rady w kadencji 2018-2023 wybrano Zofię Malinowską, a na wiceprzewodniczącego Mariusza Biernackiego.

Listy
do redakcji

Z arówno do redakcji "Gazety Janowieckiej" jak i do zarządu Towarzystwa przychodzą listy od naszych członków i czytelników wydawanych przez nas wydawnictw.
Świadczą one o dużym zainteresowaniu działalnością Towarzystwa. Zawierają niejednokrotnie ciekawe i pouczające spostrzeżenia oraz polemiki.
Tym razem korespondencja dotyczy podziękowania za "wiedzę o problemach "małej ojczyzny" i zamieszkujących ją współbraci" jaką daje lektura Gazety Janowieckiej.
 
Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
w Zespole Szkół w Janowcu

W zorem ubiegłego roku dla uczniów Zespołu Szkół w Janowcu zorganizowany został kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia prowadził pan Daniel Woźniak przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblasach, zawodowy strażak i ratownik medyczny. Tym razem uczestniczyli w nich uczniowie klasy pierwszej, klas piątych, szóstej i siódmych. Podczas zajęć uczniowie uczyli się jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która takiej pomocy potrzebuje. Ćwiczyli, w jaki sposób sprawdzić, czy osoba poszkodowana jest przytomna i co robić, jeżeli w pobliżu miejsca wypadku nie ma nikogo dorosłego. Utrwalili numery telefonów ratunkowych oraz zapoznali się z całą procedurą zgłaszania wypadku i wzywania fachowej pomocy. Uczyli się rozpoznawania, czy poszkodowany oddycha, jak właściwie ułożyć poszkodowanego w oczekiwaniu na przybycie karetki. Wykorzystując fantom/manekin uczyli się jak pomóc rannemu, który nie oddycha. Ćwiczyli jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową poszkodowanego i ile wdechów powinni wykonać aby pomoc była skuteczna.
pierwsza pomoc przedmedyczna
Dziękujemy panu Danielowi za wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, cierpliwość okazaną naszym dzieciom, a dyrekcji szkoły za zwracanie uwagi na dodatkowe umiejętności najmłodszych, które mogą przydać się w codziennym życiu.
UG Janowiec

Gmina Janowiec
w latach 1809 - 1939
(cz. VII)

W okresie dwudziestolecia międzywojennego jedynym środkiem lokomocji na polskiej wsi były furmanki konne. Urzędy gminne co roku organizowały przetarg związany z tzw. podwodami. Miało to na celu pozyskanie na rzecz gminy jak najtańszych pojazdów, które miały służyć zarówno urzędowi gminy jak i innym instytucjom np. szkołom, posterunkom Policji Państwowej, Ochotniczej Straży Ogniowej. Podwody służyły również do transportu chorych, którzy musieli być przewożeni do szpitali.
Leszek Zugaj

27. Finał WOŚP 2019!

K olejny, 27. Finał WOŚP już niedługo. Dlatego janowiecki sztab WOŚP, działający przy GOK w Janowcu, zaprasza swoich wolontariuszy na spotkanie.
27. Finał WOŚP
GOK Janowiec

Rodzinne budowanie karmników

Z ajęcia z budowy karmników już za nami i ucieszyła nas wyjątkowo wysoko frekwencja! Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za obecność! To była wspaniała i pożyteczna zabawa oraz kreatywnie spędzony czas. Była okazja czegoś nowego się nauczyć, coś razem zbudować, a na koniec można było zjeść pyszną pizzę!
Akcja miała charakter proekologiczny. W budowie użyte zostały materiały i surowce wtórne. To co miało zostać wyrzucone do śmieci zyskało nową funkcjonalność. Rzecz jasna karmniki spełnią swoją rolę i zostaną wykorzystane do dokarmiania. Ich użytkowość z pewnością będzie nieoceniona dla zimującego u nas ptactwa. Trudno też pominąć aspekt integracyjny dla wspólnie pracujących przy tworzeniu rodzin. Nie zabrakło też elementu edukacyjnego. W ramach wstępu przeprowadziliśmy warsztaty na temat najbardziej popularnych gatunków zimującego u nas ptactwa. Bardzo trafionym zwieńczeniem imprezy okazał się poczęstunek pizzą własnej produkcji. Wszystkim przybyłym jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
GOK Janowiec

