Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Działalność Towarzystwa w skrócie
Lata: 1995-2000; 2001-2005; 2006-2010; 2011-2015; 2016-2020

18 luty 2006 to data VIII Zimowych Spotkań Janowieckich. Ich tematem były: plan rewitalizacji Janowca oraz budowa portu rzecznego. Obydwie sprawy szalenie istotne dla przyszłości gminy, która zamierza czerpać korzyści z turystyki. Ich realizacja wymaga jednak solidnego przygotowania teoretycznego i dokumentacyjnego oraz pozyskania sporych środków finansowych na sfinalizowanie tych przedsięwzięć.

3. maja 2006 roku mieszkańcy Janowca i goście mogli wysłuchać w kościele parafialnym w Janowcu uroczystego koncertu w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Toruńskiej Orkiestry Kameralnej. W programie znalazły się m.in. utwory W.A. Mozarta, J.S. Bacha, S. Rachmaninowa, R. Schumanna.

9 maja 2006 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Puławach odbyła się prezentacja Notatnika Janowieckiego - periodyka o charakterze popularno-naukowym wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca od ponad 10 lat. Historię powstania tego wydawnictwa oraz poruszaną w nim tematykę zaprezentował słuchaczom redaktor naczelny - p. Andrzej Szymanek. Uczestnicy spotkania zostali również zapoznani z działalnością TPJ.

24.06.2006 r. - to termin VI Janowieckich Spotkań Historycznych - sesji popularno-naukowej poświęconej rodzinie Tarłów, która m.in. gruntownie przebudowała janowiecki zamek, a jej członkowie piastowali wiele ważnych funkcji w ówczesnej Rzeczpospolitej. Dokładny tytuł konferencji: "Tarłowie - rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych II połowy XVI - i połowy VII wieku".

3 września 2006 r. na dziedzińcu janowieckiego zamku wręczono tytuły Honorowego Obywatela Janowca. Otrzymały je osoby znane i wielce zasłużone dla kulturowego rozwoju Janowca: Leon Kozłowski (pośmiertnie) - ostatni właściciel zamku w Janowcu do 1975r.; Leszek Kwasek - prezes TPJ; Jerzy Żurawski - były długoletni dyrektor Muzeum nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.24 luty 2007 r. miały miejsce IX ZSJ. Głównym tematem tych spotkań była prezentacja "Studium ul. Lubelskiej i dwóch rynków oraz obwodnicy Janowca" wykonanego przez pracowników Politechniki Krakowskiej, prof. W. Kosińskiego i dr P. Byrskiego. Drugi punkt sesji dotyczył możliwości powstania Parku Kulturowego na terenie Gminy Janowiec, łącznie z częścią Gminy Puławy, co zreferowali dr G. Michalska i dr R. Zwierzchowski z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie.

3. maja 2007 r. w kościele miał miejsce koncert z okazji święta Konstytucji. Wystąpili muzycy z Filharmonii Lubelskiej w zespole La Dolce Vita. W programie znalazły się utwory J.S. Bacha, Fr. Schuberta, J. Brahmsa oraz słynna „Barka” – utwór wykonany w hołdzie Janowi Pawłowi II.

23.06.2007 r. odbyły się VII Janowieckie Spotkania Historyczne: "Miejskie dzieje Janowca. W 470 rocznicę lokacji miasta. cz. 1. Powstanie i rozwój miasta (XVI-XVIIIw.)". Takim tematem sesji nawiązano do 470 rocznicy nadania praw miejskich Janowcowi przez Piotra Firleja.
W czasie sesji zaprezentowany został album "JANOWIEC", tak długo przygotowywany przez Towarzystwo.

Po siedmiu latach przygotowań doszło wreszcie do wydania albumu o Janowcu. Jest to autorski album Janusza Szyndlera ze wstępem Bohdana Zadury, cieszący się pełnym uznzniem odbiorcy oraz głównego sponsora - Zakładów Azotowych w Puławach.

01.09.2007 r. odbyło się Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) członków TPJ. Na podsumowanie 3-letniego okresu działalności przybyło 49 członków. Dokonano wyboru władz towarzystwa na kolejną kadencję.

7.09.2007 r. Zarząd Woj. Lubelskiego w osobie J. Zdrojkowskiego przyznał prezesowi TPJ Leszkowi Kwaskowi Nagrodę Kulturalną Woj. Lubelskiego za całokształt działalności służącej umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny, oraz ogromny wkład w rozwój i umacnianie kultury polskiej.

