Lubomirscy. Wśród ludzi i książek

Materiały z sesji naukowej X Janowieckich Spotkań Historycznych, która odbyła się 29 czerwca 2013 r. na Zamku w Janowcu (Dom Północny) mającej na celu pokazać "(...) wybitnych reprezentantów, ale także wpisać ich w szersze tło społeczno-kulturowe, pokazać kręgi społeczne, w których się obracali, z którymi wchodzili w relacje, wywierając swoją osobowością i indywidualnością zauważalny wpływ na kształt życia społecznego, politycznego i kulturalnego.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Dariusz Kupisz: Klucz janowiecki w świetle rejestrów podatkowych z drugiej połowy XVII wieku | Eugeniusz Janas: Jerzy Sebastian Lubomirski - mistrz intrygi politycznej | Leszek Wierzbicki: Działalność poselska Stanisława Herakliusza i Hieronima Augusta Lubomirskich | Wiesław Bondyra: Rezydencje Lubomirskich w Lublinie w XVIII wieku | Mariusz Kozdrach: Dobra janowieckie i ich mieszkańcy w ostatnich latach władania nimi przez Lubomirskich | Dariusz Chemperek: Poematy epickie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - w kręgu barokowego klasycyzmu

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Powódź na Powiślu Lubelskim w 2010 roku. Hydrotechnika a ochrona przyrody

Materiały z sesji XIII i XIV Zimowych Spotkań Janowieckich z lat 2011 i 2012 poświęcone - "katastrofalnej powodzi, jaka miała miejsce w Janowcu w 2010 r. Publikacja prezentuje stanowiska przedstawicieli świata nauki oraz pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną i zapobieganiem skutkom powodzi".

SPIS TREŚCI

Leszek Kwasek: Od wydawcy | Justyna Warowna: Wstęp | Ewa Falkowska, Tomasz Falkowski: Człowiek - istotny element dla morfodynamiki koryt rzecznych | Andrzej Pawłowski, Krzysztof Wawer: Ochrona przyrody czy ochrona przeciwpowodziowa | Andrzej Pichla: Stan urządzeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły w województwie lubelskim | Adam Madejski: Ochrona przyrody a ochrona pzreciwpowodziowa: możliwości i granice kompromisu

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej

Materiały z sesji naukowej IX Janowieckich Spotkań Historycznych z 25 czerwca 2011 r. dotyczącej "(...) czasów, gdy Lubomirscy władali Janowcem, jak również pełnili funkcje starostów w pobliskim Kazimierzu, stanowiącym miasto królewskie.

SPIS TREŚCI

Od wydawcy | Witold Kłaczewski: Janowiecka linia Lubomirskich na tle dziejów rodu | Eugeniusz Janas: Lubomirscy w dziejach wojskowych Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku | Dariusz Kupisz: Lubomirscy na forum sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku | Jerzy Ternes: Koniec związku Lubomirskich z Janowcem | Marek Wiatrowicz: Zarys dziejów Lubomirskich linii rzeszowskiej

Zapytaj o możliwość zakupu książki

Pani na Sycynie

Są to wspomnienia córki o matce, działaczce oświatowej i kulturalnej na wsi radomskiej na przełomie wieków, pisane w latach 50-tych.

Format A5

Legendy zamku janowieckiego

Wydane w nowej szacie graficznej i z krótkim słowem wydawcy dotyczącym autorki. Na końcu zbioru legend zamieszczono tę najbardziej znaną "O Czarnej Damie" spisaną na podstawie podań ludowych przez Józefa Janusza.
Wydanie formatu 20x20 z ilustracjami zamku.
Nakład 500 egz.

Przewodnik po Janowcu

Ponowny reprint z 1930 r. pióra ks. dr Władysława Chrzanowskiego, ówczesnego proboszcza parafii janowieckiej, zawierający krótki rys historyczny Janowca. Dodatkowo zamieszczono krótką notę o autorze napisaną przez Michała Pawlikowskiego.
Wydanie broszurowe formatu A6.
Nakład 500 egz.

„VIII JSH – Tarłowie. Z dziejów kulturalnych, gospodarczych i politycznych rodu.” t. 2

Już po raz drugi Towarzystwo zorganizowało sesję historyczną poświęconą specjalnie rodowi TARŁÓW herbu Topór. Byli kiedyś możni, znamienici pracami, które podejmowali dla chwały Rzeczypospolitej, ale też swojego wywyższenia. Szybko wzrastali gospodarczo, politycznie i wojskowo, aby w wiekach XVI-XVIII stać się znanym magnackim rodem Rzeczypospolitej.
Format A5, nakład 300 egz.

Album „JANOWIEC”

Myśl wydania albumu o Janowcu zrodziła się przed dziesięcioma laty, razem z powstaniem Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Jednakże wersja, którą otrzymają do rąk czytelnicy jest zgoła odmienna od pierwotnej. Miał to być przede wszystkim dokument złożony ze starych, czarno-białych fotogramów, przedstawiający naszą miejscowość i jej mieszkańców w pierwszej połowie ubiegłego wieku. (...) Należało więc (...) podporządkować się wymogom rynku, przygotowując książkę dla odbiorcy nie tylko związanego z Janowcem. I stąd konieczność zrezygnowania z pierwotnej dokumentalnej formy albumu. (L. Kwasek)
Fotografie: Janusz Szyndler
Format 240x300.

VI JSH – Tarłowie. Rola i znaczenie rodziny w dziejach ogólnonarodowych i lokalnych XVI-XIXw.

Niewiele wiemy o rodzie TARŁÓW w ogóle. Można postawić tezę, że przez historyków zostali trochę zapomniani. Może z powodu wyjątkowo rozproszonych źródeł archiwalnych? Ale my tutaj w Janowcu chcemy wskrzesić pamięć historyczną o nich. Stąd dzisiejsze spotkanie, które traktujemy jako pierwsze i chyba nie ostatnie. Być może dzisiejsze spotkanie na zamku w Janowcu - zainspiruje do pracy większej. Być może napiszemy wspólnie kolejną "trylogię", tym razem o Tarłach herbu Topór, którzy w XVI-XVIII stuleciach byli jednymi z możnych Rzeczypospolitej."(A. Szymanek)
Format A5, nakład 200 egz.