Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Działalność Towarzystwa w skrócie
Lata: 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020

W dniu 17 lutego 2001 r. w sali GOK w Janowcu odbyły się III Zimowe Spotkania Janowieckie, których tematem były: "Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w gminie Janowiec". Referaty wiodące na spotkaniu zaprezentował p. L. Bińczak - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Janowcu, który był współorganizatorem spotkania. W toczącej się później dyskusji głos zabrała przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Ekologicznego.
W czasie spotkania Grupa Inicjatyw Plastycznych z Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej zaprezentowała swoje prace na poplenerowej wystawie pt. "Szkice z Janowca". W czasie spotkania odbyła się promocja wydawnictw TPJ połączona z losowaniem nagód.

22 kwietnia 2001r. w Przewodnią Niedzielę, w Domu Kultury w Janowcu odbył się, jak co roku, "Konkurs pisankowy" zorganizowany przez Towarzystwo, UG oraz GOK w Janowcu. Odwiedzający mogli obejrzeć przepięknie prezentujące się w świątecznym i wiosennym wystroju sali, liczne kompozycje pisankowe przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowcu, jak również przez osoby z terenu gminy Janowiec. Jury konkursu najpiękniejsze prace nagrodziło słodkimi upominkami i wydawnictwami TPJ.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja, o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Janowcu nad Wisłą odbył się "KONCERT MUZYKI KAMERALNEJ"
Wykonawcy - Trio Bydgoskiej Akademii Muzycznej w składzie: Magdalena Freino (sopran), Anna Gumiela (skrzypce) i Tomasz Gumiela (fortepian-organy).
W programie zaprezentowano utwory: F. Nowowiejski - "Róże dla Safro" op. 51, P. Perkowski - "Uty japońskie" op. 4, F. Chopin - "Pieśni", Ch. Gounod - "Ave Maria", J.S. Bach - "Aria na strunie G", F. Chopin - Polonez A-dur"

W maju Towarzystwo razem z UG w Janowcu oraz OSP Janowiec wydało specjalny numer Gazety Janowieckiej poświęcony w całości OSP Janowiec. Wydarzenie to było związane z obchodami 85-lecia istnienia i działalności tej jednostki.
Numer zawierał okazjonalne życzenia dla OSP Janowiec złożone przez Zarząd i Radę Gminy Janowiec, jak również artykuły opisujące historię OSP, w tym obchody jubileuszu 60-lecia istnienia placówki. Calość dopełniły zdjęcia dokumentujące minione lata OSP.

W dniu 2 czerwca 2001 r. na zamku - Dom Północny, odbyły się po raz kolejny Janowieckie Spotkania Historyczne. Było to już trzecie spotkanie z tego cyklu, zarazem trzecie, które poświęcone zostało rodowi Lewartów - Firlejom. Na jego zasadniczą część złożyło się 6 referatów, wygłoszonych przez historyków głównie z Warszawy i Lublina. W II części, prowadzonej przez prof. R. Szczygła z UMCS z Lublina, wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli towarzystw regionalnych z miejscowości, które swoje powstanie i rozwój zawdzięczają rodowi Firlejów. Spotkanie uświetnił koncert wiolonczelowy prof. Stanisława Firleja z Łodzi. Był również "janowiecki poczęstunek".

W dniu 21 lipca 2001 r. odbyło się 3 walne zebranie członków, które po raz kolejny stanęło przed problemem wyboru władz na nową kadencję. Walne zebranie udzieliło absolutorium poprzedniemu zarządowi i przyjęło sprawozdanie finansowe Towarzystwa. W skład zarządu weszły nowe osoby, a prezesem na następne trzy lata został wybrany ponownie Leszek Kwasek. Ze względu na brak zasadniczych uwag odnośnie dotychczasowej dzialalności, Towarzystwo będzie realizowało program podobny do ubiegłorocznego.

