WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW TPJ
21 sierpnia 2021

W dniu 21 sierpnia 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ. Rozpoczęło się ono od gratulacji dla Jubilatów: Henryka Kowalskiego z okazji 90. rocznicy urodzin oraz Państwa Szczepanków z Kurowa z okazji 80. rocznicy urodzin. Pan Henryk przyjechał z Warszawy i dał piękną lekcję patriotyzmu regionalnego.

Na zebraniu przyjęto protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z dnia 26 września 2020 roku. Następnie prezes TPJ złożył sprawozdanie z działalności zarządu w okresie 27.09.2020 – 20.08.2021. Po przedstawieniu bilansu TPJ za rok 2020 oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, rozpoczęła się dyskusja i głosowanie nad wniesionymi trzema uchwałami. Przyjęto je jednogłośnie. Zarząd uzyskał absolutorium za miniony rok kadencji. Następnie prezes przedstawił program działalności TPJ na okres 2021-2022. Ciekawa była dyskusja o tegorocznej inicjatywie TPJ znanej pod nazwą „Janowiec Miastem”. W czwartej głosowanej uchwale Walne Zebranie zatwierdziło kooptację Marka Kwaska do składu zarządu TPJ.

Zebranie zakończyło się wspólną fotografią autorstwa Wiesława Szczepanka z Warszawy.

 

ZAPROSZENIE

Zarząd TPJ zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ, które odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, w dniu 21 sierpnia 2021 roku /sobota/ o godz. 1100 w pierwszym terminie, godz. 1115 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków TPJ (26 IX 2020).
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia temuż absolutorium,
  • zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
 10. Program działalności TPJ na lata 2021-2022.
 11. Głosowanie uchwały o zmianach w Statucie TPJ (dyskusja i głosowanie).
 12. Zamknięcie Zebrania.

Z poważaniem – Zarząd TPJ

Szanowni Państwo

Ponieważ spotkamy się w realiach zaostrzonych wymagań sanitarno-epidemiologicznych – zarząd TPJ uprzejmie prosi o przyniesienie ze sobą osobistych środków ochrony antywirusowej. Jednocześnie prosimy o zwrotną odpowiedź w której będziecie Państwo uprzejmi podać informację o swojej planowanej obecności (lub nieobecności) na zebraniu.

Walne Zebranie Sprawozdawcze TPJ – 2021r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW TPJ
26 września 2020

ZAPROSZENIE

Zarząd TPJ zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ, które odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu, w dniu 26 września 2020 roku /sobota/ o godz. 1100 w pierwszym terminie, godz. 1115 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków TPJ.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
 • zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.

10. Program działalności TPJ na lata 2020-2022.
11. Modernizacja Statutu TPJ – status quo + dyskusja + głosowanie uchwały o zmianach w statucie TPJ.
12. Zamknięcie Zebrania.

Impreza towarzysząca: sprzedaż tegorocznych publikacji TPJ.

Z poważaniem – Zarząd TPJ

Szanowni Państwo

Ponieważ spotkamy się w realiach zaostrzonych wymagań sanitarno-epidemiologicznych – zarząd TPJ uprzejmie prosi o przyniesienie ze sobą osobistych środków ochrony antywirusowej. Jednocześnie prosimy o zwrotną odpowiedź w której będziecie Państwo uprzejmi podać informację o swojej planowanej obecności (lub nieobecności) na zebraniu.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TPJ (pdf)

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ
18 maja 2019 roku

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ, które odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 18 maja 2019 roku /sobota/ o godz. 1100 w pierwszym terminie, godz. 1130 w drugim terminie.

Proponowany porządek obrad

Część I

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków TPJ.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
 6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
 • zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.

