(9-10) 1-2/2000
11/2001
12/2002
13/2003-2004
14/2005-2007
15/2008
Notatnik Janowiecki
Spisy Treści
(1 - 8);   (9 - 15);   (16...)

(9-10) 1-2/2000
__________________________
GŁOSY JUBILEUSZOWE
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2000, oprac. L. Kwasek
* A. Szymanek, O regionalizmie w ogóle i regionalizmie w Janowcu nad Wisłą
* R. Szczygieł, W pięciolecie "Notatnika Janowieckiego"
* A. Sułkowska-Nowicka, Pochwała dobrej roboty
__________________________
AKTUALIA
* Kronika wydarzeń - Zamekw Janowcu nad Wisłą - 1999, oprac. L. Kwasek, współ. E. Jaworowska-Mazur
* II Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* II Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
* Dni Wisły - Kazimierz 2000
* T. Michalak, Kazimierz i Janowiec na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
* A. Madejski, Czy Janowiec będzie żył z turystyki
* A. Pawłowski, Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, a możliwości aktywacji turystycznej Janowca nad Wisłą i okolic
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu
* A. Sas-Jaworski, Rozwój poglądów dotyczących budowy geologicznej Małopolskiego przełomu Wisły w XVIII i XIX wieku
* J. Stoch, Osławscy w Janowcu
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz majątkowy dóbr Przyłęk z lat 1819-1820
* S. Piątkowski, Władze samorządowe gminy Oblassy i ich działalność w latach 1945-1950
* E. Jaworowska-Mazur, Odkrycie w Janowcu
* F. Jaroszyński, O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Baptisatorum
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej (cz. 2)
* K. Wolska, O gminie, pracy i życiu - wspomina Bronisław Łuczyński
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (15)
* W. Urban, Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku
__________________________
AUTORZY "Notatnika Janowieckiego" (1996-2000)
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Jadwiga Olizarowa (1911-2000)
__________________________
NOTATNIK JANOWIECKI - (1996-2000) spis treści


11/2001
__________________________
AKTUALIA
* Jak upłynął rok 2000 w Towarzystwie Przyjaciół Janowca?, oprac. L. Kwasek
* III Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* III Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Szymanek, Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku
* J. Stoch, Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki
* S. Piątkowski, Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945
* A. Tołpycho, Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą
* A. Sas-Jaworski, Współczesne poglądy na budowę geologiczną Małopolskiego Przełomu Wisły
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, Śmierć domu
* K. Wolska, Kampania wrześniowa 1939 r. - opowieści Bronisława Łuczyńskiego ciąg dalszy
* K. Wolska, Wieńczysław czy Mieczysław
* W Janowcu byłem, starego człowieka oszukałem, z Bohdanem Zadurą rozmawiał A. Sas-Jaworski
__________________________
MISCELLANEA
* K. Wolska, Janowiec nad Wisłą już w Brukseli
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (16)
* H. Gmiterek, Przyczynek do dziejów związków rodu Lubomirskich z Janowcem
Źródła janowieckie (17)
* A. Szymanek, Folwark Oblasy Księże (dawniej: Plebania Góra). Krótka historia urokliwego zakątka janowieckiej ziemi (według rozmaitych źródeł podana)
__________________________
NASI AUTORZY
Z żałobnej karty - śp. Mieczysław Kurzątkowski (1932-2000)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* T. Zaniewska, List do redakcji
* B. Strynkowski, Mała Ojczyzna - Janowiec nad Wisłą (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)
* T. Zaniewska, Kazimierscy Żydzi Królewscy (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)


12/2002
__________________________
AKTUALIA
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2001 r., oprac. L. Kwasek
* Wysokie papieskie odznaczenie dla janowiecczanina Józefa Sułka
__________________________
IV ZIMOWE SPOTKANIA JANOWIECKIE
* M. Brzozowski, Kształtowanie architektury w Janowcu - czyli o tym jak budować domy i ogrodzenia, jak adaptować i rewaloryzować stare budownictwo, jak planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej
* A. Kalisz, Rodzimość i kultura form architektonicznych - czynnik aktywizacji Janowca
* D. Kopciowski, Głos w dyskusji nad sposobami budowy domów i ogrodzeń oraz modernizacji starego budownictwa
* B. Wójcik, Problematyka związana z kształtowaniem zieleni na terenie zespołu krajobrazowo-urbanistycznego - Janowiec nad Wisłą
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Stoch, Zamek janowiecki w oczach Klementyny z Tańskich
* K. Jaroszek, Mszadla (część Świderskiego) wieś dawnej parafii janowieckiej w świetle testamentu Wojciecha Rachalskiego z 1814 roku
Seria Vistulana
* W. Kosiński, Janowiec na tle miast nadrzecznych
* J. Warowna, Ewolucja koryta Wisły w przełomie przez Wyżyny Środkowopolskie w ostatnich 200 latach
__________________________
MISCELLANEA
* A. Sas-Jaworski, Posiady poetów mniejszości narodowych w Kuncewiczówce
* I. Malawska, Wykorzystać - chronić. Opozycja czy równość aksjologiczna? W poszukiwaniu lepszego świata
__________________________
WSPOMNIENIA
* F. Dudzińska-Rejzer, Nie tylko o ratuszu, powodzi i marchewce. (Wczoraj i dziś w Janowcu)
* I. Suszek, K. Wolska, Edmund Budniakiewicz - dyrektor szkoły podstawowej w Janowcu w latach 1945-1966
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (18)
* A. Szymanek, /Księga zmarłych kościoła parafialnego w Janowcu 1688-1722/. Zmarli w latach 1701-1722
__________________________
JANOWIECKIE DROBIAZGI ŹRÓDŁOWE
* W. Urban, Antoni ze Skrzynna pastorem zboru kalwińskiego w Janowcu?
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* K. Czapliński, (List do redakcji "Notatnika")
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o koledze Zdzisławie Borcie, (L. Kwasek)


