W dniu 21 sierpnia 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPJ. Rozpoczęło się ono od gratulacji dla Jubilatów: Henryka Kowalskiego z okazji 90. rocznicy urodzin oraz Państwa Szczepanków z Kurowa z okazji 80. rocznicy urodzin. Pan Henryk przyjechał z Warszawy i dał piękną lekcję patriotyzmu regionalnego.

Na zebraniu przyjęto protokół z Walnego Zebrania Członków TPJ z dnia 26 września 2020 roku. Następnie prezes TPJ złożył sprawozdanie z działalności zarządu w okresie 27.09.2020 – 20.08.2021. Po przedstawieniu bilansu TPJ za rok 2020 oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, rozpoczęła się dyskusja i głosowanie nad wniesionymi trzema uchwałami. Przyjęto je jednogłośnie. Zarząd uzyskał absolutorium za miniony rok kadencji. Następnie prezes przedstawił program działalności TPJ na okres 2021-2022. Ciekawa była dyskusja o tegorocznej inicjatywie TPJ znanej pod nazwą „Janowiec Miastem”. W czwartej głosowanej uchwale Walne Zebranie zatwierdziło kooptację Marka Kwaska do składu zarządu TPJ.

Zebranie zakończyło się wspólną fotografią autorstwa Wiesława Szczepanka z Warszawy.