Oferta wydawnicza
Towarzystwa Przyjaciół Janowca


Wydawnictwa ciągłe Towarzystwa:
Gazeta Janowiecka "Gazeta Janowiecka" - kwartalnik o objętości 12 stron formatu A4. Nakład gazety wynosi ok. 250 egzemplarzy.
Na całość gazety składa się kilka działów:
- historia Janowca,
- wspomnienia czytelników o swoich losach w czasach minionych,
- aktualności z Życia Towarzystwa i Gminy Janowiec,
- listy,
- sport,
- reklamy.
Redaktorem naczelnym jest Leszek Kwasek.

"Notatnik Janowiecki" - początkowo ukazywał się dwa razy w roku. Objetość czasopisma wynosiła 50-65 stron formatu A5.
Nakład pojedynczego numeru wynosi 500 egzemplarzy.
Dominuje tematyka historyczna w wydaniu popularno-naukowym.
Obok artykułów naukowych, przyczynków i komunikatów, publikowane są materiały źródłowe.
Są ponadto aktualia, dział wspomnień, listy, polemiki i recenzje.
Od 2000 r. (numer podwójny 9-10) zmieniona została częstość wydawania Notatnika na jeden raz w roku, co wpłynęło jednocześnie na zwiększenie objętości wydawnictwa do około 240 stron.
Inicjatorem i redaktorem jest dr Andrzej Szymanek, nauczyciel akademicki. Pracuje na Politechnice Radomskiej. Matematyk z wykształcenia, a z zamiłowania historyk-regionalista. Od lat pasjonuje się historią pogranicza ziemi radomskiej i lubelskiej, skąd wywodzi się jego ojciec.
Dla zainteresowanych tematyką artykułów w Notatniku, zamieszczamy obok spisy treści dotychczasowych numerów.
Notatnik Janowiecki
Numery:
1 (1/96); 2 (2/96); 3 (1/97);
4 (2/97); 5 (1/98); 6 (2/98);
7 (1/99); 8 (2/99)
;
9-10 (1-2/00); 11/01; 12/02;
13/03-04; 14/05-07; 15/08
16/09; 17/10; 18/11-12; 19-20/13-16


Pozostałe wydawnictwa

"Legendy zamku janowieckiego" - reprint z 1934 r. autorstwa Franciszki Dudzińskiej.
Wydanie broszurowe o objętości 75 stron formatu A6.
Nakład 1500 egz.

"Przewodnik po Janowcu" - reprint z 1930 r. pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej.
Wydanie broszurowe zawierające 32 strony formatu A6. Jest to krótki rys historyczny Janowca.
Nakład 1500 egz.

"Janowiec nad Wisłą" - autorstwa Heleny Tarłowskiej (1910-1993), absolwentki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr historii i geografi.
Tekst był pisany w latach 50-tych, jako praca doktorska. Niestety z powodu choroby autorki nie obroniona.
Doc. dr hab. Zofia Jancewicz, kuzynka autorki, w 1996 r. zebrała rękopis i sfinansowała wydanie pracy. Zawiera ona 80 stron formatu A5.
Nakład 1000 egz.

"Pani na Sycynie" - Marii Rutkowskiej, wyd. 1998, stron 130 formatu A5.
Są to wspomnienia córki o matce, działaczce oświatowej i kulturalnej na wsi radomskiej na przełomie wieków, pisane w latach 50-tych.
Nakład 500 egz.

"W cieniu kazimierskiej fary" - tomik wierszy Mariusza Jana Kępińskiego debiutującego młodego poety kazimierskiego.
Całość opracował, przygotował do druku i sfinansował dr hab. Andrzej Sas-Jaworski, z wykształcenia przyrodnik, zajmujący sie fotografiką, malarstwem i literaturą - napisał m.in. "Dzieje Żydów kazimierskich".

"Początki miasta Janowiec nad Wisłą. Dokumenty z lat 1537, 1566, 1580" - w opracowaniu i z wstępem prof. Andrzeja Wyrobisza.
Jest to początek bibliofilskiej serii Źródeł Janowieckich.
Praca o objętości około 40 stron została wydana w 140 ponumerowanych egzemplarzach na papierze czerpanym, a pozostała część w ilości 180 sztuk na papierze zwykłym.

