ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Towarzystwo Przyjaciół Janowca n. Wisłą". W dalszych postanowieniach Statutu nazwa będzie używana w skrócie - "Towarzystwo".
 2. Czas trwania Towarzystwa nie jest oznaczony.
§2
 1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Janowiec w powiecie puławskim województwa lubelskiego.
 2. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, kraje europejskie, USA i inne kraje.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§3
 1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" /Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem wpisu do rejestru nabywa osobowość prawną.
§4
 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§5
 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci z napisem "Towarzystwo Przyjaciół Janowca n. Wisłą", posiadania sztandaru, wydawania medali, odznak honorowych i dyplomów oraz przyznawania ich osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.