Charakter
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą jest stowarzyszeniem.

Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Janowiec w powiecie puławskim województwa lubelskiego.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” /Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/ oraz posiadanego Statutu.

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Główne cele
Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Podstawowe zadania wynikające ze statutu Towarzystwa:

Poznawanie i popularyzacja historii Janowca i okolicy obejmującej swym zasięgiem ziemie dawnego klucza janowieckiego Firlejów i Lubomirskich (obecne parafie: janowiecka, przyłęcka i łagowska).

Utrwalanie i zabezpieczanie śladów historii dawnej i najnowszej w postaci dokumentów, fotografii, relacji oraz wszelkiego rodzaju zapisów.

Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla Janowca i okolic.

Kształtowanie przyjaznego stosunku do ludzi innej wiary, narodowości, rasy, do ludzi o innych poglądach oraz do środowiska naturalnego w którym żyjemy.

Organizowanie i inicjowanie działań w obszarze życia kulturalnego i sportowego.

Poszukiwanie sponsorów w celu zdobycia środków finansowych na działalność statutową Towarzystwa.