notatnik 14

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Leszek Kwasek, Andrzej Madej, Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2004–2006
* Hubert Mącik, Honorata Mielniczenko, Filip Jaroszyński, Kalendarium wydarzeń kulturalnych w Muzeum-Zamek w Janowcu w latach 2005-2006
* Trzej Honorowi Obywatele Janowca
* Leszek Kwasek, Jerzy Żurawski, Rozmowa dwóch Honorowych Obywateli Janowca
* Andrzej Szymanek, VI Janowieckie Spotkania Historyczne - TARŁOWIE
* Leszek Kwasek, IX Zimowe Spotkania Janowieckie, 24 luty 2007
* Wojciech Kosiński, Paweł Byrski, Projekt odnowy przestrzennej Janowca nad Wisłą
* VII Janowieckie Spotkania Historyczne - MIEJSKIE DZIEJE JANOWCA. W 470 rocznicę lokacji miasta. Cz. 1: Powstanie i rozwój (XVI-XVIII w.)
__________________________
ARTYKUŁY
* Paweł Lis, Wisła w procesach osadniczych pradziejów i wczesnego średniowiecza w świetle wyników badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska w Puławach-Włostowicach
* Jerzy Stoch, Na zamku janowieckim - ludzie i życie
* Kazimierz Jaroszek, Wyposażenie dworu w Oblasach i jego biblioteka w świetle inwentarza z 1869 roku
* Andrzej Pawłowski, Góra Trzech Krzyży w Parchatce - Wspomnienie o hrabinie Zofii z Matuszewiczów Kickiej
* Artur Sykut, Stanisław Brzozowski, Umocnienia Janowca z czasów pierwszej wojny światowej
__________________________
WSPOMNIENIA
* Krystyna Wolska, Iza Suszek, Szkoła w Janowcu, nauczyciele i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lata 1905 - 2005 (kronika)
* Marian Rzeszótko, Wspomnienia z pracy w szkole i działalności społeczno-politycznej w Wojszynie (1930-1944), oprac. Stanisław Zieliński
* Hieronim Nielubowicz-Tukalski, Wspomnienie z Janowca (1941), oprac. Stanisław Zieliński
* Zofia Tarłowska-Jancewicz, Migawki z II wojny światowej
* Bożena Kozłowska, Wspomnienie o Leonie Kozłowskim ostatnim właścicielu zamku w Janowcu nad Wisłą
* Jerzy Żurawski, Okoliczności i cel nabycia przez Państwo zamku w Janowcu nad Wisłą w 1975 roku
__________________________
MISCELLANEA
* Andrzej Szymanek, "Ordynacja Andrzeja Firleja" z 1580 roku. O krótkiej podróży śladami starego pergaminu
__________________________
DOBRODZIEJE I SPONSORZY TPJ (1996-2006)

