Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Działalność Towarzystwa w skrócie
Lata: 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020;

Od 1995 r. trwa stały konkurs ekologiczny - "Cztery pory roku w Janowcu"
Co roku podczas walnego zebrania członków Towarzystwa odbywa się podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwycięzców.

W okresie jesienno zimowym 1995-1996 została zorganizowana w Domu Kultury w Janowcu wystawa nt: "Twórczość artystyczna wsi".
Miejscowi twórcy eksponowali swoje rzeźby w drewnie, ozdoby choinkowe, przedmioty użytkowe ze słomy, wikliny, rogożyny, wyroby tkackie, hafty oraz poezje.
Wystawę obejrzało około 500 osób.

W maju i czerwcu 1996 r. czynna była wystawa pt. "Zabytek w Krajobrazie" Bożeny Kędzieżawskiej, artysty fotografika z Warszawy.
Na 100 fotogramach przedstawiono piękno janowieckich pejzaży.
Wystawa doszła do skutku dzięki współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zabytkami i jego Dyrektorem P. Ewą Siurawską.Według przedstawionego na Walnym Zebraniu w dniu 30.05.1998 r. przez Prezesa Towarzystwa sprawozdania za 1997 rok, ogólna liczba członków TPJ wynosiła 264 osoby. W tym 21% stanowili studenci i uczniowie związani z Janowcem.
Towarzystwo finansowało swoją działalność otrzymując pieniądze z trzech głównych źródeł:

 • składki członkowskie, które przyniosły około 11% wpływów (należy zaznaczyć, że jedynie 37% członków regularnie opłacało składki, których wysokość w skali roku ustalono na 12 zł)
 • darowizny i dotacje, które stanowiły 29% wpływów,
 • sprzedaż publikacji wydawanych przez TPJ, która dała 60% wpływów.

15 lutego 1999 roku w Domu Kultury w Janowcu z inicjatywy TPJ odbyły się I Spotkania Janowieckie (później nazwane Zimowymi). Dwa referaty o przynależności administracyjnej Janowca na przestrzeni wieków wygłosili:
prof. Ryszard Szczygieł z UMCS w Lublinie i dr Sebastian Piątkowski z Państwowego Archiwum w Radomiu.
Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim sponsorom za okazaną pomoc i współpracę z Towarzystwem.
Otrzymali oni pisma okolicznościowe z wyrazami wdzięczności za dotychczasową pomoc i życzeniami dalszej owocnej współpracy.

Działalność Towarzystwa została zauważona również poza granicami kraju.
Z artykułu Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. "Budowniczowie społeczeństwa obywatelskiego", zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym z marca 1999 r., dowiadujemy się o rozpatrzeniu wniosków wysuwających kandydatów do nagród Fundacji POLKUL mieszczącej się w dalekim Sydney w Australii. Są to osoby, które cały swój czas i energię poświęcają krajowi, regionowi, przyczyniają się do rozwoju lokalnych społeczności.
W gronie kandydatów znalazł się między innymi Leszek Kwasek - prezes TPJ, o którym autor artykułu, członek jury, wypowiada się w następujących słowach:
"Wśród kandydatów do nagrody POLKUL są też inni, którzy budują tkankę społeczeństwa obywatelskiego, służąc swemu rejonowi, albo po prostu spiesząc z materialną i moralną pomocą tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Wymienię krótko tylko przykłady.
Leszek Kwasek - chce uczynić z Janowca nad Wisłą, liczacego tysiąc pięćset mieszkańców, atrakcję turystyczną. Historia tej osady sięga XII wieku. Za czasów swojej świetności była siedzibą Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. Pozostał po nich wspaniały renesansowy kościół i ruiny zamku na tle bardzo pięknego krajobrazu. Leszek Kwasek stworzył Towarzystwo Przyjaciół Janowca, które wskrzesza historię wioski, odbudowuje zabytki i stara się ściągnąć inwestorów zagranicznych."

Zgłoszone zostały również kandydatury Andrzeja Szymanka i Filipa Jaroszyńskiego - członków zarządu TPJ. Wszystkie trzy osoby zostały uhonorowane nagrodami Fundacji POLCUL. Cieszymy się z tego wyróżnienia i mamy nadieję, że tak głęboko zaangażowanych w swoją działalność osób będzie coraz więcej.