W 2001 r. Starosta Puławski wręczył na ręce prezesa TPJ przyznaną Towarzystwu Przyjaciół Janowca nad Wisłą nagrodę w Dziedzinie Kultury.W dniu 16 lutego 2002 r. w GOK w Janowcu odbyły się IV Zimowe Spotkania Janowieckie
Tematem spotkania było: "Kształtowanie architektury w Janowcu i gminie - czyli o tym jak budować domy, ogrodzenia, jak adaptować i rewaloryzować stare budownictwo oraz planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej".
Współorganizatorami spotkania byli: Urząd Gminy w Janowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury.

W dniu 03.05.2002 r. w kościele parafialnym w Janowcu odbył się koncert z okazji Świeta Konstytucji 3. Maja. Wykonawcami tegorocznego koncertu byli dwaj wiolonczeliści, prof. Stanisław Firlej i Dominik Połoński. Wirtuozi z wielką maestrią wykonali w duecie 9 znanych i popularnych utworów.

W dniu 14 czerwca 2002 r. Wojewoda Lubelski - Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność pulikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszcyźnie i w kraju, przyznał prezesowi Towarzystwa - Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.

W dniu 15.06.2002 r. w salach janowieckiego zamku odbyły się IV Janowieckie Spotkania Historyczne. Tematem sesji były: "Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIX w. oraz zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą". Tematyka wzbudziła szerokie zainteresowanie uczestników sesji, ktore zaowocowało bardzo ożywioną dyskusją. Imprezie towarzyszył także akcent muzyczny w wykonaniu zespołu dziecięcego "Schola", działającego od niedawna przy kościele parafialnym w Janowcu.

W dniu 17.08.2002r. odbyło się walne zebranie członków TPJ, w którym uczestniczyło 60 osób. Zatwierdzono bez poprawek plan działania na bieżący rok, oraz podjęto uchwałę, podnoszącą wysokość rocznej składki członkowskiej z 12 do 20 zł.

W niedzielę 25 sierpnia 2002 r. młodzież skupiona przy TPJ zaprosiła wszystkich chętnych na Wydarzenie Kulturalne, które miało miejsce na janowieckim rynku oraz w spichlerzu dworskim. Złożyło się na nie:
- otwarcie wystawy Jarosława Koziary - artysty z Lublina związanego z zespołem Voo Voo, twórcy janowieckiego land artu,
- Teatr Ja-sny z Lublina i dzieci ze Starego Miasta - "Skąpiec" na podstawie bajki La Fointaina oraz "O dwóch takich co znaleźli prosię",
- koncert zespołu DHM z Puław,
- "Cinema Paradiso", reż. Giuseppe Tornatore, prod. Włochy/Francja 1988 r. - Nagroda Specjalna Jury na MFF w Cannes'89 oraz Oscar'89 dla najlepszego filmu zagranicznego. Plenerowa projekcja na budynku plebanii.
Zaplanowany program mógł być zrealizowany dzięki środkom finansowym pochodzącym z gminnego funduszu antyalkoholowego.

