Krótka historia i działalność
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

18.02.1995 r. - Pierwsze zebranie założycieli TPJ w Domu Kultury w Janowcu, obecnych było 86 osób. Wstępnie przyjęto cele i kierunki działań TPJ jako materiał do opracowania projektu statutu.
15.05.1995 r. - Zebranie założycieli zatwierdza projekt statutu Towarzystwa.
16.06.1995 r. - Sąd Wojewódzki w Lublinie zatwierdza statut oraz rejestruje Towarzystwo Przyjaciół Janowca.
12.08.1995 r. - Walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na pierwszą kadencję.
15.11.1995 r. - Sąd Wojewódzki w Lublinie rejestruje skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPJ.
30.05.1998 r. - Walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na nową kadencję.
15.02.1999 r. - Z inicjatywy TPJ w GOK w Janowcu odbywa się I Spotkanie Janowieckie (później nazwane Zimowym). Dotyczyło ono przynależności administracyjnej Janowca na przestrzeni wieków.
03.1999 r. - Z artykułu Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. "Budowniczowie społeczeństwa obywatelskiego", zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym z marca 1999 r., dowiadujemy się o rozpatrzeniu wniosków wysuwających kandydatów do nagród Fundacji POLKUL z Sydney w Australii. W gronie kandydatów znaleŸli się między innymi Leszek Kwasek - prezes TPJ, Andzrej Szymanek oraz Filip Jaroszyński.
04.1999 r. - W Internecie zaczyna funkcjonować strona Towarzystwa (www.tpj.janowiec.pl), zawierająca informacje dotyczące szerokiej działalności TPJ.
06.06.1999 r. - TPJ wspólnie z UG w Janowcu i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamek w Janowcu organizuje I Janowieckie Spotkanie Historyczne pt.: "Rola Firlejów w powstawaniu i rozwoju miast".
23.09.2000 r. - Na janowieckim zamku, ma miejsce jubileuszowe spotkanie związane z 5-cio leciem działalności TPJ oraz wydaniem 10-go numeru "Notatnika Janowieckiego".
10.10.2000 r. - Jury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przyznaje Towarzystwu II nagrodę w konkursie im. Aleksandra Patkowskiego.
21.07.2001 r. - Już po raz trzeci walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na kolejną kadencję.
2001 r. - Starosta Puławski składa na ręce prezesa TPJ nagrodę dla Towarzystwa w "Dziedzinie Kultury".
14.06.2002 r. - Wojewoda Lubelski - Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność pulikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszcyźnie i w kraju, przyznaje prezesowi Towarzystwa - Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.
17.08.2002 r. - Walne zebranie członków TPJ podejmuje uchwałę podnoszącą wysokość rocznej składki członkowskiej z 12 do 20 zł.
02.10.2002 r. - W siedzibie Ośrodka TNN Brama Grodzka w Lublinie odbywa się prezentacja z cyklu "Ludzie - Miejsca - Środowiska". Tym razem dotyczy ona Janowca nad Wisłą - jego wielokulturowej przeszłości, a także działalności Towarzystwa, które w swych pracach tę wielokulturowość często prezentuje.
Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów Towarzystwu przez przedstawicieli Rady Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego w uznaniu działalności na rzecz "Małej Ojczyzny".
19.06.2004 r. - Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa na kolejną, czwartą kadencję.
19.02.2005 r. - w GOK w Janowcu, odbyją się VII Zimowe Spotkania Janowieckie poświęcone podsumowaniu 10-letniej działalności Towarzystwa. Członkom TPJ uroczyście wręczono legitymacje.
03.09.2006 r. - Na dziedzińcu janowieckiego zamku wręczono pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Janowca. Otrzymały je osoby znane i wielce zasłużone dla kulturowego rozwoju Janowca. Wśród wyróżnionych znalazł się prezes TPJ - Leszek Kwasek.
