(1) 1/1996
(2) 2/1996
(3) 1/1997
(4) 2/1997
(5) 1/1998
(6) 2/1998
(7) 1/1999
(8) 2/1999
Notatnik Janowiecki
Spis Treści
(1 - 8);   (9 - 15);   (16...)

(1) 1/1996
__________________________
AKTUALIA
* L. Kwasek, Prezes TPJ, Słowo wstępne
* A. Szymanek, redaktor "Notatnika Janowieckiego", Słowo wstępne
* K. Wolska, Gmina Janowiec
* A. Pawłowski, Kazimierski Park Krajobrazowy i niezwykłe janowieckie widoki
* M. Czaplińska Knabe, Pieśń o Janowcu
__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienie o Brześcach cz. 1.
__________________________
ARTYKUŁY
* P. Lis, Zarys osadnictwa pradziejowego okolic Janowca nad Wisłą
* A. Szymanek, Mieszkańcy parafii janowieckiej u schyłku XVII wieku w świetle starych metryk kościoła parafialnego
* S. Piątkowski, Żydzi w Janowcu i okolicach w XIX wieku
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (1/1)
* Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku (Materiały źródłowe cz. 1) opr. A. Szymanek


(2) 2/1996
__________________________
AKTUALIA
* Rozmowa z okazji 25 lecia pracy kapłańskiej księdza Mariana Misiaka Proboszcza Janowieckiego /K. Wolska/
* L. Kwasek, Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą. Cz. 1.
Seria: Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy (1)
* L. Kwasek, Pomnik na dawnym cmentarzu żydowskim w Janowcu
* Konferencja "Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona" /opr. A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* M. Kurzątkowski, Zamek janowiecki w piśmiennictwie naukowym
Seria: Zamek janowiecki (1)
* S. Piątkowski, Początki szkoły elementarnej w Janowcu (1820-1839)
* J. Moniewski, Fabryka fajansu w Zwierzyńcu Oblaskim (1845-1853/64)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (1/2)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku. cz. 2.
Źródła janowieckie (2)
* A. Szymanek, Pałac w Zwierzyńcu według opisu z 1837 roku
Źródła janowieckie (3)
* W. Urban, Najstarsza wizytacja parafii Janowiec (1595)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* F. Dudzińska-Reizer, Słowo o "Notatniku Janowieckim"
* Redaktor "Notatnika Janowieckiego" przeprasza i wyjaśnia


(3) 1/1997
__________________________
Minęło 460 lat od lokacji Janowca
__________________________
AKTUALIA
* Nadwiślańska Unia Regionalnych Towarzystw Lubelsko-Radomskiego Pogranicza - czym mogłaby być? /A. Szymanek/
* Rozmowa z Jerzym Żurawskim dyrektorem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym /L. Kwasek/
* Konferencja Małopolski Przełom Wisły - walory, zagrożenia, ochrona /A. Szymanek/
* T. J. Chmielewski, Skarby Małopolskiego Przełomu Wisły. Rys fizjograficzny
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą Cz. 2
__________________________
BADANIA REGIONALNE. POLITYKA WYDAWNICZA TPJ
* Janowieckie Sesje Historyczne /A. Szymanek/
* Bibliofilska edycja najstarszych dokumentów janowieckich /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec nad Wisłą w wiekach średnich
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Testament Stanisława Odrowąż Pieniążek
* S. Piątkowski, Szkoła elementarna w Janowcu w latach 1840-1869
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 1
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 1: Koloryt obyczajowości i języka mieszczan janowieckich i kazimierskich. Lata 20 XVIII wieku.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (4)
* W. Urban, Materiały do Serokomli, czyli Janowca w staropolskich księgach sądowych Archiwum Metropolitalnego w Krakowie
Źródła janowieckie (1/3)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 3
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE


(4) 2/1997
__________________________
AKTUALIA
* L. Kwasek, Towarzystwo Przyjaciół Janowca 1995-1997. Podsumowanie działalności.
* J. Żurawski, Techniczne i użytkowe uwarunkowania konserwacji zamku w Janowcu nad Wisłą. (Referat wygłoszony na Sympozjum Konserwatorsko-Naukowym "Ochrona Środowiska - Ochrona Zabytków", Zarząd Główny TONZ, Warszawa-Kazimierz-Janowiec, 17 X 1997 r.)
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą.
Seria: Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy (3)
* S. Turski, Walory krajoznawcze i turystyczne Małopolskiego Przełomu Wisły
* K. Wolska, Powodzie ... dawniej i powódź 1997 roku w gminie Janowiec
__________________________
ARTYKUŁY
* M. Kurzątkowski, Jana Hinza rysunki zamku w Janowcu, czyli o zasadzkach ikonografii
Seria: Zamek janowiecki (2)
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 2.
* A. Pawłowski, Iksjon i jego wiślany brat Orzeł
__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienia o Brześcach, cz. 2.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (5)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie (wizytacja kościoła parafialnego z 1748 r.)
Źródła janowieckie (1/4)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 4.
__________________________
POEZJE
* W. J. Mikulski, wiersz z cyklu"Słońce i Ty"
wiersz z cyklu "Tęsknota słońca"