W dniu 2 października 2002 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Ośrodka TNN Brama Grodzka w Lublinie odbyła się kolejna prezentacja z cyklu "Ludzie - Miejsca - Środowiska" - tym razem dotycząca Janowca nad Wisłą.
Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu Adama Kulika poświęcona historii Janowca. Następnie prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą - Leszek Kwasek opowiedział o dotychczasowej działalności: sesjach naukowych i popularnonaukowych, ewidencjonowaniu cmentarza janowieckiego i archiwaliów parafialnych oraz przedstawił wydawnictwa związane z historią Janowca. Następnie "Gazetę Janowiecką" zaprezentował Krzysztof Szulowski - redaktor naczelny, a stronę internetową Janowca www.tpj.janowiec.pl przedstawił Andrzej Madej. Działalność Koła Młodzieżowego TPJ przybliżył Piotr Malawski.
Najważniejszą częścią spotkania była prezentacja wielokulturowej przeszłości Janowca nad Wisłą przygotowana przez Filipa Jaroszynskiego. Opowieść o historii społeczności żydowskiej, skupionej wokół synagogi, łaźni i cmentarza, była zilustrowana fragmentami relacji mieszkańców Janowca i zdjęciami archiwalnymi.
Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów przez przedstawicieli: Rady Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego "w uznaniu za działalność na rzecz Małej Ojczyzny".W dniu 22 lutego 2003 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyły się V Zimowe Spotkania Janowieckie.
Tematem spotkania była prezentacja dotychczasowej działalności Towarzystwa na rzecz gminy oraz informacja przedstawiona przez wójta, T. Koconia dotycząca "Przystąpienia do Unii Europejskiej z perspektywy Janowca. Co z tego wynika dla samorządu i dla mieszkańców gminy?".
W drugiej części spotkania, poprzedzonej janowieckim poczęstunkiem, odbyło się walne zebranie Towarzystwa, na którym dyskutowano nad dalszymi kierunkami rozwoju.
Na zakończenie sesję uświetnił koncert dziecięcej kapeli ludowej "Karczmiaki" z Karczmisk, prowadzonej przez F. Kowalskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Janowca i Gminny Ośrodek Kultury po raz kolejny zorganizowały konkurs palm i pisanek wielkanocnych, który przyczynia się do podtrzymania wieloletniej tradycji w naszym regionie.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Przewodnią Niedzielę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez TPJ i wójta gminy Janowiec.
Oprócz prac indywidualnych, w konkursie zaprezentowano również prace dzieci z Kółka Plastycznego, działającego przy GOK w Janowcu, dzieci z przedszkola w Janowcu oraz dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach.

W związku z dyskusją na ostatnim Walnym Zebraniu Towarzystwa nad dalszymi kierunkami rozwoju, w 29 numerze "Gazety Janowieckiej", jako dodatek, został zamieszczony Statut Towarzystwa. Pozwoli to członkom oraz sympatykom i wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z nim oraz dyskusję nad jego ewentualnym kształtem w czasie kolejnego walnego zebrania.

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą w dniu 28 czerwca 2003r., w salach janowieckiego zamku zorganizowało V Janowieckie Spotkania Historyczne, które zgromadziły wiele zainteresowanych osób. Sesja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Wójta i Rady Gminy Janowiec. Tematem czerwcowej sesji była "Historia i kultura Żydów Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen kulturowy miastecka - sztetl." W sesji podzielonej na dwie części zaprezentowano 9 referatów, które swą tematyką objęły historię i kulturę janowieckich, kazimierskich i puławskich Żydów na przestrzeni wieków. Spotkanie, tradycyjnie już, uświetnił janowiecki poczęstunek.W Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie powstała pierwsza praca dyplomowa opisująca działalnośc Towarzystwa. Jej tytuł: "Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2002".

W dniu 28 lutego 2004r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyły się VI Zimowe Spotkania Janowieckie.
Temat obrad: "Inwestycja w Nasiłowie szansą dla rozwoju Gminy Janowiec". Szczególną uwagę zwrócono na zaprezentowanie stanu przygotowań do rozpoczęcia prac w planowanym od kilku lat kompleksie turystycznym w Nasiłowie. Na spotkanie zaproszono wszystkich decydentów: inwestora i projektantów oraz przedstawicieli urzędów i instytucji zajmujących się ochroną środowiska i ochroną zabytków.
Chodziło o zorganizowanie, w obecności mieszkańców gminy, debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami tej inwestycji. Abyśmy wreszcie dowiedzieli się u źródeł, co dalej z tym ważnym dla nas problemem.
Po zaprezentowaniu na planszach i dokładnym omówieniu funkcjonowania planowanych obiektów przez projektantów oraz po przedstawieniu zastrzeżeń przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, rozpoczęła się burzliwa dyskusja, w której również wzięli udział zebrani na sali mieszkańcy Gminy Janowiec.

W dniu 3 marca 2004r. w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie (ul. Grodzka 21) odbyła się prezentacja wydanej przez Towarzystwo książki Szaloma Asza - MIASTECZKO.
Przy okazji były prezentowane inne wydawnictwa TPJ, szczególnie związane z ostatnimi, V Spotkaniami Historycznymi. W prezentacji wzięli udział przedstawiciele zarządu Towarzystwa.

