W połowie lutego została wydrukowana nowa książka TPJ pt. „JANOWIEC nad Wisłą. Dzieje miasta 1537-1869” autorstwa Andrzeja Szymanka. „Książka przybliża dzieje dawnego miasteczka leżącego w malowniczym miejscu Małopolskiego Przełomu Wisły.”

W wyniku prowadzonych prac zarządu i konsultacji prawniczych na stronie internetowej TPJ, w zakładce „Aktualności” zamieszczono projekt nowego Statutu TPJ (tekst jednolity) – nad którym odbędzie się głosowanie podczas planowanego na dzień 20.08.2022 r. Walnego Zebrania Członków TPJ.

Zaplanowane Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na 20 sierpnia z głównym tematem – uchwalenie nowego statutu TPJ.

Decyzja o planowanej sprzedaży budynku Urzędu Gminy Janowiec i przeniesieniu urzędu do budynku szkoły wywołała protest. Członkowie zarządu, członkowie i sympatycy TPJ, w tym „Honorowi Obywatele Janowca”, mieszkańcy gminy Janowiec oraz jej sympatycy zaapelowali o wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji translokacji siedziby władz gminy na peryferie Janowca oraz sprzedaży ponad 100-letniego janowieckiego ratusza. Według protestujących „Tak ważna decyzja nie może być podejmowana w pośpiechu, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami, którzy o likwidacji swojego ponad 100-letniego urzędu dowiadują się z lokalnych gazet”.

Zgodnie ze Statutem TPJ (§ 22, pkt 4), zarząd powołał z dniem 24 marca Zespół Problemowy, któremu nadał nazwę „Społeczna Komisja ds. Odnowy Janowca nad Wisłą” / SKOJ/. Powołanie SKOJ było następstwem wypełnienia się warunków:
1) koniecznego – manifestacja społecznej potrzeby zmian w obszarze życia społecznego Janowca i Gminy.
2) dostatecznego – dobrowolne zgłoszenie zamiaru utworzenia społecznego ciała, którego członkowie mieliby pracować na rzecz odnowy Janowca. Zgłoszenia dokonała grupa członków TPJ, którą uznano za autorów inicjatywy i liderów planowanych działań.
Utworzona Komisja ma charakter otwarty; uznano, że cele, zadania oraz strukturę zarządzania pracami SKOJ ustalą członkowie-założyciele. TPJ i SKOJ zamierzają realizować różne cele na rzecz odnowy Janowca i Gminy. Jednak dwa można wskazać jako strategiczne: 1) odnowa materialnych i kulturowych zasobów ważnych dla materialnego i kulturowego wzrostu Janowca i Gminy; 2) starania o przywrócenie praw miejskich Janowca.

Nowa książka wydana przez TPJ – „Wspomnienia” płk w st. sp. dr Zygmunta Bulzackiego to poruszająca podróż do przeszłości Janowca. Przeszłości, po której dziś pozostały jedynie wybrane budynki, place, nazwy ulic – i odchodzące pokolenie, do którego należy także autor wspomnień. Zygmunt Bulzacki (rocznik 1925) wprowadza nas w ten nieistniejący już świat krok po kroku – i robi to wyjątkowo sugestywnie, dzięki czemu od pierwszych stron możemy poczuć niepowtarzalną atmosferę tamtych chwil. (GJ 99/2021)

Władze gminy udostępniły TPJ miejsce w lokalu dawnej Szkoły Rolniczej przy ul. Lubelskiej 9. Podpisano umowę użyczenia z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu, reprezentowanym przez dyrektora Michała Kowalczyka. Dzięki jego życzliwości TPJ otrzymało również część umeblowania.
Nowy lokal został odnowiony dzięki środkom TPJ oraz wsparciu finansowym członków zarządu.

Podczas Dni Janowca, w dniu 10 lipca prezes Towarzystwa Przyjaciół Janowca – Andrzej Szymanek ogłosił krótki komunikat o rozpoczęciu inicjatywy „Janowiec Miastem”.

24 lipca odbyło się w Janowcu pierwsze z serii planowanych spotkań, dotyczących podjęcia działań na rzecz przywrócenia osadzie JANOWIEC statusu miasta. Organizatorem spotkania, na które zaproszono władze samorządowe gminy, wójta oraz radnych, było TPJ.
Andrzej Szymanek przedstawił prezentację multimedialną pt. JANOWIEC MIASTEM, przypominającą ważniejsze fakty z miejskich dziejów Janowca oraz tło utraty statusu miasta w 1869 roku. Przedstawiono także specjalnie przygotowana ulotkę  uzasadniającą celowość i sens starań o prawa miejskie, korzyści jakie mogą być z tym związane oraz długą listę pytań (i odpowiedzi) jakie mogłyby pojawić się ze strony mieszkańców Janowca i całej gminy.