Część II

 1. Wybór prezesa Zarządu TPJ
 2. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Program działalności TPJ na lata 2019-2022
 4. „POCZĘSTUNEK JANOWIECKI”

Z poważaniem
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
(GJ 90/2019)

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TPJ (pdf)

 

=============================================================

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TPJ
w sprawie modernizacji statutu Towarzystwa
31 sierpnia 2019 roku

Zmodernizowany statut Towarzystwa Przyjaciół Janowca

Od pewnego czasu trwały w zarządzie TPJ dyskusje i prace, których celem była modernizacja statutu Towarzystwa. Ścierały się dwie koncepcje: zmian większych i zmian mniejszych. Zwyciężyła ta druga. Finalna wersja tekstu modernizowanego statutu została zaprezentowana uczestnikom Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TPJ w dniu 18 maja 2019 roku. Po krótkiej dyskusji zebrani przyjęli dokument przez aklamację.

Krajowy Rejestr Sądowy, który rozpatrywał zmiany w statucie TPJ, przyjęte 18 maja b.r., stwierdził wadę formalno-prawną, która polega na tym, że zmiany statutu wymagają, by przyjmować je w formie odrębnej UCHWAŁY Walnego Zebrania Członków. Stąd wynikła konieczność przyjęcia takiej uchwały – a zatem konieczność ponownego głosowania nad zmianami w statucie TPJ.

Konieczne stało się zwołanie w dniu 31 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TPJ w sprawie modernizacji statutu Towarzystwa. Zarząd TPJ na zebraniu w dniu 8 sierpnia 2019 uchwalił taką inicjatywę.

Zmiany tekstu statutu przeprowadzono na trzy niezależne sposoby:
1/ modyfikacja i przeredagowania niektórych fragmentów tekstu;
2/ wprowadzenie merytorycznie nowych fragmentów tekstu;
3/ usunięcie niektórych fragmentów tekstu.

Poniżej krótko o głównych zmianach w statucie TPJ.

W paragrafie 5 rozdziału I (Postanowienia ogólne) wstawiono nowy pkt. 2a o treści: „Towarzystwo ma prawo nadawania osobom fizycznym tytułu honorowego: „Zasłużony dla TPJ”. Regulamin przyznawania dyplomu ustali zarząd”.

W rozdziale II (Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji) przeredagowano i uwspółcześniono tekst paragrafów 6, 7, 8 w których zawiera się opis celów działania TPJ oraz sposobów realizacji tych celów.

W paragrafie 15 rozdziału III usunięto pkt 2 dotyczący ewentualnego wykluczenia przez zarząd z listy członków TPJ. Punkt ten brzmiał: „za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy lata”.

W rozdziale IV (Władze i struktura Towarzystwa) dwie zmiany pojawiły się w paragrafie 20. (w nowej wersji statutu jest to paragraf 22). Ustalono, że liczba członków zarządu ma wynosić „minimalnie siedem osób”, a nie jak dotychczas „łącznie siedmiu osób”. Ponadto wydłużono kadencję zarządu z 3 do 5 lat.

Zmiany w paragrafie 23 (stara numeracja ) rozdziału V (Majątek Towarzystwa) były typu redakcyjnego; w punkcie 2 tego paragrafu usunięto „wpisowe” jako jeden z elementów majątku TPJ.

Inne zmiany mają charakter stylistyczny i redakcyjny.

Andrzej Szymanek (GJ 92/2019)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ
23 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie TPJ

23 czerwca odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

O godzinie 11.30, w dniu 23 czerwca, w Gminnym Ośrodku Kultury, rozpoczęły się obrady podsumowujące roczną działalność TPJ. Zebranie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
 6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
  • zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
 1. Program działalności TPJ.
 2. Zamknięcie obrad.

Na zebraniu było obecnych 25 osób. Składki roczne, na łączna kwotę 360 zł, uregulowało 14 członków. Przebieg zebrania w całości został nagrany i znajdzie się w zasobach archiwalnych.

