Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, z dnia 20.08.2022 roku w sprawie wyboru nowego Zarządu TPJ na lata 2022–2027, podjętą na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18, punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Zarządu TPJ w składzie:

  1. Andrzej SZYMANEK – prezes
  2. Leszek KWASEK – wiceprezes
  3. Filip JAROSZYŃSKI – wiceprezes
  4. Elżbieta WÓJCIK – skarbnik
  5. Andrzej MADEJ – sekretarz
  6. Marek KWASEK – członek Zarządu
  7. Krzysztof DŁUGOKĘCKI – członek Zarządu

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków TPJ

 

Natomiast zgodnie z uchwałą podjętą w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej TPJ na lata 2022–2027, na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą (paragraf 18, punkt 2), Walne Zebranie Członków TPJ zatwierdziło wybór Komisji Rewizyjnej TPJ w składzie:

  1. Agnieszka Godos – przewodnicząca
  2. Wojciech Szczepanek – członek
  3. Maria Jaroszyńska – członek

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków TPJ

 

Zdjęcia – Wiesław Szczepanek

W dniu 18 maja 2019 r. o godz. 11.30 /w drugim terminie/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ.

Zebranie podjęło jednogłośnie uchwały w sprawach przyjęcia:
– sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
– sprawozdania Zarządu i udzielenia mu absolutorium,
– bilansu rocznego Towarzystwa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów prezesem Towarzystwa na nową kadencję został Andrzej Szymanek, a cały skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:
1. Andrzej Szymanek – prezes.
2. Leszek Kwasek – wiceprezes.
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes.
4. Andrzej Madej – sekretarz.
5. Elżbieta Wójcik – skarbnik.
6. Henryk Kowalski – członek.
7. Łukasz Skowyra – członek.

Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby:
1. Maria Kołtun.
2. Maria Jaroszyńska.
3. Marta Kocoń.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego głosowania, zebrani jednogłośnie zatwierdzili przyjęcie zmodernizowanej wersji Statutu, która bezpośrednio po zatwierdzeniu przez sąd, zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w przygotowywanym numerze Notatnika Janowieckiego.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPJ na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2021 r. w wyniku głosowania zatwierdziło kooptację na członka Zarządu TPJ p. Marka Kwaska.

W dniu 27.08.2016 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów skład nowego zarządu przedstawia się następująco:

1. Andrzej Szymanek – prezes
2. Leszek Kwasek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Andrzej Madej – sekretarz
5. Elżbieta Wójcik – skarbnik
6. Karolina Jaroszyńska – członek
7. Henryk Kowalski – członek
8. Łukasz Skowyra – członek
9. Wiesław Szczepanek – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Elżbieta Maria Wójcik – przewodnicząca
2. Sabina Kwiatkowska – członek
3. Jan Dębicki – członek

W dniu 31.08.2013 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu, przedstawia się następująco:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Justyna Chechelska-Kowalczyk – sekretarz
5. Zofia Aleksandra Cieloch – skarbnik
6. Elżbieta Wójcik – członek
7. Stanisław Jędrych – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Elżbieta Maria Wójcik – przewodnicząca
2. Sabina Kwiatkowska
3. Jan Dębicki

W dniu 4.09.2010 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu, przedstawia się następująco:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Elżbieta Maria Wójcik – sekretarz
5. Małgorzata Wójcik – skarbnik
6. Maria Kusiak – członek
7. Stanisław Jędrych – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Anatol Szurmak – przewodniczący
2. Sabina Kwiatkowska
3. Jan Dębicki

W dniu 1.09.2007 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu, przedstawia się następująco:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Stanisław Jędrych – sekretarz
5. Andrzej Łyszczarz – skarbnik
6. Maria Kusiak – członek
7. Tomasz Bobrowski – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Anatol Szurmak – przewodniczący
2. Sabina Kwiatkowska
3. Jan Dębicki

W dniu 19.06.2004 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu, liczącego po ostatnich zmianach w statucie siedem osób, przedstawia się następująco:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Helena Wójcik – sekretarz
5. Andrzej Łyszczarz – skarbnik
6. Wojciech Bieńkowski – członek
7. Tomasz Bobrowski – członek

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Jan Dębicki
2. Sabina Kwiatkowska
3. Anatol Szurmak

W dniu 21.07.2001 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Filip Jaroszyński – wiceprezes
4. Maria Kołtun – sekretarz
5. Tadeusz Olejarczyk – skarbnik
6. Wojciech Bieńkowski – członek
7. Henryk Kowalski – członek
8. Krystyna Wolska – członek
9. Elżbieta Wójcik – członek
10. Helena Wójcik – członek
11. Elżbieta Żukowska – członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Henryk Dębicki – przewodniczący
2. Sabina Kwiatkowska – członek
3. Jerzy Sułek – członek

W składzie zarządu pojawili się nowi członkowie. Prof. Wojciech Bieńkowski zajmie się poszukiwaniem sponsorów i zdobywaniem środków finansowych. Liczymy, że dzięki jego staraniom niebawem wydamy od dawna oczekiwany album o Janowcu. Henryk Kowalski, jak już wcześniej deklarował, będzie wspomagał wysiłki władz gminy oraz nasze, na rzecz upowszechnienia wśród rolników produkcji ekologicznej żywności. Helena Wójcik, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, będzie organizować Wielkanocny Konkurs Pisankowy oraz zajmować się przygotowywaniem konferencji i spotkań TPJ.

W dniu 30.05.1998 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład nowego zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Andrzej Szymanek – wiceprezes
3. Krystyna Wolska – wiceprezes
4. Maria Kołtun – sekretarz
5. Tadeusz Olejarczyk – skarbnik
6. Elżbieta Wójcik – członek
7. Zofia Pietras – członek
8. Elżbieta Żukowska – członek
9. Filip Jaroszyński – członek
10. Grażyna Boronowska – członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Henryk Dębicki – przewodniczący
2. Ks. Kan. Marian Misiak – członek
3. Jerzy Sułek – członek

W dniu 12.08.1995 r. odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.
W wyniku wyborów w skład zarządu weszli:

1. Leszek Kwasek – prezes
2. Krystyna Wolska – wiceprezes
3. Elżbieta Żukowska – wiceprezes
4. Zofia Goleniewicz – skarbnik
5. Stanisław Andzelm – członek
6. Edward Filipowski – członek
7. Bogdan Gawenda – członek
8. Wiesława Makarewicz – członek
9. Zofia Pietras – członek
10. Wiesława Suchecka – członek
11. Andrzej Szymanek – członek
12. Elżbieta Wójcik – członek

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Edmund Olejarczyk – przewodniczący
2. Krzysztof Krajewski – członek
3. Jerzy Sułek – członek