Zapraszamy na nasze Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca w dniu 12.08.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, ul. Plac Wolności 1, godz.11.00 (I termin), godz. 11.15 (II termin).

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ w 2022 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przerwa kawowa.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz udzielenia mu absolutorium,
– zatwierdzenie bilansu rocznego TPJ.

11. Program działalności TPJ na lata 2024-2025.
12. Wystąpienie Jubilata – Leszka Kwaska, Honorowego Prezesa TPJ.
13. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem – zarząd TPJ

 

Załączniki:

Zaproszenie – Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 12 sierpnia 2023 r.

Protokół – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze z 20 sierpnia 2022 r.