4.10.2007 r. Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznał wiceprezesowi TPJ - Andrzejowi Szymankowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury w uznaniu zasług dla rozwoju i propagowania kultury regionu puławskiego.X sesja Zimowych Spotkań Janowieckich odbyła się 23 lutego 2008 r. jej temat - "Miejskie dzieje Janowca cz. 2. W dobie stagnacji i upadku" - był kontynuacją problematyki zapoczątkowanej w czasie Janowieckich Spotkań Historycznych, które odbyły się w czerwcu 2008 r. W czasie sesji nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów nt.: wiedzy o historii Janowca oraz wykonania rysunków do janowieckich legend. Imprezę uświetnił występ Koła Gospodyń Wiejskich z Jnaowca oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Puław.

3 maja w kościele parafialnym w Janowcu odbył się koncert muzyki fortepianowej dla uczczenia święta Konstytucji, na którym wystąpiło dwoje pianistów młodego pokolenia - Agata Nowakowska-Gumiela i Tomasz Gumiela. W repertuarze znalazły się głównie utwory F. Chopina i I.J. Paderewskiego.

Dnia 5 czerwca 2008 r. została powołana komisja do spraw oceny i sprawdzania posesji w miejscowości Janowiec w związku z konkursem "Cztery Pory Roku". Ustalono, iż komisja zbierać będzie się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w okresie letnim. W skład komisji weszli: Leszek Kwasek, Maria Kusiak, Ewelina Ambryszewska, Renata Kuba, Karolina Szumowska, przedstawiciel OSP, przedstawicielka KG. Przewodniczącą została wybrana Maria Kusiak.

14 czerwca odbyła się na zamku w Janowcu VIII sesja Janowieckich Spotkań Historycznych. Temat: "Tarłowie - rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych. cz. II". Była ona kontynuacją sesji z VI JSH, które miały miejsce w czerwcu 2006 r., a po raz pierwszy podjęły tematykę rodu Tarłów i jego znaczenia dla Janowca.

Zarząd TPJ w dniu 16 sierpnia 2008 r. zorganizował Walne Zebranie Członków.

18 października 2008 r. Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznał Andrzejowi Madejowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury za wkład w upowszechnianie i ochronę wartości kukturowych regionu.

W dniach 5-6 grudnia 2008 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego odbyły się II Lubelskie Targi Książki. W ramach tej imprezy nasz album "JANOWIEC" uzyskał nagrodę "Wawrzyn Pawła Konrada".

10 grudnia 2008 r. w Belwederze Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Władysław Stasiak wręczył w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ordery i odznaczenia. Za działalność na rzecz społeczności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony Krzysztof Szulowski - Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, a zarazem redaktor naczelny Gazety Janowieckiej.Z początkiem 2009 r. TPJ wydało jubileuszowy, 50-ty numer "Gazety Janowieckiej". Jak czytamy we wstępie do tego numeru - "Prawie 13 lat temu, w pierwszych, zimowych miesiącach 1996 roku, przekute zostały w konkretny czyn pomysły utworzenia lokalnego pisma, które byłoby wydawane przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca. To wtedy ustalony został tytuł pisma, szata graficzna strony tytułowej oraz profil tematyczny. W efekcie, w maju 1996 roku, ukazał się pierwszy numer, w którym Redakcja zadeklarowała: "Zamiar interesowania się wszystkimi ważnymi problemami dotyczącymi Janowca i Gminy, poświęcenia miejsca dla wspomnienia bogatej historii Janowca i okolic, działalności TPJ oraz szerokiego otwarcia swoich łam dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby przedstawić swój punkt widzenia". Nikt z twórców Gazety nie zastanawiał się wtedy, a zapewne także w każdym momencie jej istnienia, nad długoterminowymi perspektywami. Trudno było przewidzieć jakie jubileusze przed nami. Wszak przez cały ten okres Gazeta wydawana była dzięki wyłšcznie społecznemu zaangażowaniu grupy ludzi poświęcających swój czas po to, aby wydać każdy kolejny numer."

28 lutego w GOK w Janowcu odbyła się XI sesja Zimowych Spotkań Janowieckich pod hasłem: "Janowiec i Kazimierz Dolny nad Wisłą. Próby określenia kierunków rozwoju".
Odbyło się również podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom w konkursach: "Cztery pory roku" - najpiękniejsze posesje w gminie Janowiec; "Pocztówka z Janowca" - prezentacja prac plastycznych nadesłanych przez dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Janowcu;"Wiedzy o historii Janowca" - zorganizowanym wśród uczniów gimnazjum w Janowcu.

Do tradycji TPJ weszły koncerty z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja. Tym razem był to koncert im. Bolesława Wolskiego zorganizowany przez TPJ, UG Janowiec, GOK Janowiec i Parafię Janowiec.
Na program koncertu złożyły się utwory muzyki klasycznej: J.S.Bacha, J. Brahmsa, F. Schuberta, w tym znany Poloneza M.K.Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny". Wykonawcą koncertu był zespół DOLCE VITA w składzie: Mariusz Gumiela - organy, fortepian, kompozycja i aranżacja; Anna Kaczmarek - skrzypce; Agata Gumiela - altówka; Piotr Ścirka - kontrabas.
Koncert poprzedzony był słowem wstępnym przygotowanym przez tutejszą młodzież.