08.2007 r. - Po siedmiu latach przygotowań TPJ wydaje od dawna oczekiwany albumu o Janowcu. Jest to autorski album Janusza Szyndlera ze wstępem Bohdana Zadury, cieszący się pełnym uznaniem odbiorców.
01.09.2007 r. - Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa piątej kadencji.
07.09.2007 r. - Zarząd Woj. Lubelskiego w osobie J. Zdrojkowskiego przyznaje prezesowi TPJ - Leszkowi Kwaskowi Nagrodę Kulturalną Woj. Lubelskiego za całokształt działalności służącej umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny.
04.10.2007 r. - Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje wiceprezesowi TPJ Andrzejowi Szymankowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury w uznaniu zasług dla rozwoju i propagowania kultury regionu puławskiego.
18.10.2008 r. - Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje Andrzejowi Madejowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury za wkład w upowszechnianie i ochronę wartości kukturowych regionu.
06.12.2008 r. - W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego w Lublinie, w czasie II Lubelskich Targów Książki, album "JANOWIEC" wydany przez TPJ zdobywa nagrodę "Wawrzyn Pawła Konrada".
10.12.2008 r. - w Belwederze Szef BBN, Minister Władysław Stasiak wręcza w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi Krzysztofowi Szulowskiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatu Puławskiego, a także redaktorowi naczelnemu Gazety Janowieckiej, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
01.2009 r. - TPJ wydaje jubileuszowy, 50-ty numer "Gazety Janowieckiej".
07.2009 r. - 
30.08.2009 r. - W czasie powiatowych uroczystości dożynkowych Andrzej Szymanek - wice prezes TPJ zostaje uhonorowany tytyułem "Honorowy Obywatel Janowca". Ponadto tytuł otrzymują: Krystyna Wolska i Elżbieta Żukowska - członkinie TPJ, Mirosław Olszówka, Wojciech Walasek.
05.12.2009 r. - Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje Filipowi Jaroszyńskiemu i Tadeuszowi Olejarczykowi - członkom TPJ Nagrodę w Dziedzinie Kultury.
04.09.2010 r. - Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa szóstej kadencji.
14.11.2010 r. - Podczas X Powiatowego Dnia Kultury, który w tym roku odbył się 14 listopada w Wąwolnicy, Starosta Puławski wręczył Towarzystwu Przyjaciół Janowca Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury.
06.11.2011 r. - Podczas Powiatowych dni kultury, które odbyły się w Puławskim Domu Chemika, nasze Towarzystwo prezentowało m.in. swoje wydawnictwa. Leszek Kwasek - Prezes TPJ - w konkursie wydawnictw regionnalnych za książkę "Legendy o zamku janowieckim" odebrał nagrodę Starosty Puławskiego.
31.08.2013 r. - Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa siódmej kadencji.
01.01.2015 r. - Rok 2015 był jubileuszowym dla Towarzystwa. To już 20 lat jak grupa założycielska powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Janowca. Okazało się, iż były to dla Towarzystwa bardzo owocne lata działalności, czego dowodem są liczne publikacje i ukazujące się nieprzerwanie dwa wydawnictwa ciągłe - "Notatnik Janowiecki" i "Gazeta Janowiecka".
Podczas XVIII Zimowych Spotkań Janowieckich zaprezentowano między innymi "Gazetę Janowiecką nr 1-75" w formie elektronicznej. Publikacja zawiera także w formie całościowej wspomnienia wybranych autorów publikowane w gazecie w postaci odcinków.
03.2016 r. - Podczas XVIII Zimowych Spotkań Janowieckich zaprezentowano publikację "Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz Notatnika Janowieckiego" opracowaną przez p. Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Jest to opracowana w sposób naukowy bibliografia naszych wydawnictw oraz zawartości Notatnika Janowieckiego.
27.08.2016 r. - Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa ósmej kadencji.
Zamieszczamy prezentację ukazującą "Wczoraj i dziś" Towarzystwa.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.


| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Działalność | Wydawnictwa | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!