"Miasto Janowiec nad Wisłą. Ustrój władz miejskich i stosunki społeczno-ekonomiczne w świetle przywilejów" - autorstwa Grzegorza Janusza, rektora Puławskiej Szkoły Wyższej.
Jest ona niejako uzupełnieniem poprzedniej pozycji.
Objetość opracowania zajmuje około 100 stron.
Nakład 1500 egz.

Kościół szpitalny św. Cecylii w Janowcu
"Kościół szpitalny św. Cecylii w Janowcu" - opracowanie Jerzego Stocha.
Jest to zarys historii, od założenia i uposażenia fundacji szpitalnej poprzez lokalizację kościoła i zabudowań z nim związanych, do prezentacji sylwetek duchownych i podopiecznych szpitala - przytułku.
Format A5, objętość - 63 strony, 4 fotografie.
Nakład 500 egz.
 

"I Janowieckie Spotkania Historyczne - Firlejowie" - zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 5.06.1999 r. na zamku w Janowcu.
"W publikowanym zbiorze referatyów znajdzie Czytelnik interesujący materiał o wybitniejszych, także mniej znanych członkach rodu Firlejów, ich studiach zagranicznych, karierach urzędniczych, działalności wojskowej w XVI-XVII wieku."
Format A5, objetość - 144 strony, 16 fotografii.
Nakład 500 egz.

II Janowieckie Spotkania Historyczne
"II Janowieckie Spotkania Historyczne - Gospodarcza i kulturotwórcza rola Firlejów - Firlejowie w tradycji lokalnej" - zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 27.05.2000 r. na zamku w Janowcu.
Referaty dotyczyły - "pochodzenia rodu Lewartów, ich rozsiedlenia w Małopolsce oraz na Lubelszczyźnie w okresie późnego średniowiecza. Mówiono także o XVI-wiecznych wiejskich społecznościach dóbr firlejowskich w Lubelskiem. Takoż o problematyce dzierżaw królewskich trzymanych przez Firlejów w XVI wieku. Omówiono także działalność urbanizacyjną i działalność edukacyjną rodziny Firlejów w XVI wieku."
Format A5, objetość - 200 stron, 21 fotografii.
Nakład 500 egz.

"Struna bolesnej pamięci - Pani na Sycynie cz. II" - Marii Rutkowskiej
Dalsza część wspomnień córki o matce obejmujących lata okupacji i wczesne lata powojenne oraz wspomnienia z późniejszego okresu.
Format A5, objętość - stron, 19 fotografii.
Nakład 500 egz.

"Szkoła Elementarna w Janowcu, lata 1809-1914" - opracowanie Sebastiana Piątkowskiego
"Ta niecierpliwie oczekiwana praca oświetla nieznane dzieje janowieckiej szkoły w latach 1809-1914.Dowiadujemy się z książki o: "trudnych początkach szkoły" (1809-1830), "nadziejach i rozczarowaniach" (1830-1848), "latach spokojnych" (1848-1869), "drodze do likwidacji" (1869-1876), "latach nocy apuchtinowskiej" (1880-1893), "porażkach i sukcesach" (1893-1914)."
Format A5, objętość - 113 stron, 1 fotografia.
Nakład 500 egz.

"III Janowieckie Spotkania Historyczne - Mecenat kulturalny Firlejów - Firlejowie w tradycji lokalnej Lubelszczyzny" - zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka, która odbyła się w dniu 2.06.2001 r. na zamku w Janowcu.
"Tym razem mówiono o mecenacie kulturalnym Firlejów. Referaty wygłosili historycy z Lublina, Warszawy, Köln. Przypomnieli oni zasługi tej rodziny na polu wspierania i promowania działalności kulturalnej, literackiej, artystycznej, urbanistycznej, architektonicznej w Polsce XVI-wiecznej; w Janowcu nad Wisłą w szczególności."
Format A5, objetość - 196 stron, 12 fotografii.
Nakład 500 egz.

"Kościół parafialny w Janowcu"
Jest kolejną pozycją z serii Małe Monografie Janowieckie autorstwa Jerzego Stocha - "(...) historyka, archiwisty, miłośnika i badacza dziejów Janowca nad Wisłą. Autor omawia okoliczności założenia parafii, jej terytorium, uposażenie, bazę materialną, wygląd i dawne wyposażenie kościoła pod wezwaniem św. Stanisława i św. Małgorzaty. Czytamy o ważniejszych wydarzeniach w życiu kościoła i parafii. Poznajemy nazwiska dawnych proboszczów i wikariuszy janowieckich."
Format A5, objętość - 70 stron, 8 fotografii.
Nakład 500 egz.