notatnik 13

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Sprawozdanie z działalności TPJ za lata 2002-2004, oprac. L. Kwasek, T. Olejarczyk
* VI Zimowe Spotkania Janowieckie - Inwestycja w Nasiłowie szansą dla rozwoju Gminy Janowiec, oprac. L. Kwasek
* Sprawa Nasiłowa. Kalendarium inwestycji, oprac. T. Kocoń
* Opis i sprawozdanie z projektu "Ocalić od zapomnienia" 2003, oprac.F. Jaroszyński
* Strategia dla Muzeum Zamek w Janowcu, oprac. W. Malawski
* Kalendarium wydarze ń kulturalnych w Muzeum Zamek w Janowcu w latach 2002-2004, oprac. H. Mielniczenko, A. Tołpycho
* Kronika parafii pw. św. Stanisława w Janowcu, oprac. ks. J. Socha
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Żurawski, Zamek w Janowcu nad Wisłą. Ruina, jej konserwacja i zagospodarowanie
* J. Żurawski, Kaponiera - nieznane dzieło obronne janowieckiego zamku
* W. Brochwicz-Lewiński, S. Doktor, A. Gąsiewicz, Z. Różak, A. Suffczyńska,Historia, legendy i nowe metody kartografii geologicznej na przykładzie Janowca (Syrokomli) nad Wisłą
* A. Pawłowski, Za, a nawet przeciw, czyli kilka uwag do "Historii, legend i nowych metod kartografii geologicznej..."
* M. Parfianowicz, Ołtarze kościoła parafialnego w Janowcu w kontekście twórczości Tylmana z Gameren
__________________________
WSPOMNIENIA
* M. Czaplińska-Knabe, Pan Bagiński
* M. Wolski, Wspomnienie o moim ojcu Bolesławie Wolskim
* Z. Jancewicz, Rok szkolny 1945/46 w Janowcu nad Wisłą
* Z. Jancewicz, Gdyby pomniki mogły mówić...
* K. Wolska, Spotkanie po latach. Wywiad z Marią Gonciarową
__________________________
MISCELLANEA
* W. Przybyszewski, Widok Janowca (o obrazie Franciszka Ruśkiewicza "Pejzaż z zamkiem i rzeką")
* A. Tołpyho, Jeszcze jeden pomysł Leona Kozłowskiego (rzecz o Księdze Pamiątkowej Zamku Janowieckiego)
* Z. Segałowicz, Złote pawie - "janowieckie opowiadanie" z przedmową M. Adamczyk-Garbowskiej
* M. Adamczyk-Garbowska, Kazimierz, czy Kutno? Zagadki powieści i przekładu. (Szalom Asz, Miasteczko)
* Rozmowa z Jarosławem Koziarą twórcą janowieckiego land artu, rozmowę przeprowadził F. Jaroszyński
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o Bolesławie Jaślanie, (L. Kwasek)
Odszedł Jerzy Boniecki, twórca Fundacji POLCUL
__________________________
NASI SPONSORZY I DOBRODZIEJE

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 12

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w 2001 r., oprac. L. Kwasek
* Wysokie papieskie odznaczenie dla janowiecczanina Józefa Sułka
__________________________
IV ZIMOWE SPOTKANIA JANOWIECKIE
* M. Brzozowski, Kształtowanie architektury w Janowcu - czyli o tym jak budować domy i ogrodzenia, jak adaptować i rewaloryzować stare budownictwo, jak planować zieleń z zachowaniem tradycji architektoniczno-budowlanej
* A. Kalisz, Rodzimość i kultura form architektonicznych - czynnik aktywizacji Janowca
* D. Kopciowski, Głos w dyskusji nad sposobami budowy domów i ogrodzeń oraz modernizacji starego budownictwa
* B. Wójcik, Problematyka związana z kształtowaniem zieleni na terenie zespołu krajobrazowo-urbanistycznego - Janowiec nad Wisłą
__________________________
ARTYKUŁY
* J. Stoch, Zamek janowiecki w oczach Klementyny z Tańskich
* K. Jaroszek, Mszadla (część Świderskiego) wieś dawnej parafii janowieckiej w świetle testamentu Wojciecha Rachalskiego z 1814 roku
Seria Vistulana
* W. Kosiński, Janowiec na tle miast nadrzecznych
* J. Warowna, Ewolucja koryta Wisły w przełomie przez Wyżyny Środkowopolskie w ostatnich 200 latach
__________________________
MISCELLANEA
* A. Sas-Jaworski, Posiady poetów mniejszości narodowych w Kuncewiczówce
* I. Malawska, Wykorzystać - chronić. Opozycja czy równość aksjologiczna? W poszukiwaniu lepszego świata
__________________________
WSPOMNIENIA
* F. Dudzińska-Rejzer, Nie tylko o ratuszu, powodzi i marchewce. (Wczoraj i dziś w Janowcu)
* I. Suszek, K. Wolska, Edmund Budniakiewicz - dyrektor szkoły podstawowej w Janowcu w latach 1945-1966
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (18)
* A. Szymanek, /Księga zmarłych kościoła parafialnego w Janowcu 1688-1722/. Zmarli w latach 1701-1722
__________________________
JANOWIECKIE DROBIAZGI ŹRÓDŁOWE
* W. Urban, Antoni ze Skrzynna pastorem zboru kalwińskiego w Janowcu?
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* K. Czapliński, (List do redakcji "Notatnika")
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Wspomnienie o koledze Zdzisławie Borcie, (L. Kwasek)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 11