Diety dla radnych

N a podstawie uchwały Nr III/4/2018 Rady Gminy Janowiec z dnia 29 listopada 2018 roku wysokość diety ryczałtowej dla przewodniczącego Rady Gminy Janowiec wynosi 1300 zł miesięcznie.
Wysokość diety dla wiceprzewodniczącego Rady za prowadzenie obrad sesji lub wykonywanie zadań wyznaczonych przez przewodniczącego na sesji Rady związanych z organizacją pracy rady wyznaczono w wysokości 300 zł.
Radnemu Gminy przysługuje dieta w wysokości 200 zł za uczestnictwo w sesji Rady Gminy i posiedzeniach stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę Gminy Janowiec. Przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego komisji za prowadzenie posiedzenia komisji przysługuje dieta w wysokości 300 zł.
Radny otrzymuje dietę za każdy dzień, w którym brał udział w sesji lub posiedzeniach komisji. W razie zbiegu prawa do diet w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedną dietę.
Natomiast według uchwały Rady Gminy Janowiec nr II/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku wysokość ryczałtowej diety dla przewodniczącego wynosił 1000 zł, a za prowadzenie obrad dla wiceprzewodniczącego - 200 zł. Wysokość diet dla radnych uchwalono w wysokości 120 zł, a dla przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji - 200 zł.
Na podstawie BIP UG Janowiec

Wynagrodzenie wójta

N a podstawie uchwały Nr III/5/2018 Rady Gminy Janowiec z dnia 29 listopada 2018 roku wynagrodzenie Wójta gminy Janowiec od dnia 20 listopada 2018 r. wynosiło będzie 10180 zł brutto.
W jego skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł brutto, dodatek funkcyjny (20%) w kwocie 1900 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 940 zł brutto oraz dodatek specjalny (40%) w kwocie 2640 zł brutto.
Według uchwały Rady Gminy Janowiec nr XXXIV/241/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., która określała dotychczasowe wynagrodzenie wójta, jego wartość wynosiła również 10180 zł.
Na podstawie BIP UG Janowiec

Komisje Rady Gminy Janowiec

N a podstawie uchwały Rady Gminy Janowiec Nr II/3/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. powołano następujące, stałe komisje:
Komisja Rewizyjna
Orłowska Joanna - przewodnicząca
Tarłowski Roman - zastępca przewodniczącej
Woźniak Piotr
Walasek Janusz
Dybisz Paweł
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Wojtalik Aldona - przewodnicząca
Czerwiec Ireneusz - zastępca przewodniczącej
Orłowska Joanna
Kostka Ewa
Dębicki Dariusz
Komisja Ekonomiczno-Techniczna
Dębicki Dariusz - przewodniczący
Szyszkowski Jerzy - zastępca przewodniczącego
Wojtalik Aldona
Markowski Zenon
Biernacki Mariusz
Czerwiec Ireneusz
Komisja Społeczna
Kostka Ewa - przewodnicząca
Boronowska Grażyna - zastępca przewodniczącej
Malinowska Zofia
Szulowski Sebastian
Szyszkowski Jerzy
Biernacki Mariusz
Na podstawie BIP UG Janowiec
 

  "Oddając krew - darujesz życie"
- to hasło towarzyszące działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
Decyzja o oddaniu krwi, zostania krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze świadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka.
Jeśli jesteś już pełnoletni, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi.
 

KUPUJĄC KSIĄŻKI
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA
WSPIERASZ JEGO DZIAŁALNOŚĆ


Gazeta Janowiecka: Pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca
Redakcja: Leszek Kwasek - red. naczelny, Filip Jaroszyński
Współpraca: J.A. Rotmańska
Sekretarz redakcji (redakcja wydania elektronicznego): A. Madej
Adres redakcji: Osiedle Szkolne 5, 24-123 Janowiec
(R) Kopiowanie materiałów tylko za zgodą Redakcji

Powrót
strona główna TPJ
napisz!