IV Janowieckie Spotkania Historyczne
"IV Janowieckie Spotkania Historyczne - "Parafie rejonu Wisły Środkowej w XII-XIXw. Zarys dziejów parafii w Janowcu nad Wisłą" - zbiór referatów z sesji naukowej pod red. A. Szymanka i F. Jaroszyńskiego, która odbyła się w dniu 15.06.2002 r. na zamku w Janowcu.
"Wygłoszono referaty poświęcone rozwojowi i organizacji sieci parafialnej w rejonie Wisły Środkowej w XII-XVIII wieku, a także aspektom gospodarczym życia tutejszych parafii w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Tematyka ważna i nie do końca zbadana. Z pewnością zainteresuje regionalistów i historyków lokalnego kościoła."
Format A5, objętość - 263 strony, 11 fotografii.
Nakład 500 egz.

Miasteczko
"Miasteczko" Szalom Asz.
Oddając do rąk Czytelnika "Miasteczko" Szaloma Asza - jednego z największych pisarzy tworzących w jidysz - chcemy na nowo odczytać niezwykle barwnie opisane codzienne życie żydowskich mieszkańców sztetl, przybliżyć ten zapomniany, na swój sposób magiczny świat, którego już nie ma.
Wydanie książki wsparli finansowo: Społeczna Fundacja Miasta Kutna; Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej; Petit s.c., skład, druk, oprawa - Lublin; BISE - Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Polmos Lublin S.A.; Maria Andzelm-Kershenbaum - New Jersey; Zofia Jancewicz - Warszawa; Józef Sułek - Kłodzko; Czesław Caryk, "Krokus" - Pająków; "Pod Wietrzną Górą", Restauracja i Hotel - Kazimierz Dolny; Katarzyna i Wojciech Bieńkowscy - Warszawa; Hotel "Waksman" - Lublin
Format A5, objętość - 236 stron, liczne fotografie z Kazimerza Kutna i Janowca.
Nakład 1000 egz.

"ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka - sztetl." V JSH, 28, 06, 2003 r.
Zbiór referatów i komunikatów wygłoszonych podczas sesji naukowej w czasie V JSH.
Poszczególne artykuły ilustrują różne poroblemy z pogranicza histori i kultury żydowskich mieszkańców miejscowości. Ukazują w ogólnych zarysach takie zagadnienia jak historia, literatura, sztuka, handel, aktywność polityczna, Holocaust. Nie było celem zbadanie dziejów Żydów tego regionu w ścisle określonym przedziale czasowym, lecz możliwie szerokie ukazanie spektrum Historii Żydów Janowca, Kazimierza Dolego i Puław (od XVI do lat 40-tych XX wieku), które może przyczynić się do zgłębienia w przyszłosci tej mało jeszcze poznanej tematyki.

Format A5, objętość - 317 stron, fotografie.
Nakład 1000 egz.

"Pani na Sycynie. Z dziejów Rodziny."
"Towarzystwo Przyjaciół Janowca wydaje oto trzeciš część sagi rodu Czaplińskich oraz rodzin z nimi spokrewnionych i spowinowaconych. (...) Na publikację składają się trzy obszerne teksty wspomnień: W zadumie nad przeszłością (Maria Rutkowska); Nie tylko w Zbożennie. Wspomnienia z Polski, Włoch i Francji (Kamila Morżkowska-Laval); Wspomnienia (Alina Czaplińska). (...)
We wspomnieniach trzech kobiet wracają sylwetki osób, które zapisały się w dziejach lokalnych - nie tylko dawnej ziemi radomskiej. Jednak główni bohaterowie wspomnień tutaj kiedyś żyli i umierali. Ich doczesne szczątki spoczywają na wielu okolicznych cmentarzach."

Format A5, objętość - 351 stron, noty genealogiczne
Nakład 1000 egz.

Album
Album "JANOWIEC"
"Myśl wydania albumu o Janowcu zrodziła się przed dziesięcioma laty, razem z powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Jednakże wersja, którą otrzymają do rąk czytelnicy jest zgoła odmienna od pierwotnej. Miał to być przede wszystkim dokument złożony ze starych, czarno-białych fotogramów, przedstawiający naszą miejscowość i jej mieszkańcow w pierwszej połowie ubiegłego wieku. (...) Należało więc (...) podporządkować się wymogom rynku, przygotowując książkę dla odbiorcy nie tylko związanego z Janowcem. I stąd konieczność zrezygnowania z pierwotnej dokumentalnej formy albumu." (L. Kwasek)
Fotografie: Janusz Szyndler
Format 240x300, objętość - 160 stron

"VI JSH - Tarłowie.
Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIXw."

