ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa

§24
 1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje z: wpisowego, składek, działalności statutowej, darowizn, spadków, dotacji, wydawnictw, imprez, usług, dochodów z nieruchomości, ruchomości i ofiarności publicznej.
 3. Pisemne zobowiązania majątkowe Towarzystwa wymagają podpisów prezesa lub jego zastępców oraz skarbnika.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tych sprawach przepisami.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§25
 1. Zmiana Statutu, nazwy Towarzystwa oraz jego rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§26
 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
 2. W sprawach rejestrowych stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
§27
Zmiana Statutu następuje w trybie obowiązującym przy jego uchwalaniu.
Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 

 

Janowiec nad Wisłą 1995r.