ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Towarzystwa

§15
Władzami Towarzystwa są:
 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna.
§16
Walne Zebranie Członków:
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają prawo wszyscy członkowie Towarzystwa.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest co najmniej połowa członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze. Obrady zwołane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o walnym zebraniu są prawomocne bez względu na liczbę obecnych i odbywają się co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
§17
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 30 września następnego roku. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków w terminie 14 dni przed jego odbyciem.
§18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa.
 2. Wybór Zarządu i jego prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego, rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub nazwy Towarzystwa.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
 5. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa w sprawach nie ujętych w Statucie.
 7. Rozstrzyganie o sprawach, do których rozwiązania nie upoważnia Statut odpowiednich organów Towarzystwa.
§19
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwoływane:
 1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego zebrania,
 2. z inicjatywy Zarządu,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwołane i załatwiać tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż 30 dni od wpłynięcia żądania lub wniosku.
§20
Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością uprawnionych do głosowania.
Zmiany Statutu, rozwiązanie lub likwidacja Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne pod warunkiem, że 2/3 obecnych na zebraniu członków wyraża taką wolę. Wybory władz Towarzystwa są tajne.
§21
Zarząd Towarzystwa.
 1. Zarząd Towarzystwa składa się z: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 2-10 członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes raz na trzy miesiące.
 4. Zarząd w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności może uzupełnić swój skład. Zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.
 5. Udział w zebraniu Zarządu, przewodniczących zespołów problemowych i członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadzie prawa głosu doradczego.
§22
Do zakresu działania Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
 3. Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
 4. Powoływanie zespołów problemowych zgodnie z dobrowolnym wyborem (zgłoszeniem) członków.
 5. Podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.
 6. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 7. Przyjmowanie nowych członków.
 8. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz nieporozumień i ewentualnych konfliktów, jakie pojawiają się wśród członków.
 9. Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
 10. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów jego członków oddanych w głosowaniu jawnym.
§23
Komisja Rewizyjna.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2-4 członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Do kompetencji Komisji należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli Zarządu z działalności statutowej i finansowej Towarzystwa oraz realizacji Uchwał Walnego Zebrania,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi w celu uzyskania wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz wniosku o absolutorium dla Zarządu,
  4. Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 5. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności w porozumieniu z Zarządem może uzupełnić swój skład. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.