"Niewiele wiemy o rodzie TARŁÓW w ogóle. Można postawić tezę, że przez historyków zostali trochę zapomniani. Może z powodu wyjątkowo rozproszonych źródeł archiwalnych? Ale my tutaj w Janowcu chcemy wskrzesić pamięć historyczną o nich. Stąd dzisiejsze spotkanie, które traktujemy jako pierwsze i chyba nie ostatnie. Być może dzisiejsze spotkanie na zamku w Janowcu - zainspiruje do pracy większej. Być może napiszemy wspólnie kolejną "trylogię", tym razem o Tarłach herbu Topór, którzy w XVI-XVIII stuleciach byli jednymi z możnych Rzeczypospolitej." (A. Szymanek)
Format A5, objętość - 134 strony, nakład 200 egz.

"VIII JSH - Tarłowie.
Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu." t. 2

"Już po raz drugi Towarzystwo zorganizowało sesję historyczną poświęconą specjalnie rodowi TARŁÓW herbu Topór. Byli kiedyś możni, znamienici pracami, które podejmowali dla chwały Rzeczypospolitej, ale też swojego wywyższenia. Szybko wzrastali gospodarczo, politycznie i wojskowo, aby w wiekach XVI-XVIII stać się znznym magnackim rodem Rzeczypospolitej.
Format A5, objętość - 204 strony, nakład 300 egz.

"Notatnik Janowiecki" nr 1 do 6 (wznowienie)
Ze względu na wyczerpane nakłady pierwszych sześciu numerów Notatnika, wznowiliśmy je, przy okazji zwiększając nieco trzcionkę, a tym samym powiększając ilość stron. Dzięki temu możliwe było zastosowanie przez drukarnię innej techniki szycia i uformowanie grzbietu książki. Zyskał na tym zdecydowanie wygląd Notatnika. (L. Kwasek)
Format A5, objętość - 80-110 stron, nakład 100 egz.

"Pani na Sycynie" - Marii Rutkowskiej, wyd. II, 2010 (poprawione i uzupełnione), stron 180 formatu A5.
Są to wspomnienia córki o matce, działaczce oświatowej i kulturalnej na wsi radomskiej na przełomie wieków, pisane w latach 50-tych.
Nakład 500 egz.

Legendy...
"Legendy zamku janowieckiego" - Franciszki Dudzińskiej wydane w nowej szacie graficznej i z krótkim słowem wydawcy dotyczącym autorki. Na końcu zbioru legend zamieszczono tę najbardziej znaną "O Czarnej Damie" spisaną na podstawie podań ludowych przez Józefa Janusza.
Wydanie formatu 20x20 o objętości 108 stron z ilustracjami zamku.
Nakład 500 egz.

"Przewodnik po Janowcu" - ponowny reprint z 1930 r. pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej, zawierający krótki rys historyczny Janowca. Dodatkowo zamieszczono krótką notę o autorze napisaną przez Michała Pawlikowskiego.
Wydanie broszurowe objętości 32 stron formatu A6.
Nakład 500 egz.

"Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej" - materiały z sesji naukowej z 25 czerwca 2011 r. dotyczącej "(...) czasów, gdy Lubomirscy władali Janowcem, jak również pełnili funkcje starostów w pobliskim Kazimierzu, stanowiącym miasto królewskie".
Wydanie o objętości 148 stron formatu A5.
Nakład 500 egz.

"Powódź na Powiślu Lubelskim w 2010 roku. Hydrotechnika a ochrona przyrody" - materiały z sesji XIII i XIV Zimowych Spotkań Janowieckich z lat 2011 i 2012 poświęcone - "katastrofalnej powodzi, jaka miała miejsce w Janowcu w 2010 r. Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną i zapobieganiem skutkom powodzi".
Wydanie o objętości 140 stron formatu A5.
Nakład 500 egz.

"Lubomirscy. Wśród ludzi i książek" - materiały z sesji naukowej (29 czerwca 2013 r.) mającej na celu pokazać "(...) wybitnych reprezentantów, ale także wpisać ich w szersze tło społeczno-kulturowe, pokazać keręgi społeczne, w których się obracali, z którymi wchodzili w relacje, wywierając swoją osobowością i indywidualnością zauważalny wpływ na kształt życia społecznego, politycznego i kulturalnego.".
Wydanie o objętości 134 stron formatu A5.
Nakład 300 egz.

