Składki

Przypominamy o statutowym obowiązku płacenia składek członkowskich. Nieregulowanie tej należności przez trzy kolejne lata zobowiązuje zarząd do skreślenia osoby niepłacącej z listy członków TPJ. Mamy nadzieję, że do takiej ostateczności nie dojdzie.