Leszek Kwasek (GJ 86/2018)

 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TPJ (pdf)

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ
26 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ o godz. 1100 w pierwszym terminie, godz. 1130 w drugim terminie, w GOK w Janowcu.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
 6. Przedstawienie działalności finansowej TPJ.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia Zarządowi absolutorium,
  • zatwierdzenia bilansu rocznego TPJ.
 1. Program działalności TPJ.
 2. Zamkniecie obrad.

z poważaniem
Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
(GJ 82/2017)

 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków TPJ (pdf)

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPJ – 2017 r.


Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego TPJ w 2017 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TPJ
27 sierpnia 2016 r.

NOWY ZARZĄD TPJ

W dniu 27 sierpnia 2016 roku na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa na kadencję 2016-2019.

Ustępujący prezes Leszek Kwasek zaproponował na funkcję prezesa TPJ moją osobę.

Uczestnicy zebrania dokonali wyboru i stało się… (…)

Nowo wybranym członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej składam serdeczne gratulacje. Mam nadzieję na owocną i sympatyczną współpracę.

Przypomnijmy skład zarządu i komisji:

Zarząd:
Andrzej Szymanek – prezes
Leszek Kwasek – wiceprezes
Filip Jaroszyński – wiceprezes
Andrzej Madej – sekretarz
Elżbieta Wójcik – skarbnik
Karolina Jaroszyńska – członek
Henryk Kowalski – członek
Łukasz Skowyra – członek
Wiesław Szczepanek – członek

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Maria Wójcik – przewodnicząca
Sabina Kwiatkowska – członek
Jan Dębicki – członek

W tamtym wyborczym dniu wygłosiłem krótkie przemówienie, którego przesłanie chciałbym pokazać także Czytelnikom naszego biuletynu i sympatykom Towarzystwa. Przede wszystkim dlatego, że jest tam zapisany krótki 7-punktowy plan działalności Towarzystwa, tak jak ją widzę dzisiaj. Jest także propozycja planu działań w dziedzinie edytorskiej i konferencyjnej TPJ na lata 2017-2020 i dalej.

To są oczywiście ramowe propozycje, które będą dyskutowane na posiedzeniach zarządu TPJ i przedstawiane do akceptacji, przy okazji Walnych Zebrań naszego Towarzystwa w latach 2017, 2018, 2019.

Andrzej Szymanek (GJ 81/2017)

 

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków TPJ (pdf)

=============================================================

ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA TPJ PO 2016 ROKU

 1. Towarzystwo powinno utrzymać dotychczasową aktywność wydawniczą: Notatnik Janowiecki, Gazeta Janowiecka, publikacje książkowe z Janowieckich Spotkań Historycznych; dodatkowo – jedna pozycja książkowa (rocznie).
 2. Należy utrzymać dotychczasową aktywność „konferencyjną”: Zimowe Spotkania Janowieckie oraz Janowieckie Spotkania Historyczne; a także organizować konferencje tematyczne, na przykład w przyszłym roku może to być I Janowiecka konferencja Wiślana (Rok 2017 jest „Rokiem Wisły”).
 3. Należy stworzyć „program badań regionalnych TPJ”. W programie takim – poza badaniami historycznymi – powinny znaleźć się dziedziny mniej widoczne w naszych działaniach i pracach: etnografia tych terenów, rozwój gospodarczy, kulturalny, problemy ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego etc. Należy opracować i wydać istniejące, a nieznane źródła do historii Janowca i okolic. Przypomnijmy tutaj maksymę prof. Herbsta: „historię regionalną najlepiej uprawia się poprzez edycję materiałów źródłowych, szczególnie tych trudniej dostępnych”.
 4. Należy nawiązać ściślejszą współpracę z ościennymi towarzystwami regionalnymi i wspólnie realizować projekty pokazujące janowiecką małą ojczyznę w otoczeniu ojczyzn sąsiedzkich.
 5. Dbać o efektywną współpracę z samorządem gminnym – w zakresie realizacji tych celów, które uzyskują priorytety mieszkańców Janowca, gminy i parafii, a które mogą okazać się perspektywiczne.
 6. Stworzyć program promocji Janowca, gminy i naszego Towarzystwa. W tym celu trzeba pozyskać projekty dla popularyzowania Janowca i okolicy jako miejsca „przyjaznego i otwartego”. Wprawdzie robimy to i robią inni, ale może warto zwiększyć wysiłki w tym kierunku?
 7. Aktywizować młodzież i zachęcać ją do pracy w naszym Towarzystwie. Nie bardzo nam to wychodzi, chociaż przyczyny leżą zasadniczo poza nami. Młodzi, to przyszłość nie tylko naszego Towarzystwa i warto przybliżać im lokalny patriotyzm, poszanowanie tradycji, ale też wartości ponadczasowe.