"Wspomnienia" - Książka Marii z Czaplińskich Knabe zawierająca wspomnienia autorki z lat dzieciństwa i młodości.
Wydanie o objętości 188 stron formatu A5.
Nakład 200 egz. Janowiec 2015.

"Bibliografia wydawnictw TPJ oraz Notatnika Janowieckiego" - Książka opracowana przez p. Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie, zawierająca w sposób naukowy opracowaną bibliografię wydawnictw TPJ oraz zawartość Notatnika Janowieckiego.
Wydanie o objętości 90 stron formatu B5.
Nakład 200 egz. Janowiec 2016.

"Cmentarz parafialny w Janowcu" - Monografia autorstwa K. Wolskiej, A. Szymanka, M Suszek-Waś. na temat Janowieckiego cmentarza parafialnego wraz ze indeksem nazwisk osób pochowanych na cmentarzu.
Wydanie o objętości 547 stron formatu B5. Zawiera fotografie.
Nakład 500 egz. Janowiec 2016.

"20 lat: 1995-2015 TPJ" - Publikacja w formie elektronicznej, zawierająca "Gazetę Janowiecką" nr 1-75 wraz ze skorowidzami do przeszukiwania zgromadzonych materiałów. Publikacja zawiera także w formie całościowej wspomnienia wybranych autorów publikowane w gazecie w postaci odcinków.
Wydanie na nośniku elektronicznym (karta USB) o pojemności 8 GB.
Nakład 100 szt. Janowiec 2016.

"Czterechsetletnie dzieje organów kościoła parafialnego w Janowcu" - Publikacja autorstwa prof. Wiktora Zygmunta Łyjaka - znanego artysty muzyka w dziedzinie gry organowej, który "jako inwentaryzator skatalogował organy w niemal połowie Polski". "Książka wydana przez Towarzystwo jest monografią, która na tle dziejów miejscowego instrumentu przedstawia historię polskiego budownictwa organowego".
Wydanie o objętości 200 stron formatu B5. Zawiera fotografie oraz indeks osobowy i topograficzno-rzeczowy.
Nakład 200 szt. Janowiec 2016.


W przygotowaniu znajdują się:

W planach wydawniczych Towarzystwa znajduje się:
"Album Janowiec" - będzie to drugie wydawnictwo albumowe Towarzystwa. W zasadniczej części złożą się na nie fotografie z archiwalnych zasobów Towarzystwa.

"Dwór w Moniakach" to następna planowana pozycja wydawnicza. Autorką tekstu jest jedna z ostatnich właścicielek znajdującej się obecnie w Janowcu, obok zamku, siedziby ziemiańskiej spod Kraśnika.

"Dziedzictwo językowo-kulturowe nadwiślańskiej gminy Janowiec" - publikacja autorstwa Halinay PELC i Renaty Sykuła.


Możliwości zakupu wydawnictw Towarzystwa

Wydawnictwa Towarzystwa dostępne są w następujących punktach sprzedaży:

 • Warwszawa:
 • Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7;
 • Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5;
 • Lexikon, Maciej Woliński, ul Sengera Cichego 24/2a;
 • Lublin:
 • Księgarnia Uniwersytecka Sp. zo.o., pl. M. Curie Skłodowskiej 5;
 • Puławy:
 • Salon Książki Exlibris s.c., ul. Centralna 21d;
 • Przeds. Dom Książki, Księgarnia, ul. Centralna 9;
 • PTTK Biuro Obsługi Turystów, ul. Czartoryskich;
 • Kazimierz Dolny:
 • Muzeum Nadwiślańskie - Zamek w Janowcu, Kamienica Celejowska;
 • PTTK, ul. Rynek 27;
 • Księgarnia "Tania Książka", ul. Lubelska 5;
 • Janowiec:
 • "Dom Chleba" Reypol, Rynek;
 • Delikatesy "Groszek" M. Jagos, Rynek;
 • Kiosk "Ruch", Rynek;
 • Maćkowa Chata - kawiarnia, Rynek;
 • Sklep Spożywczy, ul. Radomska;


| Aktualności | Siedziba | Zarząd | Zadania | Kalendarium | Działalność | Notatnik | Gazeta |
| Strony | Statut | Nagrody |
PowrótStrona główna
Kontakt!!!