ROZDZIAŁ III

§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.
§9
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni może być członkiem Towarzystwa na warunkach określonych w art. 3 ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
§10
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa i zadeklaruje materialne i społeczne poparcie dla realizacji jego celów. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§11
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której za jej zgodą godność tę nada Walne Zebranie Towarzystwa, jako wyraz szczególnych zasług dla mieszkańców Janowca.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają wpisowego i składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
§12
Członek zwyczajny ma prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
 2. Współtworzenia programu działalności Towarzystwa, w tym zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa oraz żądać interesujących go informacji o działalności Zarządu i całej organizacji.
 3. Korzystania z majątku Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 4. Dobrowolnego wyboru pracy w jednym z zespołów problemowych.
 5. Nieskrępowanej oceny pracy Zarządu.
§13
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami Towarzystwa i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa.
 3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Na mocy uchwały Zarządu emeryci i renciści oraz młodzież szkolna mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie z opłat członkowskich.
§14
 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w wyniku:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Towarzystwa,
   2. za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy lata,
  3. śmierci członka.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące spraw określonych w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu osoba zainteresowana ma prawo do złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 4. Od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.