(5) 1/1998
__________________________
AKTUALIA
* Rozmowa z Henrykiem Dębickim Wójtem ,Ggminy Janowiec nad Wisłą /L. Kwasek/
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą - 1997 /L. Kwasek/
__________________________
ARTYKIŁY
* K. Jaroszek, Realizacja w Janowcu ukazu o uwłaszczeniu włościan z 1864 roku
* S. Piątkowski, Delegatura Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Janowcu (1940-1944). (Pomoc w godzinie próby)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 2: Sprawy, interesy, obyczaje i język mieszczan janowieckich i kazimierskich. Pierwsze i ostatnie dwudziestolecia XVII wieku.
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Życie mieszkańców Brześc w okresie miedzywojennym
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (6)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Metropolitalnego w Krakowie. Cz. III. Wizytacja kościoła szpitalnego i ogólne podsumowanie z dnia 23-24 stycznia 1748 r. Wizytacja własna.
Źródła janowieckie (1/5)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 5
__________________________
POEZJE
* Wiersze Mariusza Jana Kępińskiego z Kazimierza Dolnego
* A. Sas-Jaworski, O Mariuszu
__________________________
AUTORZY Notatnika Janowieckiego
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
__________________________
VI KONGRES REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY


(6) 2/1998
__________________________
AKTUALIA
* Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą /L. Kwasek/
* VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kulturalnych (Radom 23-26 września 1998 r.) /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Kurzątkowska, Santi Gucci Fiorentino w Janowcu nad Wisłą
* A. Szymanek, Cmentarz parafialny w Janowcu nad Wisłą /Rys historyczny/
* M. Potaczała, "Znany - nieznany janowiecki cmentarz",
* A. Tołpyho, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
__________________________
WSPOMNIENIA
* Wspomnienia Urszuli Olizarowej z Brześc o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w rejonie Janowca, przekazała i rozszerzyła swoimi wspomnieniami i komentarzem Jadwiga Olizar
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (7)
* W. Urban, Wyrok /biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego/ w sprawie kościoła w Serokomli i wprowadzenie doń. Dnia 12 maja /1472 r., Kraków/
Źródła janowieckie (1/6)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 6
Źródła janowieckie (8)
* Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku, przygotował do druku i poprzedził wstępem A. Szymanek
Źródła janowieckie (9)
* Opis Janowca sprzed 121 lat, opracował A. Sas-Jaworski


(7) 1/1999
__________________________
AKTUALIA
* Franciszkanin w służbie ludziom... (Rzecz o ks. Stanisławie Kotrysie, gwardianie klasztoru oo. Reformatów w Kazimierzu Dolnym), oprac. K. Wolska
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą 1998, oprac. L. Kwasek
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
__________________________
ARTYKUŁY
* F. Jaroszyński, A. Sas-Jaworski, Janowiecki "dom życia"
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 1)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 3: Mieszczan kazimierskich obyczaje, język, sprawy codzienne i niecodzienne. Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej. /Lata: 1568, 1571, 1575, 1578, 1580, 1614, 1618, 1623, 1674, 1686/
* I. Malawska, "O smoku z baśni i smokach prawdziwych" (czyli: "coś z antropologii Janowca do poduszki")
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, To co zachowałam w pamięci o zamku w Janowcu (rzecz także o "Czarnej Damie" z janowieckiego zamku)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (10)
* J. Stoch, Plan architektoniczny palacu w Zwierzyńcu (z początku XIX wieku)
Źródła janowieckie (11)
* W. Urban, Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu. (Acta camerae apostolicae, t. I (1207-1344), wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913),
Źródła janowieckie (12)
* W. Urban, Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w.
__________________________
NASI AUTORZY


(8) 2/1999
__________________________
AKTUALIA
* Nowe studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Janowiec, oprac. H. Dębicki
* W. Malawski, Słowo o "Studium uwarunkowań ..."
* Niektóre zamierzenia edytorskie Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
* I Sesja Literacka i wystawa pt. "Strącamy pył czasu - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej, oprac. K. Wolska
__________________________
ARTYKUŁY
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 2)
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej
* S. Piątkowski, Z problematyki strat ludnościowych i materialnych gminy Oblasy w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)
* A. Sas-Jaworski, Potwór z Kamiennego Dołu
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Zdjęcia Pozostały ... (Wspomnienia Zofii Łuczyńskiej z Oblas)
__________________________
MISCELLANEA
* I. Malawska, Prom do Europy czyli kogutki na św. Cecylii
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (13)
* W. Urban, Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551
Źródła janowieckie (14)
* J. Stoch, Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685


| Adres | Zarząd | Historia | Zadania | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!