Został wydany 100. numer Gazety Janowieckiej. Aktualny skład redakcji to: Leszek Kwasek -Redaktor Naczelny, Andrzej Madej – Sekretarz Redakcji, Filip Jaroszyński – Członek Redakcji, J.A. Rotmańska – współpraca. W laudatio na okoliczność wydania 100. numeru Gazety Janowieckiej autorstwa prezesa TPJ Andrzeja Szymanka mogliśmy przeczytać: „Wy Panowie Redaktorzy, ale też my Czytelnicy, wieńczymy dzisiaj dzieło i zamykamy pewien etap historii Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Za chwilę zacznie się etap 100+ w życiu pisma, które w historii TPJ było i jest ważnym źródłem informacji o dniu powszednim Janowca i Gminy.”

21 sierpnia (w warunkach reżimu sanitarnego) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPJ – głosowanie nad kooptacją na członka Zarządu TPJ p. Marka Kwaska.

W dniach 18-19 listopada Towarzystwo Przyjaciół Janowca w ramach wolontariatu zaprosiło do udziału w akcji porządkowania XVI-wiecznego cmentarza żydowskiego w Janowcu, zlokalizowanego przy ulicy Młynarskiej. Prace prowadzone były zgodnie z wytycznymi Komisji Rabinicznej do spraw cmentarzy żydowskich w Polsce.
Prace porządkowe były elementem projektu pn. „Wydobyć z niepamięci. Upamiętnienie cmentarza żydowskiego w Janowcu nad Wisłą – I etap” realizowanego przez TPJ dzięki grantowi udzielonemu przez Stowarzyszenie Żydowski Instytutu Historyczny w Polsce.

W związku z wyczerpaniem nakładów wydawnictw, cieszących się dużym zainteresowaniem, TPJ dokonało dodruku tytułów książkowych:
Miasteczko – Szalom Asz (format A5, liczne fotografie z Kazimierza, Kutna i Janowca); ŻYDZI Janowca nad Wisłą, Kazimierza Dolnego i Puław. Fenomen Kulturowy miasteczka – sztetl – zbiór referatów i komunikatów z V Janowieckich Spotkań Historycznych (format A5, fotografie).

Ten rok, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2,  okazał się być szczególny. Aktywność naszego Towarzystwa w tak szczególnym okresie znacznie się zmieniła. Nie spotykaliśmy się, ale prowadziliśmy komunikację – kto wie – może w tym kierunku zmierza świat? Wprawdzie nie świętowaliśmy zaplanowanego wcześniej jubileuszu 25-lecia TPJ, ale pracowaliśmy.

Radomską oficynę wydawniczą opuściła anonsowana książka „Królowie, magnaci, szlachta. Z życia elit dawnego Janowca i okolic w XVI-XVIII wieku”. Niedawno z Wydawnictwa UMCS w Lublinie przyjechała do Janowca „Bibliografia Janowca i okolic”. To kolejna pozycja dokumentująca piśmiennictwo regionu „ziemi janowieckiej”. Dziełko zainspirowane kiedyś przez prezesa Leszka Kwaska. Autorami są bibliografowie z UMCS w Lublinie.

Po blisko trzyletnim okresie, ukazało się nowe wydanie Notatnika Janowieckiego (21-22/2017-2019). Jak czytamy w przedmowie, „znajdziemy w tym numerze materiały rozmaite, jak zawsze w Notatniku. A zaczynamy od zapowiedzi jubileuszu 25-lecia TPJ. W tym numerze krótko rysujemy trzy elementy jubileuszowe: 1. Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia TPJ. 2. Władze TPJ w latach 1995-2019. 3. FOTOTEKA TPJ w której umieściliśmy migawki naszych Walnych Zebrań oraz posiedzeń zarządów TPJ.”

Natomiast 26 września (w warunkach reżimu sanitarnego) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ.

18.05.2019 r. – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, członkowie TPJ wybierają władze Towarzystwa dziewiątej kadencji. Prezesem ponownie zostaje Andrzej Szymanek.

31.08.2019 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TPJ – „Zmiany w statucie TPJ”.

