STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA NAD WISŁĄ

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą” (zwane dalej „Towarzystwo”).
 2. Czas trwania Towarzystwa nie jest oznaczony.

§ 2

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Janowiec w powiecie puławskim województwa lubelskiego.
 2. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, kraje europejskie, USA i inne kraje.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3

 1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2261) oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem wpisu do rejestru nabywa osobowość prawną.

§ 4

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5

 1. Towarzystwo ma prawo używania, zgodnie z wzorami ustalonymi przez Zarząd: pieczęci z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą”, posiadania sztandaru, a także wydawania dla swoich członków legitymacji.
 2. Towarzystwo ma prawo ustanawiania i przyznawania wyróżnień, w tym medali, odznak honorowych i dyplomów osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.
 3. Towarzystwo ma prawo przyznawania osobom fizycznym tytułu honorowego: „Zasłużony dla TPJ”.

ROZDZIAŁ II.

Cele i formy działania Towarzystwa

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Rozwijanie etyczno-moralnych zasad współżycia społecznego.
 2. Zwalczanie patologii społecznych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania obywateli a zwłaszcza nieletnich.
 3. Popieranie moralne osób szykanowanych za uzasadnioną krytykę.
 4. Popularyzowanie historii Janowca.
 5. Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów ludowych, zwyczajów charakterystycznych dla Janowca i okolic.
 6. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i materiałów związanych z przeszłością i teraźniejszością Janowca.
 7. Współdziałanie w organizacji życia kulturalnego i sportowego.
 8. Popularyzowanie i promowanie walorów turystycznych Janowca oraz miejscowych wyrobów rzemiosła ludowo – artystycznego i produktów przemysłowych.
 9. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabytków historii, miejsc pamięci narodowej i pomników przyrody oraz otaczania ich odpowiednią opieką i szacunkiem.
 10. Podejmowanie wysiłków w celu uczynienia ochrony środowiska naturalnego jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców Janowca.
 11. Pozyskiwanie sponsorów i inwestorów, którzy chcieliby zainteresować się Janowcem.
 12. Kształtowanie przyjaznych postaw wobec ludzi innych kultur, religii i zachowań.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzowanie folkloru nadwiślańskiego, organizowanie imprez artystycznych, festiwali, wystaw i konkursów oraz tworzenie miejscowych zespołów artystycznych i sportowych.
 2. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich dotychczas opracowanych materiałów o Janowcu oraz dalsze kontynuowanie działalności wydawniczej w tym: folderów, pamiątek, pocztówek i informatorów o zaletach turystycznych Janowca.
 3. Zainteresowanie historią Janowca pracowników naukowych uczelni i placówek naukowych.
 4. Organizowanie popularnych prelekcji oraz spotkań (rozmów) przedstawicieli Towarzystwa, władz porządku publicznego, administracji państwowej i samorządowej na tematy interesujące mieszkańców Janowca.
 5. Podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa.
 6. Oddziaływanie na przedsiębiorstwa i instytucje, aby podejmowały działalność inwestycyjną i handlową na terenie gminy Janowiec.

ROZDZIAŁ III.

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni może być członkiem Towarzystwa na warunkach określonych w art. 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która na swój wniosek zostanie przyjęta do Towarzystwa i zadeklaruje materialne i społeczne poparcie dla realizacji jego celów. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający ma obowiązek opłacania składki członkowskiej w zadeklarowanej przez siebie wysokości, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której za jej zgodą godność tę nada Walne Zebranie Towarzystwa, jako wyraz szczególnych zasług dla mieszkańców Janowca.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego ale mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
 2. Współtworzenia programu działalności Towarzystwa, w tym zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa oraz żądania informacji o działalności Zarządu i całej organizacji.
 3. Korzystania z majątku Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 4. Dobrowolnego wyboru pracy w jednym z zespołów problemowych.
 5. Nieskrępowanej oceny pracy Zarządu.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami Towarzystwa.
  2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa.
  3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
  4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Na mocy uchwały Zarządu emeryci i renciści oraz młodzież szkolna mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w wyniku:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd:
   1. za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Towarzystwa,
   2. za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy lata,
  3. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
  4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące spraw określonych w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu osoba zainteresowana ma prawo do złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 4. Od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura Towarzystwa

§ 15

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają prawo wszyscy członkowie Towarzystwa:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Dla ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Obrady zwołane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu są ważne bez względu na liczbę obecnych i odbywają się co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

§ 17

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 30 września. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed jego terminem.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa.
 2. Wybór Zarządu i jego prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego, rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub nazwy Towarzystwa.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
 5. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa w sprawach nie ujętych w Statucie.
 7. Ustanawianie i przyznawanie medali, wyróżnień, odznak i tytułów honorowych oraz dyplomów osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwoływane:
  1. Na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
  2. Z inicjatywy Zarządu,
  3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  4. Na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwołane a porządek obrad powinien obejmować tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż 30 dni od wpłynięcia żądania lub wniosku.

§ 20

 1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.
 3. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej 2/3 obecnych na zebraniu członków uprawnionych do głosowania. Wybory władz Towarzystwa są zawsze tajne.

§ 21

Zarząd Towarzystwa.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się od 5 do 7 członków w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes raz na trzy miesiące.
 3. Gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. Takie zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.
 4. Udział przewodniczących zespołów problemowych i członków Komisji Rewizyjnej w zebraniu Zarządu, odbywa się na zasadzie prawa głosu doradczego i na zaproszenie Zarządu.

§ 22

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
  2. Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
  3. Powoływanie zespołów problemowych zgodnie z dobrowolnym wyborem (zgłoszeniem) członków.
  4. Podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.
  5. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
  6. Przyjmowanie nowych członków.
  7. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz nieporozumień i ewentualnych konfliktów, jakie pojawiają się wśród członków.
  8. Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
  9. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym.
 3. Do reprezentowania Towarzystwa i składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 23

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2-4 członków. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 2. Do kompetencji Komisji należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli Zarządu z działalności statutowej i finansowej Towarzystwa oraz z realizacji Uchwał Walnego Zebrania,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi w celu uzyskania wyjaśnień,
  3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz wniosku o absolutorium dla Zarządu,
  4. udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków, w głosowaniu jawnym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 5. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności może uzupełnić swój skład. W razie gdy skład KR ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poniżej wymaganego składu KR, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie KR. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V.

Majątek Towarzystwa

§ 24

 1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 25

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku.

ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe

§ 26

 1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. W sprawach rejestrowych stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jednolita treść Treść Statutu Towarzystwa na podstawie uchwały odnośnie zmiany Statutu  Towarzystwa przyjętej przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą  w dniu 20.08.2022 r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

STATUT DO POBRANIA /tekst jednolity/ –> Statut_TPJ