6 czerwca 1999 r. TPJ wspólnie z Urzędem Gminy w Janowcu i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamek w Janowcu zorganizowało I Janowieckie Spotkanie Historyczne. Zostały one zorganizowane w związku z obchodami 460-tej rocznicy nadania Janowcowi praw miejskich. Dzięki uprzejmości p. Jerzego Żurawskiego - dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego, spotkanie odbyło się w salach Domu Północnego janowieckiego zamku.
Tematem sesji była rola Firlejów w powstawaniu i rozwoju miast. Wysłuchaliśmy referatów historyków - regionalistów z UMCS oraz prof. Wacława Urbana z Krakowa:

 • "Rodzina Firlejów",
 • "Wykształcenie Firlejów w XVI - XVII wieku",
 • "Kariery urzędnicze Firlejów w XVI - XVII wieku",
 • "Dzialalność wojskowa Firlejów w XVI - XVII wieku",
 • "Biskup Henryk Firlej jako bibliofil",
 • "Testament Jozefa Stanisława Firleja i jego żony Elżbiety" /komunikat/
Ostatnim punktem programu spotkania był recital wiolonczelowy prof. Stanisława Firleja z Łodzi. Wszyscy zebrani wysłuchali suity na wiolonczelę solo Gaspara Cassado.
Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele miast, których założycielami i właścicielami byli Firlejowie (Kozienic, Lubartowa, Markuszowa, Baranowa i Czemiernik).

W dniu 26.06.1999 r. odbyło się już piąte, walne zebranie członków TPJ.
Tym razem zebranie przeprowadzono w plenerze, nad rzeką Plewką, na posesji Elżbiety Żukowskiej.
Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 1998 r. Ponadto dokonano wyboru skarbnika w osobie Tadeusza Olejarczyka, który funkcję tę praktycznie pełni już od sierpnia ubiegłego roku, z chwilą rezygnacji z tej funkcji Kazimiery Bartoś.
Zebranie zakończyło się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i poczęstunkiem racuszkami przygotowanymi przez p. Jadwigę Filipowską.

Jadwiga Marcinowska
J. Marcinowska
W dniu 22 sierpnia 1999 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, odbyło się otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Jadwigi Marcinowskiej - pisarki i publicystki wywodzącej się z Janowic.
Otwarcie wystawy poprzedził wykład p. Krystyny Wolskiej "Strącamy pył czasu - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej". W otwarciu wzięły udział dwie chrzestne córki Pisarki, które podzieliły się z uczestnikami wystawy swoimi wspomnieniami dotyczącymi Jadwigi Marcinowskiej.
Wystawę można było oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu do dnia 15 września 1999r.19 lutego 2000 r. TPJ wraz z Urzędem Gminy i GOK-iem zorganizowało II sesję z cyklu "Zimowe Spotkania Janowieckie". Temat spotkania: "Realnie o przyszłości Janowca i gminy - turystyka jako podstawowy kierunek rozwoju".
Sesja odbyła się według następującego programu:

 • otwarcie dokonane przez wójta gminy Janowiec,
 • przedstawienie planowanych spotkań TPJ w br. - prezes TPJ,
 • wypowiedzi wprowadzające do tematyki sesji wygłoszone przez specjalnie zaproszonych gości,
 • dyskusja,
 • zakończenie.
W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali między innymi referatu wójta gminy, w którym została zaprezentowana gmina Janowiec, jej rolniczy charakter, rozwinięta infrastruktura techniczna, walory turystyczne i krajobrazowe.
Poznali również walory krajobrazowe terenów swej gminy, jej zasoby przyrodnicze, uczestnikom zostało zaprezentowane studium zagospodarowania turystycznego gminy Janowiec, które ma być podstawą do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Bardzo ciekawe było wystąpienie dotyczące agroturystyki. Mogło ono zainteresować wszystkich tych, którzy chcieliby zająć się działalnością związaną z obsługą turystów odwiedzających naszą gminę.
Zamiarem Towarzystwa było spopularyzowanie wśród mieszkańców gminy podstawowej wiedzy o turystyce jako działalności gospodarczej. Bo to, że stajemy się powoli miejscem bardzo chętnie i licznie odwiedzanym przez turystów, chyba już nie budzi wątpliwości. Rzecz jednak w tym - i to było celem spotkania - jakie działania należy podjąć, by turystyka stała się źródłem dochodu, a nie tylko utrapieniem dla miejscowej ludności.