13/2003-2004
__________________________
AKTUALIA
* Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2002-2004, oprac. L. Kwasek, T. Olejarczyk
* VI Zimowe Spotkania Janowieckie - Inwestycja w Nasiłowie szansą dla rozwoju Gminy Janowiec, oprac. L. Kwasek
* Sprawa Nasiłowa. Kalendarium inwestycji, oprac. T. Kocoń
* Opis i sprawozdanie z projektu "Ocalić od zapomnienia" 2003, oprac.F. Jaroszyński
* Strategia dla Muzeum Zamek w Janowcu, oprac. W. Malawski
* Kalendarium wydarze ń kulturalnych w Muzeum Zamek w Janowcu w latach 2002-2004, oprac. H. Mielniczenko, A. Tołpycho
* Kronika parafii pw. św. Stanisława w Janowcu, oprac. ks. J. Socha
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie
* J. Żurawski, Kaponiera - nieznane dzieło obronne janowieckiego zamku
* W. Brochwicz-Lewiński, S. Doktor, A. Gąsiewicz, Z. Różak, A. Suffczyńska,Historia, legendy i nowe metody kartografii geologicznej na przykładzie Janowca (Syrokomli) nad Wisłą
* A. Pawłowski, Za, a nawet przeciw, czyli kilka uwag do "Historii, legend i nowych metod kartografii geologicznej..."
* M. Parfianowicz, Ołtarze kościoła parafialnego w Janowcu w kontekście twórczości Tylmana z Gameren
__________________________
WSPOMNIENIA
* M. Czaplińska-Knabe, Pan Bagiński
* M. Wolski, Wspomnienie o moim ojcu Bolesławie Wolskim
* Z. Jancewicz, Rok szkolny 1945/46 w Janowcu nad Wisłą
* Z. Jancewicz, Gdyby pomniki mogły mówić...
* K. Wolska, Spotkanie po latach. Wywiad z Marią Gonciarową
__________________________
MISCELLANEA
* W. Przybyszewski, Widok Janowca (o obrazie Franciszka Ruśkiewicza "Pejzaż z zamkiem i rzeką")
* A. Tołpyho, Jeszcze jeden pomysł Leona Kozłowskiego (rzecz o Księdze Pamiątkowej Zamku Janowieckiego)
* Z. Segałowicz, Złote pawie - "janowieckie opowiadanie" z przedmową M. Adamczyk-Garbowskiej
* M. Adamczyk-Garbowska, Kazimierz, czy Kutno? Zagadki powieści i przekładu. (Szalom Asz, Miasteczko)
* Rozmowa z Jarosławem Koziarą twórcą janowieckiego land artu, rozmowę przeprowadził F. Jaroszyński
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o Bolesławie Jaślanie, (L. Kwasek)
Odszedł Jerzy Boniecki, twórca Fundacji POLCUL
__________________________
NASI SPONSORZY I DOBRODZIEJE