Z uwagi na utrudniony dostęp do dokumentów źródłowych znajdujących się na Ukrainie, a dotyczących rodu Tarłów, zarząd TPJ przeprasza wszystkich zainteresowanych i wycofuje się z zapowiedzi zorganizowania w dniu 20 czerwca 2009 r. VIII sesji Janowieckich Spotkań Historycznych.

Od 2009 r. TPJ podjęło się organizacji konkursu im. Bolesława Wolskiego.
Patron nagrody - Bolesław Wolski - urodził się w 1888 roku w Janowcu. Mimo niesprzyjających warunków materialnych i społecznych, dzięki zamiłowaniu do muzyki, siły woli i pracowitoœci, osišgnął sukces jako dyrygent orkiestr dętych, symfonicznych, chórów, oraz jako pianista i nauczyciel muzyki.
Nagroda ma na celu upamiętnienie działalności Bolesława Wolskiego oraz krzewienie kultury muzycznej, szczególnie w środowisku wiejskim. Będzie ona wręczana młodym muzykom na imprezach organizowanych przez TPJ. Jej fundatorką jest Jadwiga Wolska-Landowska, córka Bolesława.
Pierwszych laureatów uroczyście zaprezentujemy podczas XII sesji Zimowych Spotkań Janowieckich w lutym 2010 roku.

Do Kapituły Nagrody jm. Bolesława Wolskiego z ramienia TPJ została wybrana Maria Kusiak. Będzie ona gromadzić dokumenty, zwoływać posiedzenia Kapituły, w której skład, zgodnie z regulaminem, wchodzi przedstawiciel rodziny pp. Wolskich oraz dyrektor GOK-u, Michał Tęcza.

30 sierpnia w czasie Dożynek Powiatowych w Janowcu, odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania medali nowym Honorowym Obywatelom Janowca. W gronie 5 wyróżnionych osób - prawdziwych pasjonatów i miłośników Janowca - znalazło się troje członków Towarzystwa: Krystyna Wolska, Elżbieta Żukowska oraz Andrzej Szymanek.

5 września w Sali GOK-u odbyło się walne zebranie członków TPJ.

Ważnym akcentem Powiatowego Dnia Kultury (05.12.2009) było wręczenie dorocznych nagród finansowych Starosty Powiatu Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Z terenu naszej gminy otrzymali je Filip Jaroszyński i Tadeusz Olejarczyk - członkowie TPJ.

W bieżącym roku TPJ zapoczątkowało zbiórkę przedpłat na dwa nowe wydawnictwa:
album "Janowiec rodzinny" i "Parafialny cmentarz w Janowcu".W Lutym odbyła się XII sesja Zimowych Spotkań Janowieckich. W czasie spotkania wiceprezesowi TPJ Andrzejowi Szymankowi wręczono tytuł honorowego obywatela Janowca. Nagrodzono również pierwszego laureata nagrody im. Bolesława Wolskiego - Adama Pyszczaka.

W kościele parafialnym w Janowcu w dniu 3. maja odbył się już tradycyjnie Koncert Trzeciomajowy.

Janowiec i okoliczne wsie zostały dotknięte klęską powodzi. Woda nagle, nocą z 7. na 8. czerwca przerwała wał i z wielką siłą wdarła się na teren zabudowany Janowca i sąsiednich wsi. TPJ zwróciło się z apelem o pomoc dla poszkodowanych powodzian z gminy Janowiec do Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Zarząd TPJ podjął decyzję o przekazaniu na rzecz powodzian kwoty 1000 zł.

W związku z czerwcową powodzią TPJ odwołało zaplanowane na 3. lipca Janowieckie Spotkania Historyczne. Planowano podsumowanie piętnastoletniej działalności Towarzystwa. Wobec nieszczęścia jakie spotkało Janowiec inaczej nie można było postąpić.

04.09.2010 r. Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa szóstej kadencji.

Podczas X Powiatowego Dnia Kultury, który w tym roku odbył się 14 listopada w Wąwolnicy, Starosta Puławski wręczył Towarzystwu Przyjaciół Janowca Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury.

W 2010 roku wydaliśmy cztery numery Gazety Janowieckiej (55-58) o łącznym nakładzie 920 egz. oraz 17. numer Notatnika Janowieckiego (350 egz.). Wznowiono wydanie I części Pani na Sycynie (100 egz.) oraz wydano zbiór wspomnień Franciszka Kowalskiego w tym samym nakładzie - było to uhonorowanie jubileuszu 80-lecia zacnego kolegi i autora hymnu TPJ.
| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik |
| Gazeta | Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!