ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Towarzystwa

§6
Celem Towarzystwa jest:
 1. Rozwijanie etyczno-moralnych zasad współżycia społecznego.
 2. Zwalczanie patologii społecznych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania obywateli a zwłaszcza nieletnich.
 3. Popieranie moralne osób szykanowanych za uzasadnioną krytykę.
 4. Popularyzowanie historii Janowca.
 5. Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów ludowych, zwyczajów charakterystycznych dla Janowca i okolic.
 6. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i materiałów związanych z przeszłością i teraźniejszością Janowca.
 7. Współdziałanie w organizacji życia kulturalnego i sportowego.
 8. Popularyzowanie i promowanie walorów turystycznych Janowca oraz miejscowych wyrobów rzemiosła ludowo - artystycznego i produktów przemysłowych.
 9. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabytków historii, miejsc pamięci narodowej i pomników przyrody oraz otaczania ich odpowiednią opieką i szacunkiem.
 10. Podejmowanie wysiłków w celu uczynienia ochrony środowiska naturalnego jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców Janowca.
 11. Pozyskiwanie sponsorów i inwestorów, którzy chcieliby zainteresować się Janowcem.
 12. Kształtowanie przyjaznych postaw wobec ludzi innych kultur, religii i zachowań.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 1. Popularyzowanie folkloru nadwiślańskiego, organizowanie imprez artystycznych, festiwali, wystaw i konkursów oraz tworzenie miejscowych zespołów artystycznych i sportowych.
 2. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich dotychczas opracowanych materiałów o Janowcu oraz dalsze kontynuowanie działalności wydawniczej w tym: folderów, pamiątek, pocztówek i informatorów o zaletach turystycznych Janowca.
 3. Zainteresowanie historią Janowca pracowników naukowych uczelni i placówek naukowych.
 4. Organizowanie popularnych prelekcji oraz spotkań (rozmów) przedstawicieli Towarzystwa, władz porządku publicznego, administracji państwowej i samorządowej na tematy interesujące mieszkańców Janowca.
 5. Podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa.
 6. Oddziaływanie na przedsiębiorstwa i instytucje, aby podejmowały działalność inwestycyjną i handlową na terenie gminy Janowiec.