14/2005-2007
PRZEDMOWA
__________________________
AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Andrzej Madej, Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2004–2006
* Hubert Mącik, Honorata Mielniczenko, Filip Jaroszyński, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum-Zamek w Janowcu w latach 2005-2006
* Trzej Honorowi Obywatele Janowca
* Leszek Kwasek, Jerzy Żurawski, Rozmowa dwóch Honorowych Obywateli Janowca
* Andrzej Szymanek, VI Janowieckie Spotkania Historyczne - TARŁOWIE
* Leszek Kwasek, IX Zimowe Spotkania Janowieckie, 24 luty 2007
* Wojciech Kosiński, Paweł Byrski, Projekt odnowy przestrzennej Janowca nad Wisłą
* VII Janowieckie Spotkania Historyczne - MIEJSKIE DZIEJE JANOWCA. W 470 rocznicę lokacji miasta. Cz. 1: Powstanie i rozwój (XVI-XVIII w.)
__________________________
ARTYKUŁY
* Paweł Lis, Wisła w procesach osadniczych pradziejów i wczesnego średniowiecza w świetle wyników badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska w Puławach-Włostowicach
* Jerzy Stoch, Na zamku janowieckim - ludzie i życie
* Kazimierz Jaroszek, Wyposażenie dworu w Oblasach i jego biblioteka w świetle inwentarza z 1869 roku
* Andrzej Pawłowski, Góra Trzech Krzyży w Parchatce - Wspomnienie o hrabinie Zofii z Matuszewiczów Kickiej
* Artur Sykut, Stanisław Brzozowski, Umocnienia Janowca z czasów pierwszej wojny światowej
__________________________
WSPOMNIENIA
* Krystyna Wolska, Iza Suszek, Szkoła w Janowcu, nauczyciele i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lata 1905 - 2005 (kronika)
* Marian Rzeszótko, Wspomnienia z pracy w szkole i działalności społeczno-politycznej w Wojszynie (1930-1944), oprac. Stanisław Zieliński
* Hieronim Nielubowicz-Tukalski, Wspomnienie z Janowca (1941), oprac. Stanisław Zieliński
* Zofia Tarłowska-Jancewicz, Migawki z II wojny światowej
* Bożena Kozłowska, Wspomnienie o Leonie Kozłowskim ostatnim właścicielu zamku w Janowcu nad Wisłą
* Jerzy Żurawski, Okoliczności i cel nabycia przez Państwo zamku w Janowcu nad Wisłą w 1975 roku
__________________________
MISCELLANEA
* Andrzej Szymanek, "Ordynacja Andrzeja Firleja" z 1580 roku. O krótkiej podróży śladami starego pergaminu
__________________________
DOBRODZIEJE I SPONSORZY TPJ (1996-2006)


15/2008
PRZEDMOWA
__________________________
AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2007 roku (tym razem o pieniądzach i muzyce)
* Hubert Mącik, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum-Zamek w Janowcu w 2007 roku
* Leszek Kwasek, X Zimowe Spotkania Janowieckie
* Andrzej Szymanek, "Notatki historyczne Jerzego Stocha"
__________________________
ARTYKUŁY
* Wojciech Włodarczyk, Janowiec i winnice Środkowej Wisły
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Różak, Jacek Turant, Syrokomla - czy wspólne miano herbu i gniazda rodu Syrokomlów było francuskiego pochodzenia?
* Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Różak, Jacek Turant, Kaplica ze studnią na zamku janowieckim
* Przemysław Boguszewski, Austro-węgierska Pozycja Środkowej Wisły 1915-1918
* Sebastian Piątkowski, Bez litości. Hitlerowski mord na mieszkańcach Mszadli Nowej w dniu 19 grudnia 1942 roku
__________________________
WSPOMNIENIA
* Kazimierz Czapliński, Z Litwy przez Syberię do Janowic (ze wspomnień o Józefie Marcinowskim
* red. Witold Grabowski, Krystyna Laskoś, Paweł Laskoś-Grabowski, Ruta Czaplińska z Janowic (1918-2008)
* z Bronisławą Złotnik rozmawia Jerzy Żurawski, "Bo to ja tak kocham, panie Żurawski"
__________________________
MISCELLANEA
* Krystyna Wolska, Małgorzata Suszek, Nauczyciele pochowani na cmentarzu parafialnym w Janowcu
* Waldemar Wojciech Bednarski, Młodzieżowa organizacja "WOLNA POLSKA" w Puławach 1951-1953
* Filip Jaroszyński, Śmigło od Bregueta XIX. O rzadkim zabytku techniki lotniczej w zbiorach Muzeum Zamek w Janowculadami starego pergaminu
* Filip Jaroszyński, Trzy krzyże w Janowcu. Projekt restytucji pomnika w oparciu o odkrytą fotografię z 1913 roku
* Filip Jaroszyński, "WINNICA ZAMEK JANOWIEC" - projekt odtworzenia uprawy winorośli na skarpie zamkowej
* Filip Jaroszyński, Jak wyglądał browar w Janowcu?
* Filip Jaroszyński, Chrzcielnica vel kropielnica z Jaroszyna. Śladami mało znanego zabytku
* komentarz: Jan Magierski, Janowiec w fotografii Stanisława Magierskiego
* Sławomir Marzec, "...syn Stanisława, wnuk Stefana..." (o wystawie fotografii Waldemara Andzelma)
* Elżbieta Kwasek-Hortmanowicz, Historia ludzi dziejami miejsca
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
* oprac. Hubert Mącik, List chana krymskiego Kapłana I Gereja do Jerzego Dominika Lubomirskiego z 5 czerwca 1716 roku
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
* Teresa Zaniewska, Pan od radości z Radości (śp. Andrzej Sas-Jaworski)
* Leszek Kwasek, Śp. Józef Janusz (kartka z życiorysu)
* Leszek Kwasek, Śp. Zbigniew Blicharski
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* z listu autora do redaktora, Hipoteza Jerzego Stocha lokalizacji rynku janowieckiego
* List redaktora do prof. Kazimierza Czaplińskiego
__________________________
NASI AUTORZY
* Janina Rusocka-Stoch, Jerzy Stoch

| Adres | Zarząd | Historia | Zadania | Oferta | Gazeta |
PowrótPowrót do strony tytułowej
Kontakt!!!