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Jak upłynął rok 2000 w Towarzystwie Przyjaciół Janowca?, oprac. L. Kwasek
* III Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* III Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Szymanek, Barbara Tarłowa starościna sochaczewska w świetle testamentu z 1613 roku
* J. Stoch, Mikołaj Junosza Piaskowski podkomorzy krzemieniecki
* S. Piątkowski, Przyczynki do biografii nauczycieli Szkoły Powszechnej w Janowcu w latach 1918-1945
* A. Tołpycho, Kamienny ołtarzyk z przedstawieniem św. Jerzego w Muzeum Zamek w Janowcu nad Wisłą
* A. Sas-Jaworski, Współczesne poglądy na budowę geologiczną Małopolskiego Przełomu Wisły
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, Śmierć domu
* K. Wolska, Kampania wrześniowa 1939 r. - opowieści Bronisława Łuczyńskiego ciąg dalszy
* K. Wolska, Wieńczysław czy Mieczysław
* W Janowcu byłem, starego człowieka oszukałem, z Bohdanem Zadurą rozmawiał A. Sas-Jaworski
__________________________
MISCELLANEA
* K. Wolska, Janowiec nad Wisłą już w Brukseli
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (16)
* H. Gmiterek, Przyczynek do dziejów związków rodu Lubomirskich z Janowcem
Źródła janowieckie (17)
* A. Szymanek, Folwark Oblasy Księże (dawniej: Plebania Góra). Krótka historia urokliwego zakątka janowieckiej ziemi (według rozmaitych źródeł podana)
__________________________
NASI AUTORZY
Z żałobnej karty - śp. Mieczysław Kurzątkowski (1932-2000)
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
* T. Zaniewska, List do redakcji
* B. Strynkowski, Mała Ojczyzna - Janowiec nad Wisłą (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)
* T. Zaniewska, Kazimierscy Żydzi Królewscy (o książeczce A. Sas-Jaworskiego)

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 9-10

SPIS TREŚCI

GŁOSY JUBILEUSZOWE
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca w latach 1995-2000, oprac. L. Kwasek
* A. Szymanek, O regionalizmie w ogóle i regionalizmie w Janowcu nad Wisłą
* R. Szczygieł, W pięciolecie "Notatnika Janowieckiego"
* A. Sułkowska-Nowicka, Pochwała dobrej roboty
__________________________
AKTUALIA
* Kronika wydarzeń - Zamekw Janowcu nad Wisłą - 1999, oprac. L. Kwasek, współ. E. Jaworowska-Mazur
* II Zimowe Spotkania Janowieckie, oprac. L. Kwasek
* II Janowieckie Spotkania Historyczne, oprac. A.Szymanek
* Dni Wisły - Kazimierz 2000
* T. Michalak, Kazimierz i Janowiec na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
* A. Madejski, Czy Janowiec będzie żył z turystyki
* A. Pawłowski, Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, a możliwości aktywacji turystycznej Janowca nad Wisłą i okolic
__________________________
ARTYKUŁY
* S. Hoczyk-Siwkowa, Janowiec i okolice na szlaku wiślanym we wczesnym średniowieczu
* A. Sas-Jaworski, Rozwój poglądów dotyczących budowy geologicznej Małopolskiego przełomu Wisły w XVIII i XIX wieku
* J. Stoch, Osławscy w Janowcu
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz majątkowy dóbr Przyłęk z lat 1819-1820
* S. Piątkowski, Władze samorządowe gminy Oblassy i ich działalność w latach 1945-1950
* E. Jaworowska-Mazur, Odkrycie w Janowcu
* F. Jaroszyński, O symbolice psa i zająca z janowieckiej Liber Baptisatorum
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej (cz. 2)
* K. Wolska, O gminie, pracy i życiu - wspomina Bronisław Łuczyński
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (15)
* W. Urban, Wzmianki o dobrach janowieckich w XVI wieku
__________________________
AUTORZY "Notatnika Janowieckiego" (1996-2000)
__________________________
Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Jadwiga Olizarowa (1911-2000)
__________________________
NOTATNIK JANOWIECKI - (1996-2000) spis treści