Wzorem lat ubiegłych w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (18 kwietnia 2004r.) z inicjatywy TPJ w Gminym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pisankowego. Autorami prezentowanych prac była głównie młodzież z terenu gmiy i parafii Janowiec.

W dniu 3 maja 2004r. po sumie, nawiązując do majowych koncertów organizowanych przez TPJ, w kościele parafialnym w Janowcu odbył się montaż literacko - muzyczny w wykonaniu zespołu "Janowieckie Skowronki" poświęcony Konstytucji 3. Maja.
Część literacką, prezentującą fragmenty "Powrotu posła", przygotowały opiekunki z GOK w Janowcu, natomiast o oprawę muzyczną zadbał p. Franciszek Kowalski - opiekun zespołu.

W dniu 30 maja 2004r., w sali koncertowej na Zamku w Janowcu odbył się koncert muzyki kameralnej - Katarzyna Górska - wiolonczela i Agata Nowakowska - fortepian, który został zorganizowany przez Puławskie Towarzystwo Muzyczne i Towarzystwo Przyjaciół Janowca.
W programie artystki zaprezentowały utwory: W.A. Mozarta, F. Schuberta, J.S. Bacha, S. Rachmaninowa, A. Dvoraka, C. Debussy.

Na walnym zebraniu członków w dniu 19 czerwca, w tydzień po wyborach do parlamentu europejskiego, po raz kolejny podsumowana została trzyletnia kadencja zarządu TPJ. Tym razem wybrano również nowe władze Towarzystwa na kolejną kadencję.

W dniu 20 listopada 2004r. Towarzystwo podjęło próbę zorganizowania pierwszego spotkania z cyklu "Ekologia w Gminie Janowiec". Miało ono dotyczyć szkodliwości spalania tworzyw sztucznych w piecach c.o. Jednakże mimo dwukrotnej próby zorganizowania spotkania nie doszło ono do skutku.

SZTETL - MIASTECZKO. ODSŁONA DRUGA - pod takim tytulem od 6 listopada 2004r. do stycznia 2005r., w Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym prezentowana była, przy współudziale naszego Towarzystwa, wystawa poświęcona żydowskim mieszkańcom Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław.19 lutego 2005 r. w GOK w Janowcu, odbyły się VII Zimowe Spotkania Janowieckie. Ponieważ upłynęło już dziesięć lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, spotkanie w lutym poświęcone zostało podsumowaniu dziesięcioletniej działalności Towarzystwa. Członkom uroczyście wręczono legitymacje.

3 marca 2005r. w GOK w Janowcu odbyło się rozstrzygnięcie rokrocznie organizowanego przy współudziale Towarzystwa konkursu "Pisankowego". Uczestnikom wręczono nagrody.

W dniu 3. Maja, w kościele parafialnym w Janowcu, odbył się koncert kameralny w wykonaniu zespołu "La Dolce Vita" w składzie: Anna Kaczmarek - skrzypce, Agata Gumiela - altówka, Mariusz Gumiela - organy, fortepian. W programie koncertu utwory: J.S. Bacha, F. Schuberta, L.v. Beethovena, J. Brahmsa i in. Organizatorzy koncertu: Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Puławskie Towarzystwo Muzyczne, Parafia Janowiec oraz Wójt Gminy Janowiec.

Termin planowanych w 2005r. VI JSH, których tematem miała być Wisła - królowa polskich rzek oraz jej wpływ na ludzi i środowisko na przestrzeni wieków - "Wisła w dziejach i kulturze lubelsko-mazowieckiego pogranicza." z przyczyn obiektywnych został przeniesiony na 2006 rok.

25 czerwca 2005 r., w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się Walne Zebranie członków TPJ. Tematem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2004 rok oraz uchwalenie zmian w statucie.

W 2005 r. została napisana druga praca dyplomowa dotycząca Towarzystwa Przyjaciół Janowca pt. "Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą (próba monografii)". Została ona napisana w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Politechniki Radomskiej.
| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik |
| Gazeta | Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!