W dniu 27 maja 2000r. TPJ przy współudziale Urzędu Gminy w Janowcu oraz Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Muzeum - Zamek w Janowcu zorganizowało II Janowieckie Spotkania Historyczne.
Tematem I części była "Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów". Złożyło się na nią pięć referatów przygotowanych przez historyków z UMCS w Lublinie.
Po przerwie odbyła sie II część spotkania (w formie dyskusji), która przebiegała pod hasłem "Firlejowie w tradycji lokalnej". Złożyły się na nią wystąpienia przedstawicieli towarzystw regionalnych z tych miejscowości, które swoje powstanie, rozwój gospodarczy i kulturalny zawdzięczają przedstawicielom rodu Lewartów - Firlejom.
Całość spotkania uświetnił koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Lessel - Trio z Puław.
Sesja, podobnie jak rok temu, odbyła się w zamku - Dom Północny. Na jej zakończenie uczestnicy jeszcze raz mogli podyskutować nad wygłoszonymi referatami oraz wymienić poglądy, spożywając wyroby wędliniarskie przygotowane przez p. Sułka z Janowca - tutejszego mistrza wędliniarskiego.

23 września 2000 r., na janowieckim zamku, odbyło się jubileuszowe spotkanie związane z 5-cio leciem działalności TPJ oraz wydaniem 10-go numeru "Notatnika Janowieckiego".
Zostało ono poprzedzone Walnym Zebraniem członków TPJ, na którym przedstawiono sprawozdania z działalności Towarzystwa za ubiegły rok (finansowe i rzeczowe) oraz przyjęto uchwałę o zmianie częstości wydawania "Notatnika Janowieckiego" (jeden numeru w roku), co sprawi, "że nasze pismo zyska więcej szacunku jeżeli będzie bardziej książką niż zeszytem. Przynajmniej z wyglądu."
Spotkanie to było okazją do podziękowania szerokiemu gronu osób i wręczenia okolicznościowych listów oraz upominków.
"Dziękujemy autorom tekstów publikowanych w naszych wydawnictwach.
Dziękujemy sponsorom Towarzystwa.
Dziękujemy instytucjom i firmom działającym na terenie naszej gminy za okazywaną nam życzliwość i pomoc.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspieraja naszą działalność przez kupowanie wydawnictw TPJ, oraz przez zainteresowanie i życzliwą obecność na organizowanych przez nas spotkaniach.
Okazywana nam przez wiele osób bezinteresowna pomoc i życzliwość utwierdza nas w przekonaniu i słuszności podjętych działań i dodaje nam otuchy i energii do dalszej pracy na rzecz Janowca."
- tak brzmiały słowa podziękowania wygłoszone przez Prezesa Towarzystwa.
Minione 5 lat działalności TPJ skłaniało do podsumowań, ale było zarazem okazją do prezentacji zamierzeń na kolejne lata działań Towarzystwa. Przedstawienia tych zamierzeń dokonał Andrzej Szymanek.
Jubileusz był również okazją do okolicznosciowych wpisów w wyłożonej Księdze Pamiątkowej Towarzystwa. Można też było zobaczyć wystawę, obrazującą, działalność wydawniczą Towarzystwa, początki powstawania naszych wydawnictw, szczególnie wychodzących cyklicznie tj. "Gazety" i "Notatnika". Ponadto odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Święchem - publicystą historycznym, autorem bestsellerowego wieloksięgu historycznego "Klątwy, mikroby i uczeni".
Uroczystość uświetnił występ "Kapeli z Puław" oraz tradycyjnie już przygotowywany poczęstunek.

W dniu 10 października 2000 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, Jury pod przewodnictwem P Wiesława Myśliwskiego oceniało prace nadesłane na konkurs o nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego. Ogółem, z terenu całej Polski, wpłynęło 11 prac.
Jury przyznało naszemu Towarzystwu II nagrodę w wysokości 3000 zł. Uroczyste wręczenie nagród przez przewodniczącego Jury odbyło się 17 listopada 2000 r. na sandomierskim Zamku.
| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik |
| Gazeta | Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!