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 8

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Nowe studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Janowiec, oprac. H. Dębicki
* W. Malawski, Słowo o "Studium uwarunkowań ..."
* Niektóre zamierzenia edytorskie Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
* I Sesja Literacka i wystawa pt. "Strącamy pył czasu - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej, oprac. K. Wolska
__________________________
ARTYKUŁY
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 2)
* K. Wolska, Pisarka z Janowic - rzecz o Jadwidze Marcinowskiej
* S. Piątkowski, Z problematyki strat ludnościowych i materialnych gminy Oblasy w latach drugiej wojny światowej (1939-1945)
* A. Sas-Jaworski, Potwór z Kamiennego Dołu
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Zdjęcia Pozostały ... (Wspomnienia Zofii Łuczyńskiej z Oblas)
__________________________
MISCELLANEA
* I. Malawska, Prom do Europy czyli kogutki na św. Cecylii
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (13)
* W. Urban, Janowieckie tranzakcje Piotra Firleja z Andrzejem Ossolińskim, 1551
Źródła janowieckie (14)
* J. Stoch, Przywilej dla cechu kuśnierzy w Janowcu nad Wisłą, 1685

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 7

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Franciszkanin w służbie ludziom... (Rzecz o ks. Stanisławie Kotrysie, gwardianie klasztoru oo. Reformatów w Kazimierzu Dolnym), oprac. K. Wolska
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą 1998, oprac. L. Kwasek
* Działalność Towarzystwa Przyjaciół Janowca, oprac. L. Kwasek
__________________________
ARTYKUŁY
* F. Jaroszyński, A. Sas-Jaworski, Janowiecki "dom życia"
* K. Jaroszek, A. Szymanek, Inwentarz ekonomiczny dóbr janowiecko-oblaskich z lat 1826/1828 (cz. 1)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 3: Mieszczan kazimierskich obyczaje, język, sprawy codzienne i niecodzienne. Kazimierskie tranzakcje chłopów z parafii janowieckiej. /Lata: 1568, 1571, 1575, 1578, 1580, 1614, 1618, 1623, 1674, 1686/
* I. Malawska, "O smoku z baśni i smokach prawdziwych" (czyli: "coś z antropologii Janowca do poduszki")
__________________________
WSPOMNIENIA
* R. Czaplińska, To co zachowałam w pamięci o zamku w Janowcu (rzecz także o "Czarnej Damie" z janowieckiego zamku)
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (10)
* J. Stoch, Plan architektoniczny palacu w Zwierzyńcu (z początku XIX wieku)
Źródła janowieckie (11)
* W. Urban, Najstarsze wiadomości pisane o Janowcu. (Acta camerae apostolicae, t. I (1207-1344), wyd. J. Ptaśnik, Kraków 1913),
Źródła janowieckie (12)
* W. Urban, Wizytacja kościoła janowieckiego z początku XVII w.
__________________________
NASI AUTORZY

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 6

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą /L. Kwasek/
* VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kulturalnych (Radom 23-26 września 1998 r.) /A. Szymanek/
__________________________
ARTYKUŁY
* A. Kurzątkowska, Santi Gucci Fiorentino w Janowcu nad Wisłą
* A. Szymanek, Cmentarz parafialny w Janowcu nad Wisłą /Rys historyczny/
* M. Potaczała, "Znany - nieznany janowiecki cmentarz",
* A. Tołpyho, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
__________________________
WSPOMNIENIA
* Wspomnienia Urszuli Olizarowej z Brześc o działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w rejonie Janowca, przekazała i rozszerzyła swoimi wspomnieniami i komentarzem Jadwiga Olizar
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (7)
* W. Urban, Wyrok /biskupa krakowskiego Jana Rzeszowskiego/ w sprawie kościoła w Serokomli i wprowadzenie doń. Dnia 12 maja /1472 r., Kraków/
Źródła janowieckie (1/6)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 roku, cz. 6
Źródła janowieckie (8)
* Opis Janowca nad Wisłą z 1860 roku, przygotował do druku i poprzedził wstępem A. Szymanek
Źródła janowieckie (9)
* Opis Janowca sprzed 121 lat, opracował A. Sas-Jaworski