5 grudnia z inicjatywy TPJ odbyło się spotkanie poświęcone planom upamiętnienia cmentarza żydowskiego w Janowcu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zarządu TPJ oraz władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz na rzecz upamiętnienia społeczności żydowskiej. Podczas spotkania ustalono, że wczesną wiosną 2020 r. TPJ podejmie starania aby, przy udziale wolontariuszy, zrealizować prace zmierzające do uporządkowania cmentarza. Podczas dyskusji omówiono m.in. kwestie edukacji o wielokulturowych tradycjach Janowca w lokalnej szkole i muzeum w Zamku w Janowcu.

27.08.2016 r.- Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa ósmej kadencji. Prezesem został Andrzej Szymanek. Dotychczasowy prezes Towarzystwa – Leszek Kwasek pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1995 roku – początku istnienia Towarzystwa.

03.2016 r.- Podczas XVIII Zimowych Spotkań Janowieckich zaprezentowano publikację „Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz Notatnika Janowieckiego” opracowaną przez p. Alicję Matczuk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie. Jest to opracowana w sposób naukowy bibliografia naszych wydawnictw oraz zawartości Notatnika Janowieckiego.

01.01.2015 r.- rok 2015 był jubileuszowym dla Towarzystwa. To już 20 lat jak grupa założycielska powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół Janowca. Okazało się, iż były to dla Towarzystwa bardzo owocne lata działalności, czego dowodem są liczne publikacje i ukazujące się nieprzerwanie dwa wydawnictwa ciągłe – „Notatnik Janowiecki” i „Gazeta Janowiecka”.
Podczas XVIII Zimowych Spotkań Janowieckich zaprezentowano między innymi „Gazetę Janowiecką nr 1-75” w formie elektronicznej. Publikacja zawiera także w formie całościowej wspomnienia wybranych autorów publikowane w gazecie w postaci odcinków.

31.08.2013 r. – Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa siódmej kadencji.

06.11.2011 r.- Podczas Powiatowych Dni Kultury, które odbyły się w Puławskim Domu Chemika, nasze Towarzystwo prezentowało m.in. swoje wydawnictwa. Leszek Kwasek – Prezes TPJ – w konkursie wydawnictw regionnalnych za książkę „Legendy o zamku janowieckim” odebrał nagrodę Starosty Puławskiego.

14.11.2010 r.- Podczas X Powiatowego Dnia Kultury, który w tym roku odbył się 14 listopada w Wąwolnicy, Starosta Puławski wręczył Towarzystwu Przyjaciół Janowca Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury.

13.10.2010 r. – Andrzej Szymanek otrzymał w Lublinie odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

04.09.2010 r.- Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa szóstej kadencji.

05.12.2009 r.- Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje Filipowi Jaroszyńskiemu i Tadeuszowi Olejarczykowi – członkom TPJ Nagrodę w Dziedzinie Kultury.

30.08.2009 r.- W czasie powiatowych uroczystości dożynkowych Andrzej Szymanek – wice prezes TPJ zostaje uhonorowany tytułem „Honorowy Obywatel Janowca”. Ponadto tytuł otrzymują: Krystyna Wolska i Elżbieta Żukowska – członkinie TPJ, Mirosław Olszówka, Wojciech Walasek.

01.2009 r.- TPJ wydaje jubileuszowy, 50-ty numer „Gazety Janowieckiej”.

10.12.2008 r.- w Belwederze Szef BBN, Minister Władysław Stasiak wręcza w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi Krzysztofowi Szulowskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatu Puławskiego, a także redaktorowi naczelnemu Gazety Janowieckiej, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

06.12.2008 r.- W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego w Lublinie, w czasie II Lubelskich Targów Książki, album „JANOWIEC” wydany przez TPJ zdobywa nagrodę „Wawrzyn Pawła Konrada”.

18.10.2008 r.- Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje Andrzejowi Madejowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury za wkład w upowszechnianie i ochronę wartości kulturowych regionu.

04.10.2007 r.- Starosta Puławski Sławomir Kamiński przyznaje wiceprezesowi TPJ Andrzejowi Szymankowi Nagrodę w Dziedzinie Kultury w uznaniu zasług dla rozwoju i propagowania kultury regionu puławskiego.

07.09.2007 r.- Zarząd Woj. Lubelskiego w osobie J. Zdrojkowskiego przyznaje prezesowi TPJ – Leszkowi Kwaskowi Nagrodę Kulturalną Woj. Lubelskiego za całokształt działalności służącej umacnianiu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Lubelszczyzny.

01.09.2007 r.- Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa piątej kadencji.

08.2007 r.- Po siedmiu latach przygotowań TPJ wydaje od dawna oczekiwany albumu o Janowcu. Jest to autorski album Janusza Szyndlera ze wstępem Bohdana Zadury, cieszący się pełnym uznaniem odbiorców.

