Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zorganizował Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu.

Porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
c. zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
10. Program działalności TPJ.
11. Zamkniecie obrad.

Protokół ze spotkania