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 5

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* Rozmowa z Henrykiem Dębickim Wójtem ,Ggminy Janowiec nad Wisłą /L. Kwasek/
* Kronika wydarzeń - Zamek w Janowcu nad Wisłą - 1997 /L. Kwasek/
__________________________
ARTYKIŁY
* K. Jaroszek, Realizacja w Janowcu ukazu o uwłaszczeniu włościan z 1864 roku
* S. Piątkowski, Delegatura Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Janowcu (1940-1944). (Pomoc w godzinie próby)
__________________________
MISCELLANEA
* A. Szymanek, Miscellanea janowiecko-kazimierskie, czyli sprawy doczesne i duchowe, język i obyczaje dawnych mieszkańców Janowca nad Wisłą i Kazimierza Dolnego z XVI-XVIII wiecznych ksiąg miejskich kazimierskich wyczytane i wybranymi tekstami źródłowymi ilustrowane, a ku refleksji i uciesze Czytelnika podane.
Miscellanea 2: Sprawy, interesy, obyczaje i język mieszczan janowieckich i kazimierskich. Pierwsze i ostatnie dwudziestolecia XVII wieku.
__________________________
WSPOMNIENIA
* K. Wolska, Życie mieszkańców Brześc w okresie miedzywojennym
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (6)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Metropolitalnego w Krakowie. Cz. III. Wizytacja kościoła szpitalnego i ogólne podsumowanie z dnia 23-24 stycznia 1748 r. Wizytacja własna.
Źródła janowieckie (1/5)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 5
__________________________
POEZJE
* Wiersze Mariusza Jana Kępińskiego z Kazimierza Dolnego
* A. Sas-Jaworski, O Mariuszu
__________________________
AUTORZY Notatnika Janowieckiego
__________________________
LISTY, POLEMIKI, RECENZJE
__________________________
VI KONGRES REGIONALNYCH TOWARZYSTW KULTURY

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika

notatnik 4

SPIS TREŚCI

AKTUALIA
* L. Kwasek, Towarzystwo Przyjaciół Janowca 1995-1997. Podsumowanie działalności.
* J. Żurawski, Techniczne i użytkowe uwarunkowania konserwacji zamku w Janowcu nad Wisłą. (Referat wygłoszony na Sympozjum Konserwatorsko-Naukowym "Ochrona Środowiska - Ochrona Zabytków", Zarząd Główny TONZ, Warszawa-Kazimierz-Janowiec, 17 X 1997 r.)
* W. Kosiński, Kształtowanie krajobrazu kulturowego - miasteczko turystyczne na przykładzie Janowca nad Wisłą.
Seria: Janowiec dziś i jutro - nasze spojrzenie na krajobraz kulturowy (3)
* S. Turski, Walory krajoznawcze i turystyczne Małopolskiego Przełomu Wisły
* K. Wolska, Powodzie ... dawniej i powódź 1997 roku w gminie Janowiec
__________________________
ARTYKUŁY
* M. Kurzątkowski, Jana Hinza rysunki zamku w Janowcu, czyli o zasadzkach ikonografii
Seria: Zamek janowiecki (2)
* J. Babinicz-Wituska, Zwyczaje i obrzędy doroczne w Janowcu, cz. 2.
* A. Pawłowski, Iksjon i jego wiślany brat Orzeł
__________________________
WSPOMNIENIA
* J. Olizar, Wspomnienia o Brześcach, cz. 2.
__________________________
ŹRÓDŁA JANOWIECKIE
Źródła janowieckie (5)
* W. Urban, Janowiec połowy XVIII wieku w świetle Archiwum Archidiecezjalnego w Krakowie (wizytacja kościoła parafialnego z 1748 r.)
Źródła janowieckie (1/4)
* A. Szymanek, Inwentarz dóbr ziemskich Klucza Janowieckiego z 1790 r., cz. 4.
__________________________
POEZJE
* W. J. Mikulski, wiersz z cyklu"Słońce i Ty" wiersz z cyklu "Tęsknota słońca"

Zapytaj o możliwość zakupu Notatnika