Tytuł: Bibliografia Janowca i okolic
Data wydania: 2020
Liczba stron: 214
Autor: Alicja Matczuk, Artur Znajomski
Nakład: 150

"To kolejna bibliografia dotycząca Janowca nad Wisłą. Pierwsza - wydana trzy lata temu - była swoistym repertorium bibliograficznym publikacji Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Druga zaś zbiera i grupuje publikacje na temat Janowca i jego okolic. Geograficznie wychodzi poza historyczne granice rozległej kiedyś parafii janowieckiej i wyraźnie mniejsze granice administracyjne dzisiejszej gminy janowieckiej. Dość dobrze natomiast wkomponowuje się w historyczne granice dawnych dóbr ziemskich klucza janowieckiego, które istniały od czasu Firlejów do lat 1789-1805, kiedy to rozpadły się ostatecznie.
Autorami książki są pracownicy Katedry Humanistyki Cyfrowej - Instytutu Historii - Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca jako pomysłodawca bibliografii współpracuje z Wydawnictwem UMCS. Nieczęsto dochodzi do kooperacji wydawnictw akademickich z towarzystwami regionalnymi. I warto to podkreślić. (...)"

Andrzej Szymanek

SPIS TREŚCI

Słowo od Prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca | Szkic do dziejów Janowca nad Wisłą (Andrzej Szymanek) | Uwagi metodyczne | Wykaz ważniejszych skrótów stosowanych w zrębie głównych oraz indeksach bibliografii | Wykaz wykorzystanych czasopism wraz z ich skrótami |

BIBLIOGRAFIA
I. Dział ogólny
II. Środowisko geograficzne. Przyroda
III. Położenie. Rozwój przestrzenny
IV. Historia Janowca i okolic
V. Etnografia. Zwyczaje. Życie codzienne
VI. Zagadnienia prawno-administracyjne (od roku 1989)
VII. Zagadnienia gospodarcze
VIII. Zagadnienia komunalne
IX. Zagadnienia społeczno-polityczne
X. Zagadnienia wyznaniowe
XI. Oświata. Kultura
XII. Książka. Czasopiśmiennictwo. Biblioteki. Muzea
XIII. Budownictwo i architektura. Zabytki i ich ochrona
XIV. Sport
XV. Janowiec i okolice w literaturze i muzyce
XVI. Biografie. Przyczynki do życiorysów |

Indeks osobowy | Indeks przedmiotowy nazw geograficznych

Zapytaj o możliwość zakupu książki