TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ JANOWCA NAD WISŁĄ

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaciół Janowca n. Wisłą”.
  W dalszych postanowieniach Statutu nazwa będzie używana w skrócie – „Towarzystwo”.
 2. Czas trwania Towarzystwa nie jest oznaczony.

§ 2

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Janowiec w powiecie puławskim województwa lubelskiego.
 2. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, kraje europejskie, USA i inne kraje.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 3

 1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1939 r. „Prawo o stowarzyszeniach” /Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i z dniem wpisu do rejestru nabywa osobowość prawną.

§ 4

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5

 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci z napisem „Towarzystwo Przyjaciół Janowca n. Wisłą”, posiadania sztandaru, wydawania medali, odznak honorowych i dyplomów oraz przyznawania ich osobom fizycznym, prawnym i instytucjom zasłużonym w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania Towarzystwa
§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. Rozwijanie etyczno-moralnych zasad współżycia społecznego.
 2. Zwalczanie patologii społecznych poprzez oddziaływanie na postawy i zachowania obywateli, a zwłaszcza nieletnich.
 3. Popieranie moralne osób szykanowanych za uzasadnioną krytykę.
 4. Popularyzowanie historii Janowca.
 5. Poznawanie i usystematyzowanie wiedzy na temat obrzędów ludowych, zwyczajów charakterystycznych dla Janowca i okolic.
 6. Zbieranie i przechowywanie dokumentów i materiałów związanych z przeszłością i teraźniejszością Janowca.
 7. Współdziałanie w organizacji życia kulturalnego i sportowego.
 8. Popularyzowanie i promowanie walorów turystycznych Janowca oraz miejscowych wyrobów rzemiosła ludowo – artystycznego i produktów przemysłowych.
 9. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zabytków historii, miejsc pamięci narodowej i pomników przyrody oraz otaczania ich odpowiednią opieką i szacunkiem.
 10. Podejmowanie wysiłków w celu uczynienia ochrony środowiska naturalnego jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców Janowca.
 11. Pozyskiwanie sponsorów i inwestorów, którzy chcieliby zainteresować się Janowcem.
 12. Kształtowanie przyjaznych postaw wobec ludzi innych kultur, religii i zachowań.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Popularyzowanie folkloru nadwiślańskiego, organizowanie imprez artystycznych, festiwali, wystaw i konkursów oraz tworzenie miejscowych zespołów artystycznych i sportowych.
 2. Zebranie i usystematyzowanie wszystkich dotychczas opracowanych materiałów o Janowcu oraz dalsze kontynuowanie działalności wydawniczej w tym: folderów, pamiątek, pocztówek i informatorów o zaletach turystycznych Janowca.
 3. Zainteresowanie historią Janowca pracowników naukowych uczelni i placówek naukowych.
 4. Organizowanie popularnych prelekcji oraz spotkań (rozmów) przedstawicieli Towarzystwa, władz porządku publicznego, administracji państwowej i samorządowej na tematy interesujące mieszkańców Janowca.
 5. Podejmowanie działań umożliwiających zdobywanie środków finansowych na realizację zadań Towarzystwa.
 6. Oddziaływanie na przedsiębiorstwa i instytucje, aby podejmowały działalność inwestycyjną i handlową na terenie gminy Janowiec.

ROZDZIAŁ III
§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na : zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa, mieszkający w Polsce lub za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni może być członkiem Towarzystwa na warunkach określonych w art. 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa i zadeklaruje materialne i społeczne poparcie dla realizacji jego celów. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której za jej zgodą godność tę nada Walne Zebranie Towarzystwa, jako wyraz szczególnych zasług dla mieszkańców Janowca.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają wpisowego i składek członkowskich.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.
 2. Współtworzenia programu działalności Towarzystwa, w tym zgłaszania wniosków dotyczących Towarzystwa oraz żądać interesujących go informacji o działalności Zarządu i całej organizacji.
 3. Korzystania z majątku Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 4. Dobrowolnego wyboru pracy w jednym z zespołów problemowych.
 5. Nieskrępowanej oceny pracy Zarządu.