Andrzej Szymanek (GJ 81/2017)

 

PROPOZYCJA PLANU DZIAŁAŃ TPJ NA LATA 2017-2020

Publikacje, konferencje, spotkania, wydarzenia:

Notatnik Janowiecki (Nr 19-20 (2013-2016)) – jesień 2016.
Janowiec nad Wisłą. Przewodnik Historyczny (A. Szymanek) – czerwiec 2017 – książka.
XVIII Zimowe Spotkania Janowieckie „Janowiec na Liście Pomników Historii” – luty 2017.
Wisła „janowiecko-kazimierska” – I Janowiecka Konferencja Wiślana – maj 2017 – publikacja – red. A. Szymanek.
Parafia w Janowcu nad Wisłą. Monografia historyczna (A. Szymanek) – jesień 2017 – książka.
/Gwara w Janowcu i okolicy: językowe pogranicze/ (R. Kęczkowska, H. Pelc) – 2017 – książka
Janowieckie biografie / Rody Janowieckie – 2017/2018 – książka.
Obrazki historyczne z dziejów Janowca” – XI Janowieckie Spotkania Historyczne (H. Gmiterek + inni) – czerwiec 2018 – książka (materiały JSH) pomysł H. Gmiterka.
/Janowiec religijny/ – XII Janowieckie Spotkania Historyczne (H. Gmiterek + inni) – czerwiec 2019 – książka (materiały JSH) pomysł H. Gmiterka.
Dwory okolic Janowca nad Wisłą – ludzie i historia (F. Jaroszyński, A. Szymanek i inni) – 2018-2019 – książka (materiały JSH); współpraca z Muzeum Nadwiślańskim.
Janowieckie Potioritatis – historia dóbr ziemskich klucza janowieckiego (1790-1815) (A. Szymanek) – 2018-2019 – książka.
Towarzystwo Przyjaciół Janowca 1995-2020 – Księga Jubileuszowa 25-lecia TPJ (praca zbiorowa, red. A. Szymanek) – czerwiec 2020 – publikacja jubileuszowa.

Badania i projekty edytorskie TPJ:

Społeczeństwo Janowca nad Wisłą. Studium socjo-historyczne – 2018 – Pomysł L. Kwaska (17 IX 2012). Należy zlecić badania i napisanie rozprawy.
/Od upadku miasteczka do drugiej wojny światowej. Dzieje Janowca nad Wisłą w latach 1869-1939/, red. J. Kwasek, A. Szymanek – 2019 – Chyba także pomysł L. Kwaska. Zwrócić uwagę na cztery daty: 1863, 1869, 1905, 1939.
/Wisła w dziejach i życiu mieszkańców Janowca/, /Wisła tutejsza janowiecko-kazimierska/, koordynator projektu: A. Szymanek – 2017 – Rozpocząć badania literaturowe i źródłoznawcze + rozeznać zespół potencjalnych autorów + zaplanować szczegółowe tematy i zakres + zorganizować I Janowiecką Konferencję Wiślaną w maju 2017.
Tarłowie cz. III (Janowieckie Spotkania Historyczne) – po 2017
Lubomirscy cz. III (Janowieckie Spotkania Historyczne) – po 2017
Organizowanie imprez pt. „Jarmark Janowiecki” lub „Jarmark Historii Janowca” – przykładowe elementy imprezy:

 • krótkie sesje popularno-naukowe [prezentacje multimedialne lub filmowe] nt. ciekawostek z dziejów Janowca (legendy, studnia zamkowa, kaplica zamkowa, krypty kościoła, inne)
 • krótkie aktorskie widowiska plenerowo-historyczne w kostiumach z epoki, które przybliżą janowieckiej publiczności (także turystom) życie miasteczka w dawnych wiekach. – po 2017 – pomysł przedstawiłem pierwotnie na zebraniu zarządu TPJ 22 X 2013. Impreza mogłaby odbywać się podczas Dni Janowca, albo przy okazji Święta Wina, albo w osobnym letnim terminie (lipiec – sierpień).

(GJ 81/2017)

 

PODZIĘKOWANIE

Rezygnując z kandydowania w wyborach na funkcję prezesa Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca chciałbym złożyć następujące wyjaśnienia.

Najpierw jednak  gratuluję nowemu prezesowi TPJ i pozostałym członkom Zarządu wyboru i życzę  im  sukcesów w pracy oraz  satysfakcji z racji jej wykonywania. Ja ze swej strony zobowiązuję się, w miarę swoich sił i możliwości, do rzetelnego wykonywania obowiązków jakie mi przypadną w udziale. Przede wszystkim jednak chciałbym najpierw doprowadzić do uporządkowania i profesjonalnego zabezpieczenia zgromadzonych wielu cennych, różnorakich lokalnych dokumentów oraz materiałów obrazujących naszą dotychczasowa działalność.

Minęło już bowiem dwadzieścia dwa lata od założenia TPJ. Za nami siedem trzyletnich kadencji Zarządu. Numeracja deklaracji wstępujących w nasze szeregi, przekroczyła już liczbę 500. Odbyło się wiele konferencji, spotkań i koncertów, wydaliśmy kilkadziesiąt książek i periodyków oraz ciągle ukazuje się lokalna gazeta. Każde z tych wydarzeń, biorąc je z osobna, ma swoją historię. Najpierw był pomysł, później szczegółowy projekt, następnie – zwykle  powolna  realizacja. Na przykład opracowanie pt. „Cmentarz parafialny w Janowcu” trwało kilkanaście lat i brało w nim udział wiele osób. W naszym archiwum, obok wielu ważnych dokumentów w postaci listów, fotografii i nagrań, znajdą się ślady powstawania wszystkich naszych wydawnictw oraz pozostałej działalności.

Rezygnując z dotychczas sprawowanej funkcji, brałem po uwagę swój wiek i ograniczenia jakie się z tym wiążą. Przekazując pałeczkę młodszym i jednocześnie jeszcze uczestnicząc w działalności Zarządu, chciałbym sprawić, aby Towarzystwo otrzymując nowy impuls, zachowało to, co w dotychczasowej pracy się sprawdziło.

Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować za współpracę:
Władzom Samorządowym Janowca,
Dyrekcji Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym i kierownictwo Oddziału Zamek w Janowcu,
Zarządowi Spółki Reypol w Janowcu,
Dyrekcji i personelowi Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Janowcu za udostępnienie pomieszczenia na magazyn książek i archiwum,
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym i kierownictwu Oddziału w Janowcu,
Proboszczowi parafii Janowiec ks. kanonikowi  Januszowi Sosze,
Dyrekcjom i nauczycielom janowieckich szkół oraz dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury,
Darczyńcom i wszystkim wspierającym w różnoraki sposób naszą działalność,
Obecnym i wszystkim dotychczasowym członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej,
Wszystkim członkom i sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Janowca.

Leszek Kwasek (GJ 81/2017)