03.09.2006 r.- Na dziedzińcu janowieckiego zamku wręczono pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Janowca. Otrzymały je osoby znane i wielce zasłużone dla kulturowego rozwoju Janowca. Wśród wyróżnionych znalazł się prezes TPJ – Leszek Kwasek.

19.02.2005 r.- w GOK w Janowcu, odbyją się VII Zimowe Spotkania Janowieckie poświęcone podsumowaniu 10-letniej działalności Towarzystwa. Członkom TPJ uroczyście wręczono legitymacje członkowskie.

19.06.2004 r.- Walne zebranie członków TPJ wybiera władze Towarzystwa na kolejną, czwartą kadencję.

02.10.2002r. W siedzibie Ośrodka TNN Brama Grodzka w Lublinie odbywa się prezentacja z cyklu „Ludzie – Miejsca – Środowiska”. Tym razem dotyczy ona Janowca nad Wisłą – jego wielokulturowej przeszłości, a także działalności Towarzystwa, które w swych pracach tę wielokulturowość często prezentuje.
Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów Towarzystwu przez przedstawicieli Rady Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego i Wojewody Lubelskiego w uznaniu działalności na rzecz „Małej Ojczyzny”.

17.08.2002 r.- Walne zebranie członków TPJ podejmuje uchwałę podnoszącą wysokość rocznej składki członkowskiej z 12 do 20 zł.

14.06.2002 r.- Wojewoda Lubelski – Andrzej Kurowski w dowód uznania za działalność Towarzystwa, a w szczególności za działalność publikacyjną poświęconą dziejom Janowca i historii rodu Firlejów, oraz za upowszechnianie wiedzy o Janowcu na Lubelszczyźnie i w kraju, przyznaje prezesowi Towarzystwa – Leszkowi Kwaskowi dyplom uznania.

2001 r.- Starosta Puławski składa na ręce prezesa TPJ nagrodę dla Towarzystwa w „Dziedzinie Kultury”.

21.07.2001 r.- Już po raz trzeci walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na kolejną kadencję.

10.10.2000 r.- Jury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu przyznaje Towarzystwu II nagrodę w konkursie im. Aleksandra Patkowskiego.

23.09.2000 r.- Na janowieckim zamku, ma miejsce jubileuszowe spotkanie związane z 5-cio leciem działalności TPJ oraz wydaniem 10-go numeru „Notatnika Janowieckiego”.

06.06.1999 r.- TPJ wspólnie z UG w Janowcu i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Zamek w Janowcu organizuje I Janowieckie Spotkanie Historyczne pt.: „Rola Firlejów w powstawaniu i rozwoju miast”.

04.1999 r.- W Internecie zaczyna funkcjonować strona Towarzystwa (www.tpj.janowiec.pl), zawierająca informacje dotyczące szerokiej działalności TPJ.

03.1999 r.- Z artykułu Jana Nowaka-Jeziorańskiego pt. „Budowniczowie społeczeństwa obywatelskiego”, zamieszczonego w Tygodniku Powszechnym z marca 1999 r., dowiadujemy się o rozpatrzeniu wniosków wysuwających kandydatów do nagród Fundacji POLKUL z Sydney w Australii. W gronie kandydatów znaleŸli się między innymi Leszek Kwasek – prezes TPJ, Andrzej Szymanek oraz Filip Jaroszyński.

15.02.1999 r.- Z inicjatywy TPJ w GOK w Janowcu odbywa się I Spotkanie Janowieckie (później nazwane Zimowym). Dotyczyło ono przynależności administracyjnej Janowca na przestrzeni wieków.

30.05.1998 r.- Walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na nową kadencję.

Leszek Kwasek ponownie zostaje wybrany na prezesa.

15.11.1995 r.- Sąd Wojewódzki w Lublinie rejestruje skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej TPJ.

12.08.1995 r.- Walne zebranie członków wybiera władze Towarzystwa na pierwszą kadencję. Na prezesa Towarzystwa zostaje wybrany Leszek Kwasek.

16.06.1995 r.- Sąd Wojewódzki w Lublinie zatwierdza statut oraz rejestruje Towarzystwo Przyjaciół Janowca.

15.05.1995 r.- Zebranie założycieli zatwierdza projekt statutu Towarzystwa.

18.02.1995 r.- Pierwsze zebranie założycieli TPJ w Domu Kultury w Janowcu, obecnych było 86 osób. Wstępnie przyjęto cele i kierunki działań TPJ jako materiał do opracowania projektu statutu.