§ 13

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami Towarzystwa i nie naruszać solidarności organizacyjnej.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa.
 3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 5. Na mocy uchwały Zarządu emeryci i renciści oraz młodzież szkolna mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie z opłat członkowskich.

§ 14

 1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje w wyniku:
  1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  2) wykluczenia przez Zarząd:
  a) za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Towarzystwa,
  b) za zaleganie z zapłatą składki członkowskiej przez trzy lata,
  3) śmierci członka.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące spraw określonych w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów.
 3. Przed podjęciem uchwały o skreśleniu osoba zainteresowana ma prawo do złożenia wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
 4. Od uchwał Zarządu w sprawie ustania członkostwa przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Towarzystwa
§ 15

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

Walne Zebranie Członków:
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają prawo wszyscy członkowie Towarzystwa.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Do ważności Walnego Zebrania potrzebna jest co najmniej połowa członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
Obrady zwołane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o walnym zebraniu są prawomocne bez względu na liczbę obecnych i odbywają się co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

§ 17

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 30 września następnego roku.
O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków w terminie 14 dni przed jego odbyciem.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa.
 2. Wybór Zarządu i jego prezesa oraz Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego, rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 3. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub nazwy Towarzystwa.
 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości wpisowego.
 5. Uchwalanie regulaminu wyborczego i innych regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Towarzystwa w sprawach nie ujętych w Statucie.
 7. Rozstrzyganie o sprawach, do których rozwiązania nie upoważnia Statut odpowiednich organów Towarzystwa.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwoływane:
a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego zebrania,
b) z inicjatywy Zarządu,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
d) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwołane i załatwiać tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż 30 dni od wpłynięcia żądania lub wniosku.

§ 20

Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością uprawnionych do głosowania.
Zmiany Statutu, rozwiązanie lub likwidacja Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne pod warunkiem, że 2/3 obecnych na zebraniu członków wyraża taką wolę. Wybory władz Towarzystwa są tajne.

§ 21

Zarząd Towarzystwa.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 2-10 członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes raz na trzy miesiące.
 4. Zarząd w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności może uzupełnić swój skład. Zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.
 5. Udział w zebraniu Zarządu, przewodniczących zespołów problemowych i członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na zasadzie prawa głosu doradczego.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
 3. Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
 4. Powoływanie zespołów problemowych zgodnie z dobrowolnym wyborem (zgłoszeniem) członków.
 5. Podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.
 6. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 7. Przyjmowanie nowych członków.
 8. Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz nieporozumień i ewentualnych konfliktów, jakie pojawiają się wśród członków.
 9. Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
 10. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów jego członków oddanych w głosowaniu jawnym.

§ 23

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz 2-4 członków.
  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 2. Do kompetencji Komisji należy:
  a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli Zarządu z działalności statutowej i finansowej
  Towarzystwa oraz realizacji Uchwał Walnego Zebrania,
  b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi w celu uzyskania wyjaśnień,
  c) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu oraz wniosku o absolutorium dla Zarządu,
  d) Udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 5. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności w porozumieniu z Zarządem może uzupełnić swój skład. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
  kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa
§ 24

 1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić:
  a) nieruchomości,
  b) ruchomości,
  c) fundusze.
 2. Majątek Towarzystwa powstaje z: wpisowego, składek, działalności statutowej, darowizn, spadków, dotacji, wydawnictw, imprez, usług, dochodów z nieruchomości, ruchomości i ofiarności publicznej.
 3. Pisemne zobowiązania majątkowe Towarzystwa wymagają podpisów prezesa lub jego zastępców oraz skarbnika.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tych sprawach przepisami.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 25

 1. Zmiana Statutu, nazwy Towarzystwa oraz jego rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu jego majątku.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 26

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
 2. W sprawach rejestrowych stosuje się przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 27

Zmiana Statutu następuje w trybie obowiązującym przy jego uchwalaniu.
Zmiana Statutu wywołuje skutki prawne od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

STATUT DO POBRANIA –> Statut_TPJ